Tekst: Simone Laanbroek                 12 april 2017

 

De ALV start na een kort welkomstwoord van de voorzitter Frans van Bussel om 20.00 uur met de dialezing over grassen door dhr. Kerver. Na de pauze wordt de vergadering vervolgd met het formele deel.

Het uitgebreide conceptverslag van de ALV staat op de website.

 

1.   

Opening en vaststelling agenda
De voorzitteropent het formele deel van de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.

2.   

Mededelingen
Er zijngeen mededelingen.

3.   

Verslag algemene ledenvergadering van 12 april 2016
Mw. Nijhuis geeft aan dat op bladzij 2 punt 4 het jaartal van de begroting niet 2017 maar 2016 moet zijn. Dit wordt gecorrigeerd in het verslag. Het verslag van de ALV 2016 wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

4.   

Balans en resultatenrekening 2016
De penningmeester geeft een korte toelichting op de balans en resultatenrekening. In de Balans staat een fout, want bij de Passiva kan een bedrag van € 1200,- vervallen. Dit bedrag moet bij het vermogen opgeteld worden. Het totaal komt daarmee op € 32.759,11 en correspondeert nu met het totaal van de kolom Activa.
Voor 2016 is weer een positief resultaat behaald, vooral mede door de Natuuracademie. Er zijn vragen over de toekomst van de Grote Ratelaar. In overleg met het IVN zal hierover een beslissing genomen moeten worden.
Mw. Nijhuis heeft een opmerking over de rente van 2016 op blz. 2; deze opmerking wordt door de penningmeester in zijn verslag aangepast.

5.   

Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Timp en Van Nieuwstadt, heeft de stukken door genomen en steekproefsgewijs zijn de onderdelen gecontroleerd. Bij acclamatie wordt het bestuur decharge verleend.
Benoeming nieuwe kascommissie: dhr. Van Nieuwstadt blijft het komend jaar lid van de kascommissie. Dhr. Den Dulk is bereid gevonden om dhr. Timp te vervangen.
N.a.v. een vraag van de kascommissie of de eigendommen van de KNNV geregistreerd en verzekerd zijn, meldt de voorzitter dat de eigendommen van de vereniging zijn geregistreerd, maar niet verzekerd. Voorts is er een commissie (Sophieke Nijhuis, Aletta van Embden en Frans van Bussel) benoemd om het archief zowel op papier als digitaal over te dragen aan de gemeente Zeist. De KNNV blijft dan eigenaar van alle stukken en kan de stukken blijven gebruiken. Bij aanschaf van nieuwe microscopen zal het bestuur ook bespreken of deze verzekerd moeten worden of niet.

6.   

Vaststelling contributie 2018
Voor 2018 zijn er voldoende inkomsten beraamd, daarom is het voorstel de contributie voor 2018 niet te verhogen. De aanwezige leden gaan akkoord.       

7.   

Verslagen activiteiten over 2016
De verslagen van de activiteiten van de werkgroepen in 2016 hebben al in de Grote Ratelaar gestaan. Voor de landelijke vereniging is een verkort jaarverslag gemaakt. Sophieke Nijhuis heeft nog enkele opmerkingen, maar het jaarverslag blijkt correct.   

8, 9 en 10 Bestuurswisseling
De heren Frans van Bussel (voorzitter), Han van der Kolk (natuurhistorisch secretaris) en mevrouw Simone Laanbroek (secretaris) treden statutair af. De heren Emile Sanders en Hans van Schaik worden door de aanwezige leden unaniem gekozen als natuurhistorisch secretaris respectievelijk algemeen bestuurslid. Simone Laanbroek wordt herkozen als secretaris. De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van dhr. Nico Bolle als nieuwe voorzitter. Voor de aftredende bestuursleden, coördinatoren van de werkgroepen en andere actieve leden is er een dankwoord en het vooruitzicht van een etentje o.i.d.
Het voorzitterschap van de vergadering wordt door Nico Bolle overgenomen van Frans van Bussel.

11. Jaarplan activiteiten 2017
Het jaarplan voor de activiteiten van 2017 is akkoord.

12. Vaststelling begroting
De begroting voor 2017 is akkoord.          

13. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 2018
De leden zijn akkoord met Nico Bolle als vertegenwoordiger van de afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn. Ook andere leden zijn welkom bij de VV, maar bij een stemming mogen zij daar niet aan deelnemen.

14. Rondvraag en sluiting
Dhr. Harry Kerver heeft een vraag over de huisvestingscommissie. Enkele leden van de huisvestingscommissie hebben aangegeven te stoppen met deelname aan deze commissie. Een passende locatie is echter nog niet gevonden; daarom vraagt hij of iemand bereid is om vanuit de KNNV aan de commissie deel te nemen.
Nico Bolle sluit de vergadering.

 

 

Deel deze pagina