BELEIDSPLAN 2020

 

Om ons doel te bereiken kiezen we ook dit jaar voor de volgende speerpunten van beleid:

1. Het faciliteren van onze leden en werkgroepen

2. Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van natuurbescherming

3. Het bevorderen van samenwerking met andere (groene) organisaties

4. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio

 

Ad 1. Het faciliteren van onze leden en werkgroepen

Onze afdeling heeft 8 werkgroepen. In samenwerking met het IVN de fotografie-, paddenstoelen –, insecten- en mossenwerkgroep. Verder de Planten -, Vogel- , Midweek (wandel)- en Natuurwerkgroep. De coördinatoren van deze werkgroepen organiseren de activiteiten, zoals excursies, wandelingen, lezingen, cursussen en werkmiddagen of avonden. Vanwege COVID-19 virus kunnen de avonden in het Torenlaantheater in 2020 niet plaats vinden. De excursies op locaties van de verschillende werkgroepen vinden wel plaats in aangepaste vorm.

Daarnaast wordt door de Natuuracademie dit jaar voor de 11 e keer de vogelcursus voor gevorderden georganiseerd en daarnaast enkele minicursussen. Vanwege COVID-19 virus wordt de vogelcursus in 2020 in aangepaste vorm gegeven en vinden de minicursussen in dit jaar niet plaats.

Met deze activiteiten dragen we bij aan vergroten en verbreden van kennis van onze leden (en ook niet-leden) en bevorderen we de natuurbeleving.

Het bestuur faciliteert de werkgroepen en Natuuracademie bijvoorbeeld door te zorgen voor een locatie, publiciteit en hulpmiddelen.

 

Ad 2. Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van natuurbescherming

Met de provinciale Milieufederatie (NMU), Groen Platform Zeist en andere Natuur- en Milieu instanties in onze regio wordt bekeken welke rol en taken de KNNV Heuvelrug daarin kan vervullen. De inventarisaties, zoals de trekvogel tellingen op het Treekerpunt bij Leusden door de Vogelwerkgroep en de planteninventarisaties in kilometerhokken door de Plantenwerkgroep, zijn voorbeelden van de kennis en menskracht, die door onze afdeling wordt ingezet.

Ook de Natuurwerkgroep blijft (rekening houdend met het broedseizoen en in overleg met de boswachter / beheerder) kleinschalige natuuronderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden van het Utrechts Landschap, de Hees en de Zoom doen. Voor de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag zal ook weer een werklocatie worden georganiseerd.

Ad 3. Het bevorderen van samenwerking met andere (groene) organisaties

– Nauwere samenwerking met het IVN

We zullen dit jaar bekijken hoe we de samenwerking met het IVN verder kunnen intensiveren. Op dit moment komt de samenwerking met het IVN tot uiting in ons gezamenlijke blad De Grote Ratelaar, vier gezamenlijke werkgroepen en het openstellen van de activiteiten voor elkaars leden. Verder willen we samenwerking van de verschillende werkgroepen versterken, kennis en ervaring die beide organisaties hebben proberen in te zetten voor meer publieksgerichte activiteiten. In september is weer een overleg gepland voor beide besturen.

– Samenwerking met andere (groene) organisaties

We staan ook open voor samenwerking met andere organisaties.  Hier vallen onder meer de  Groene Lezingen in de Ideabibliotheek Zeist onder, waarbij ook de ASZ participeert in de organisatie daarvan. Vanwege de Corona perikelen vinden de lezingen in 2020 niet plaats.

Daarnaast participeert de KNNV in het Platform Natuur en Milieu, waarin activiteiten van de diverse natuur- en milieuorganisaties in Zeist op elkaar worden afgestemd en zo mogelijk wordt samengewerkt.

Verder worden onze cursussen en lezingen ook gratis of tegen gereduceerde ledenprijs opengesteld voor leden van naburige afdelingen.

 

Ad 4. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio

We zetten dit jaar extra in op het versterken van de interne en externe communicatie en  het vergroten van de naamsbekendheid van de KNNV in onze regio.

 

Interne communicatie

Samen met het IVN wordt dit jaar de Grote Ratelaar weer gemaakt met als uitgever Editoo. Dit blad wordt binnen de landelijke vereniging vaak als voorbeeld aangehaald hoe een blad er moet uitzien. Naast deze eyecatcher beschikken we over een website , twitter-account en een facebook-pagina die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden. Waarnemingen, ideeën en meningen kunnen worden gevolgd of gedeeld met elkaar, andere organisaties en natuurkenners of -liefhebbers . Naast het verschijnen van de Grote Ratelaar verschijnt er een Nieuwsbrief in de maanden dat de grote Ratelaar niet wordt gepubliceerd. Deze wordt via de mail verspreid en is eind 2019 voor het eerst vrschenen.. De coördinatie van de Nieuwsbrief is in handen van Paul Bodegraven. Voor een algehele PR coördinator staat de vacature nog open.

 

Externe publiciteit

Het streven is dat de nieuwe PR coördinator een grote rol zal krijgen in de persberichtgeving van daarvoor in aanmerking komende afdelingsactiviteiten in regionale en lokale media.

Onze voormalige voorzitter, Frans van Bussel, gaat door met de maandelijkse natuurpraatjes in het programma Radio Report van Slotstad Radio op de zaterdagochtend.

 

Promotieactiviteiten

Dit jaar organiseert de landelijke KNNV het project “Jaar van de vlinder” met tal van landelijke activiteiten en faciliteiten voor plaatselijke activiteiten. Wij zullen hierbij aansluiten met enkele activiteiten speciaal gericht op niet-leden rond dit project-thema.

Vanwege COVID-19 virus vinden de activiteiten rond de dag van de Biodiversiteit in onze afdeling dit jaar niet plaats. We hopen deze in het komende jaar wel weer te gaan organiseren. Deze activiteit is vooral bedoeld om mensen met het werk van onze KNNV afdeling kennis te laten maken.

 

 

Deel deze pagina