Stichting Fondsen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging          

                     

Wat betekent de Stichting Fondsen van de KNNV vóór de KNNV!

                         


 

Tijdens de in april 2019 gehouden Vertegenwoordigende Vergadering werd voor de aanwezige afdelingsvertegenwoordigers een presentatie verzorgd over de Stichting Fondsen van de KNNV. Uit reacties daarna bleek dat de structuur en de (on)mogelijkheden van de stichting minder bekend zijn. Met deze bijdrage wil het bestuur van de stichting graag meer bekendheid aan de stichting geven, waardoor de Stichting Fondsen hopelijk meer aan betekenis kan winnen voor de KNNV in het algemeen en voor de afdelingen van de KNNV in het bijzonder.

De Stichting Fondsen kent een lange historie die al in 1911 begon met de oprichting van de stichting Gresshoff-fonds, gevolgd in 1929 door de stichting Catharina Coolfonds en in 1948 de stichting Van Burkomfonds. Deze drie fondsen zijn in 2005 door het landelijk KNNV-bestuur met de oprichting van de huidige Stichting Fondsen samengevoegd. In de statuten van de stichting  is vastgelegd dat van het hierdoor ontstane  samengesteld vermogen “ten hoogste de ontvangen renten kunnen worden aangewend”.  Verder is  opgenomen  dat het vermogen van de stichting “mede wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede door andere baten”.  Door de minimale rentestand van de afgelopen jaren is het stichtingsfonds voor de inkomsten helemaal afhankelijk geworden van andere dan rentebaten.  

In 1998 werd aan het beheer van de toen nog bestaande drie stichtingen afzonderlijk het professor doctor Roelof van der Wijkfonds toegevoegd. Bij deze schenking is bepaald dat jaarlijks naast de rente-inkomsten een bedrag van 10% van dit vermogen mag worden benut voor het ondersteunen van bryologisch (mossen) en lichenologisch (korstmossen) onderzoek en in het bijzonder ook onderzoek door jonge leden.  

Het doel van de Stichting Fondsen van de KNNV is in het bijzonder het financieel ondersteunen van alle geledingen van de KNNV en het daardoor behartigen van de belangen van de KNNV bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de KNNV. Hierbij kan gedacht worden aan:

- het verlenen van subsidies voor publicaties van afdelingen en werkgroepen van de KNNV;

- het bijdragen aan bijzondere bijeenkomsten gericht op de doelstellingen van de KNNV;

- het subsidiëren van projecten die aan de KNNV-doelstellingen voldoen;

- het ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke apparatuur zoals bv. microscopen.

Voor subsidiëring komen alleen projecten in aanmerking die dan ook binnen de doelstellingen van de KNNV liggen.

In de periode na de samenvoeging van de drie stichtingen van 2005 tot en met 2019 werden door de stichting 54 subsidie-aanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 33.128.  40 aanvragen werden gedaan door KNNV-afdelingen, 6 door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV (BLWG) en 8 door overige KNNV-geledingen. Het ging om 36 subsidies voor een uitgave ter gelegenheid van onder andere onderzoeken en in verband met een 100-jarig afdelingsjubileum, 9 voor onderzoeksprojecten, 7 voor een apparatuuraanschaf en 2 voor landelijke themadagen.

In 2019 werden drie financiële ondersteuningsverzoeken gehonoreerd. Het betrof hier de voorgenomen uitgave van een boek over “25 jaar onderzoek, onderzoekers en biodiversiteit” van het gebied De Kaaistoep door de afdeling Tilburg (https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/kaaistoep). In een uitzending van “Vroege Vogels” werd dit gebied al in mei 2016 met de toen al aangetroffen 7.500 soorten betiteld als het meest onderzochte natuurgebied van Nederland. Onlangs kreeg de insectenwerkgroep van de afdeling nog een plaats in de “Trouw Duurzame 100 van onderop” wegens meer dan 25 jaar onderzoek naar de biodiversiteit in onder andere het Kaaistoepgebied.

Het tweede verzoek ging om een bijdrage voor de landelijke studiedag Grassen en Schijngrassen die op 18 mei 2019 op verzoek van het landelijk bestuur door de afdeling Wageningen en omstreken te Renkum werd georganiseerd (https://www.knnv.nl/werkgroep-grassen-en-schijngrassen/verslag-grassendag-2019).

De inleidingen in de morgenuren werden in de middaguren gevolgd door praktijkactiviteiten in het Renkumse Beekdal. De studiedag telde zo’n 65 deelnemers en was bijzonder geslaagd.

Het derde ondersteuningsverzoek kwam van de afdeling Delfland en ging om een bijdrage voor de aanschaf van zaklantaarns ten behoeve van monitoringactiviteiten vissen en vleermuizen door de studiegroepen Vissen en Zoogdieren van de afdeling. De verkregen inventarisatieresultaten worden ter beschikking gesteld van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en de Zoogdiervereniging.

Bestuursleden van de stichting worden benoemd door het landelijk bestuur van de KNNV. Het landelijk bestuur wordt statutair vertegenwoordigd door de landelijk penningmeester van de KNNV.  Er bestaat in het bestuur een vacature die het bestuur graag in wil vullen. Interesse hiervoor of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Marchien van Looij, secretaris van de stichting (secretaris@fondsen.knnv.nl).      

 

Steun de Stichting Fondsen van de KNNV!

Zoals al eerder is vermeld, is de stichting bij gebrek aan rentebaten voor haar activiteiten afhankelijk van onder andere giften. Ook de Stichting Fondsen is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen c.q. giften aan de Stichting onder voorwaarden afgetrokken kunnen worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn door deze erkenning zelfs vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Lees meer over de Stichting Fondsen en op welke wijze de Stichting Fondsen van de KNNV kan worden ondersteund op www.knnv.nl/stichting-fondsen.

Een gift overmaken kan via rekening NL19 ABNA 0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Driebergen-Rijsenburg. Alvast heel hartelijk dank voor een ondersteuning ten behoeve van bijzondere projecten van KNNV-afdelingen en andere KNNV-geledingen.

 

Het bestuur van de Stichting Fondsen van de KNNV

Deel deze pagina