Samen op weg naar meer natuur

 

 

BELEIDSPLAN 2018

 

Om ons doel te bereiken kiezen we ook dit jaar voor de volgende speerpunten van beleid:

1.  Het  faciliteren van onze leden en werkgroepen

2.  Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van  natuurbescherming

3.  Het bevorderen van  samenwerking met andere (groene) organisaties

4.  Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio

 

Ad 1.  Het faciliteren van onze leden en werkgroepen

Onze afdeling heeft 6 werkgroepen. In samenwerking met het IVNde paddenstoelen - en mossenwerkgroep. Verder de Planten -, Vogel- , Midweek (wandel)- en Natuurwerkgroep. De coördinatoren van deze werkgroepen organiseren de activiteiten, zoals excursies, wandelingen, lezingen, cursussen en werkmiddagen of avonden.

Daarnaast wordt door de Natuuracademie dit jaar voor de 8e keer de vogelcursus voor gevorderden   georganiseerd en daarnaast enkele minicursussen.

Met deze activiteiten dragen we bij aan vergroten en verbreden van kennis van onze leden (en ook niet-leden) en bevorderen we  natuurbeleving.

Het bestuur faciliteert de werkgroepen en Natuuracademie bijvoorbeeld door te zorgen voor een locatie, publiciteit en hulpmiddelen.

 

Ad 2. Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van  natuurbescherming

Met de provinciale Milieufederatie (NMU), Groen Platform Zeist en andere Natuur- en Milieu instanties in onze regio wordt bekeken welke rol en taken de KNNV Heuvelrug daarin kan vervullen.  De inventarisaties, zoals de trekvogel tellingen op het Treekerpunt bij Leusden door de Vogelwerkgroep en de planteninventarisaties in kilometerhokken door de Plantenwerkgroep, zijn voorbeelden van de kennis en menskracht, die door onze afdeling wordt ingezet.

Ook de Natuurwerkgroep blijft (buiten het broedseizoen en in overleg met de boswachter / beheerder) praktische beheerswerkzaamheden in natuurgebieden van het Utrechts Landschap en een particuliere eigenaar in de regio doen. Voor de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag zal weer een werklocatie worden georganiseerd.

Ad 3. Het bevorderen van  samenwerking met andere (groene) organisaties

– Nauwere samenwerking met het IVN

We zullen dit jaar bekijken hoe we de samenwerking met het IVN verder kunnen intensiveren. Op dit moment komt de samenwerking met het IVN tot uiting in ons gezamenlijke blad De Grote Ratelaar, twee gezamenlijke werkgroepen en het openstellen van de activiteiten voor elkaars leden. We gaan door met het zoeken van een gezamenlijke cursus- en vergaderruimte, waar  vorig jaar al een speciale IVN/KNNV commissie mee is begonnen. Verder willen we  samenwerking van de verschillende werkgroepen versterken en  kennis en ervaring die beide organisaties hebben proberen in te zetten voor meer publieksgerichte activiteiten.

 

– Samenwerking met andere (groene) organisaties

We staan ook open voor samenwerking met andere organisaties. Ook dit jaar worden vier Groene Lezingen in de Ideabibliotheek Zeist georganiseerd, waarbij ook de ASZ participeert in de organisatie daarvan.

Daarnaast participeert de KNNV in het Platform Natuur en Milieu, waarin activiteiten van de diverse natuur- en milieuorganisaties in Zeist op elkaar worden afgestemd en zo mogelijk wordt samengewerkt.

Verder worden onze cursussen en lezingen ook gratis of tegen gereduceerde ledenprijs opengesteld voor leden van naburige afdelingen.

 

Ad 4. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio

We zetten dit jaar extra in op het versterken van de interne en externe communicatie en  het vergroten van de naamsbekendheid van de KNNV in onze regio.

 

Interne communicatie

Samen met het IVN wordt dit jaar de Grote Ratelaar weer gemaakt met als uitgever Editoo. Dit blad wordt binnen de landelijke vereniging vaak als voorbeeld aangehaald hoe een blad er moet uitzien. Naast deze  eyecatcher beschikken we over een website , twitter-account en een facebook-pagina  die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden. Waarnemingen, ideeën en meningen kunnen worden gevolgd of gedeeld met elkaar, andere organisaties en natuurkenners of -liefhebbers .

We zoeken nog naar een PR coördinator die de beheerders van deze media kan aansturen zodat  de leden en niet leden up- to- date geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en activiteiten van onze KNNV afdeling.

 

Externe publiciteit

Het streven is dat de nieuwe PR coördinator een grote rol zal krijgen in de  persberichtgeving van daarvoor in aanmerking komende afdelingsactiviteiten in regionale en lokale media.

Onze voormalige voorzitter, Frans van Bussel, gaat door met de maandelijkse natuurpraatjes in het programma Radio Report van Slotstad Radio op de zaterdagochtend.

 

Promotieactiviteiten

Het voornemen is dat dit jaar een promotie presentatie wordt gemaakt om onze activiteiten kenbaar te maken aan de buitenwacht. Deze presentatie kan bijvoorbeeld getoond wordt op een speciale gezellige bijeenkomst, waar mensen op afkomen die natuur-foto’s hebben gemaakt waar ze vragen over hebben die beantwoord kunnen worden door onze deskundigen.

Dit jaar organiseert de landelijke KNNV het project “Jaar van de vlinder” met tal van landelijke activiteiten en faciliteiten voor plaatselijke activiteiten. Wij zullen hierbij aansluiten met enkele activiteiten speciaal gericht op niet-leden rond dit project-thema.

 

 

 

Deel deze pagina