CAMPUSROUTE BEDREIGT LEEFGEBIED VAN PATRIJZEN

De provincie Gelderland wil de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren. Er zijn 7 varianten van de toekomstige infrastructuur ontworpen, waarvan er 6 over de proefvelden van de WUR in het Binnenveld tussen Wageningen en Bennekom getekend zijn. De KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. gaat niet in op ”nut en noodzaak” van een nieuwe weg, maar heeft toch in april 2018  een zienswijze tegen deze weg, de zogenaamde “campusroute”  ingediend omdat een groot stuk biotoop van de vele patrijzen, die daar jaarrond aanwezig zijn, verloren zal gaan. Op 21-10-2019 heeft de Vogelwerkgroep relevante informatie over patrijzen en wegverkeer en over het voorkomen van de patrijs in dit deel van het  Binnenveld gestuurd naar de ambtenaar die belast is met het schrijven van de Milieu-Effect-Rapportage (MER).

 

Overzichtskaart van het geïnventariseerde gebied

 

Hieronder leest u een beknopte weergave van deze mail.

In een groot deel van het zoekgebied van de campusroute leven patrijzen in een voor Nederland uitzonderlijk hoge dichtheid. Het gaat grotendeels om proefvelden van de WUR die van expliciet belang zijn voor deze soort. De patrijs staat op de Rode Lijst van beschermde vogelsoorten. De patrijs is een standvogel en heeft een groot areaal van 500-1000 meter waarin hij zich lopend of laagvliegend verplaatst. (zie artikel in Limosa 91 (2018),  bijlage 1). Wanneer een weg zou worden aangelegd door hun leefgebied, kunnen verkeersslachtoffers talrijk zijn. De EU steunt financieel het internationale project Partridge om de populatie afname van de patrijs in Europa te keren.  

De Commissie MER concludeert in Factsheet “Vogels en wegverkeer” (2012; bijlage 2) dat de negatieve invloed van een provinciale weg aan weerszijden 400 meter bedraagt voor patrijzen. Wanneer de campusroute door de proefvelden zou worden aangelegd, zal de provincie ongeveer 80 ha verloren biotoop moeten compenseren voor ruim 20 territoria patrijzen die hier voorkomen. (zie afbeelding). Compensatie is evenzeer nodig voor de steenuilen die broeden in de hier gelegen zorgboerderij De Hoge Born. Hun nest en functionele leefgebied ligt binnen 400 m van iedere variant van de campusroute door de proefvelden. 

De proefvelden zijn ook van groot belang voor de gele kwikstaart (als broedvogel), die als gevoelig is gekarakteriseerd op de Rode Lijst. In 2019 zijn meer dan 50 territoria gele kwikstaarten geteld.

 

NB. Betreding van wegen door de proefvelden is verboden. Boete: €135.

 

Nadere documentatie over patrijzen en de invloed van wegverkeer staat in deze pdf's:

 1. Limosa 91(2018) patrijzen (1).pdf

 2. Fact-sheet-Vogels en wegverkeer Comm.Mer_.pdf

 

Deel deze pagina