Plaats: Helicon, Socrateslaan 22A Zeist, 20.00 uur.
Bestuur Nico Bolle (voorzitter), Ton Bom (penningmeester), Lieke Versantvoort (natuurhistorisch secretaris), Hans van Schaik (bestuurslid), Simone Laanbroek (secretaris, notulen) .
Aanwezig: Mw van den Dool, dhr van Eikeren, dhr van der Ende, dhr Gruys, dhr Imhof, dhr Katsman, dhr van der Kolk, mw van Rijn mw van Plateringen, dhr Soethout, dhr Ultee en dhr Vonk.
Afwezig (mk): Dhr den Dulk, dhr van Heerde, mw Nijhuis, mw Groot, dhr Sanders, dhr Tolsma en mw Warmerdam.

 

20.00 uur: lezing door Dhr Erik Gruys over Vogelnestjes
De avond van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 werd wederom gestart door dhr Erik Gruys, met een interessante lezing en mooie plaatjes over vogelnestjes.
Na een korte pauze werd de ALV vervolgd met het huishoudelijk deel.

21.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt door de voorzitter Nico Bolle geopend.
Dhr van de Ende heeft een vraag over de huisvesting, dat zal onder punt 2 worden
behandeld.
De agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
– Hans van Schaik, lid van de huisvestingscommissie, schetst de laatste ontwikkelingen.
Het IVN en de KNNV hebben al jaren een gezamenlijke commissie, die op zoek is naar een passende locatie voor de activiteiten van beide verenigingen. De afgelopen paar jaar is de commissie, na verandering van samenstelling, weer actiever op zoek.
Het IVN en de KNNV hebben soms overeenkomstige maar ook verschillende wensen voor de locatie. Recent heeft het IVN een ruimte gevonden in het congierge gebouw van Schoonoord, deze ruimte lijkt geschikt voor de mossen-, paddenstoelen- en andere werkgroepen, maar minder geschikt voor de cursussen van de KNNV. Het Torenlaan theater is ook nog steeds een optie. Verder wordt een locatie aan de Dijnselburglaan genoemd, deze locatie kan ook gebruikt worden door andere groene groepen. Dhr van de Ende draagt de Thomaskerk in Kerkebosch aan als mogelijkheid. Er zijn dus meerdere mogelijkheden, een definitieve keuze is nog niet gemaakt.
– Dhr Soethout vraagt of de tekst van de lezing van dhr Gruys weer gebruikt kan worden of op de website kan worden geplaatst. De tekst kan in overleg met dhr Gruys gebruikt worden, Veel plaatjes zijn van internet gehaald en dus niet beschikbaar.

3. Verslag algemene ledenvergadering van 12-04-2018
Het concept verslag van de ALV 2018 is samen met de uitnodiging voor de ALV.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Balans en resultatenrekening 2018
De penningmeester, Ton Bom, geeft voor de laatste keer een korte toelichting op de balans en resultaten rekening:
– Over het afgelopen jaar opnieuw een (klein) positief resultaat bereikt. Bij de uitnodiging is
een foutieve versie verstuurt met een klein negatief resultaat. Door een verandering in de
verdeling van de kosten van de werkgroepen is resultaat uiteindelijk positief geworden
– De vogelcursus heeft minder winst opgeleverd mede door de hogere kosten.
– De financiële samenwerking met het IVN verloopt wat stroef, de zaalhuur voor de
werkgroepen is gedeeld, maar de inkomsten van de advertenties zijn nog niet binnen.
Het financieel jaarverslag is akkoord.

5. Kascommissie
a. Beoordeling van de kascommissie van het financieel jaarverslag:
Mw van den Dool en dhr den Dulk hebben in de afgelopen weken contact gehad met de
penningmeester over het jaarverslag en de begroting. De stukken zijn doorgenomen en
gecontroleerd. Er zijn geen problemen geconstateerd.
Bij acclamatie wordt het bestuur decharge verleend.
b. Benoeming nieuwe kascommissie:
Dhr den Dulk wordt bedankt voor zijn werk en inzet in de kascommissie. Mw van den Dool
zal het komend jaar weer deel uitmaken van de kascommissie. Dhr den Dulk wordt
vervangen door mw Nijhuis.

6. Verslagen activiteiten over 2018
Zoals gebruikelijk hebben van de meeste activiteiten van de werkgroepen de verslagen al in
de Grote Ratelaar gestaan.
Voor de landelijke vereniging is een verkort jaarverslag gemaakt, dit is al aan een ieder
verstuurd.
– Dhr van de Kolk vraagt hoe het loopt met de samenwerking met het IVN. De laatste paar
jaar is daarin niet veel vooruitgang geboekt. Enkele bestuurs- en werkgroepleden van beide
organisaties zijn wel positief over verdere samenwerking, maar in de praktijk komt er nog niet
veel van de grond.
Het bestuur van de KNNV blijft proberen de samenwerking te intensiveren.

7. Beleidsplan / Jaarplan (activiteiten) 2019
Het jaarplan is eveneens met de andere stukken ter voorbereiding van de ALV, naar de leden
gestuurd.
De aanwezige leden gaan akkoord met het jaarplan.

8. Vaststelling begroting
De begroting voor 2019 wordt door de aanwezige leden geaccordeerd.

9. Voorstel contributie verhoging en vaststelling van de contributie voor 2020

In het financiële verslag staat een raming van 2019 en begroting voor 2020.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2020 te verhogen, voor een basislid € 1,- en € 0,50 voor een huisgenootlid. De contributie wordt dan respectievelijk € 34,- en € 12,50 per jaar. De penningmeester geeft een toelichting om de contributie te verhogen: Gezien het vergrijzende ledenbestand en daardoor in de toekomst waarschijnlijk teruglopend aantal leden en de verwachtte verminderde inkomsten van de natuur academie, is de kans aanwezig dat er een tekort zal ontstaan.
Het grootste deel van de contributie wordt gebruikt voor de afdracht naar het landelijk
bureau en de Grote Ratelaar (GR). Er is twijfel of de GR nog lang zal/kan blijven bestaan,
het IVN vindt de nieuws waarde van de GR beperkt, zij willen liever een blad dat
maar 2 x per jaar komt met artikelen en een digitale nieuwsbrief met meer actuele
informatie. De eerste indruk uit de recent gehouden enquête geeft aan dat KNNV leden de GR
over het algemeen zeer waarderen. Voor de natuuracademie kunnen de activiteiten op zich
op tijd in de GR aangemeld worden. Een frequente digitale nieuwsbrief met name voor
cursussen lijkt zinvol. De besturen blijven hierover in overleg.

Dhr Vonk heeft de vraag waarom de contributie wordt verhoogd, terwijl het vermogen van de
vereniging aanzienlijk is. Er kan enigszins ingeteerd worden op het vermogen, volgens hem.
Verder worden suggesties gegeven om meer inkomsten te generen bijvoorbeeld subsidie van
de Gemeente, van de Rabobank, schenkingen, etc.
Dhr Vonk is tegen de verhoging, de andere aanwezige leden gaan akkoord.

10. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering (VV) in 2020
De leden gaan akkoord met Nico Bolle als vertegenwoordiger van de regio Heuvelrug
bij de VV in 2020.

11. Aftreden van Ton Bom als penningmeester
Na 5 jaar treed Ton Bom statutair af als penningmeester, hij heeft zich niet herkiesbaar
gesteld. Hij wordt door Nico Bolle bedankt voor zijn inzet en krijgt als dank het boek de
Tastbare Tijd.
Er is dus een vacature voor de functie van penningmeester.
Ton Bom heeft aangegeven nog wel de taken als penningmeester te blijven doen, totdat de
vacature vervuld is.

12. Rondvraag en sluiting
– Dhr van Bussel meldt dat dinsdag 23 april er een groene lezing in de Bibliotheek is, die start om 15.00 uur.
– Op 2juli wordt voor de 2e keer een cursus gegeven voor de tuinvlindertelling van begin juli.
– Verder zijn er geen vragen of mededelingen meer.

De voorzitter sluit de vergadering.

Deel deze pagina