vrijdag 12 januari 2018

Realisatie faunapassage Oude Hoevenweg nabij Vriezenveen is in zicht.

De KNNV afd. Vriezenveen is via burgerparticipatie de kartrekker van dit project geworden. De realisatie dient op korte termijn plaats te vinden. 

De KNNV zet ter plaatse al zeker 25 jaar elk voorjaar vele honderden kikkers/padden/salamanders de weg over. Dit wordt gedaan door de inzet van vrijwilligers en grotendeels met tijdelijke middelen (rasters/emmers) Zie de website van de afdeling Vriezenveen: https://www.knnv.nl/vriezenveen/paddenopvang 

Het plaatsten van tijdelijke afrastering zal binnenkort tot het verleden behoren

Al 10 jaar is de KNNV actief om (overheids)partijen te overtuigen van het nut van een duurzame, jaarrond goedwerkende en landschappelijk passende vaste faunapassage. Met als doel  dat die partijen de middelen beschikbaar willen maken voor de realisatie ervan. En daarin zijn we nu geslaagd.

In 2014 werd fase-1, bestaande uit drie tunnels in de weg voor €30.000,-, door de gemeente Twenterand gerealiseerd. Wel bleven (tijdelijke) rasters nodig en ook opvangemmers, inritvoorzieningen en dagelijkse controle. De raad van Twenterand besloot daarna dat er nog €15.000,- extra als cofinanciering beschikbaar zou komen mits andere partijen minimaal voor een gelijk bedrag zouden mee doen. 

Eind november 2017 wordt de inzet van de KNNV eindelijk beloond. Onverwacht zorgt de provincie Overijssel met een fors subsidiebedrag van €127.000,- dat de faunapassage Oude Hoevenweg bij Vriezenveen gerealiseerd kan worden.

De provincie Overijssel zet in op "bijzondere soorten flora/fauna op orde". Met de realisatie van deze faunapassage draagt ze bij aan het verbeteren van een veilig leefgebied van amfibieën en reptielen. Hierdoor kunnen bijzondere soorten als boomkikker, heidekikker, adder en alpenwatersalamander veilig naar de overkant van de Oude Hoevenweg komen. Andere soorten als gewone pad, bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander , levendbarende hagedis, muizensoorten en (roof)dieren profiteren mee. De boomkikker en de adder staan op de provinciale aandachtsoortenlijst, omschreven in het “koersdocument Natuur voor Elkaar”

Landschap Overijssel zorgt voor een bijdrage van €5000,- om het leefgebied van de boomkikker te verbeteren en ook Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen verlenen medewerking.

Afgelopen week is de KNNV al begonnen en hebben vrijwilligers al 50 uur verzet om een deel van de raster elementen aan te voeren. Gewerkt wordt naar afronding voor midden maart 2018. 

Deze afronding van de faunapassage houdt o.a.in :*Realisatie van 2 extra tunnels in de weg *Realisatie van 5 inritroosters *Realisatie van 220 meter landschappelijk passend raster (LEP-wand) *Realisatie van 800 meter HDPE raster 40cm hoog

Deel deze pagina