Dit jaarplan zet de koers uit voor onze KNNV-afdeling voor het komende jaar en in dit plan worden het beleid en de activiteiten die het bestuur haalbaar acht voor 2019 nader uitgewerkt of kort toegelicht.

Deze doelen zijn:
Natuurstudie en -educatie: inventarisaties en rapportage, geven van natuurcursussen en lezingen
Natuurbeleving: de natuur beleven door excursies/wandelingen
Natuurbescherming: bekendmaken van kwaliteiten van natuur en landschap en bewaking van de naleving van Europese en nationale wetgeving (Habitat- en Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet), waaronder actieve inzet voor natuurbeheer

Daarbij kiezen we ook dit jaar voor de volgende speerpunten van beleid:
1. Het faciliteren van onze leden en werkgroepen,
2. Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van de natuurbescherming
3. Het bevorderen van de samenwerking met het IVN en andere organisaties
4. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio

Ad 1. Het faciliteren van onze leden en werkgroepen.
Ook dit jaar organiseren wij weer een breed activiteitenprogramma met excursies,
wandelingen, lezingen, cursussen en werkavonden. Deze activiteiten worden
uitgevoerd door onze 6 werkgroepen voor: paddenstoelen en mossen samen met het
IVN, planten, vogels, midweekwandelingen en natuurbeheerwerk. Met deze
activiteiten wordt ook de kennis van onze leden (en ook niet leden) vergroot.
Het bestuur blijft de werkgroepen vooral faciliteren.
Daarnaast worden er dit jaar weer een vogelcursus voor gevorderden en enkele
minicursussen georganiseerd.

Ad 2. Het inzetten van kennis en menskracht ten behoeve van de natuurbescherming
Met de provinciale Milieufederatie (NMU), Groen Platform Zeist en andere Natuur- en
Milieu instanties in onze regio zal bekeken moeten worden welke rol en taken de
KNNV daarin kan vervullen. In ieder geval zal de inventarisaties die de werkgroepen
verrichten in bepaalde gebieden als nodig ingezet worden t.b.v. natuurbescherming
door de KNNV. Zo gaan we dit jaar door met trekvogeltellingen op het Treekerpunt bij
Leusden en met planteninventarisaties in kilometerhokken. De werkgroep
Natuurbeheer gaat door met de praktische beheerswerkzaamheden in
natuurgebieden in overleg met de boswachter van het gebied. Ze doen dit eenmaal
per twee weken voor het Utrechts Landschap en een particuliere eigenaar van
natuurgebieden. Voor de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag zal ook weer een
werklocatie worden opgegeven.


Ad 3. Het bevorderen van de samenwerking met het IVN en andere organisaties
We zullen dit jaar bekijken hoe we de samenwerking met het IVN kunnen
intensiveren. Op dit moment komt de samenwerking met het IVN tot uiting in ons
gezamenlijke blad De Grote Ratelaar, twee gezamenlijke werkgroepen en het
openstellen van de activiteiten voor elkaars leden. We gaan bekijken dit jaar of de
ruimte die IVN heeft gevonden in Schoonoord ook voor KNNV een goed alternatief kan
zijn voor ons verblijf aan de Torenlaan en Helicon..We staan ook open voor
samenwerking met andere organisaties, zoals de ASZ (Algemene Seniorenvereniging
Zeist). Er worden dit jaar vier Groene Lezingen in de Ideabibliotheek Zeist
georganiseerd, waarbij ook de ASZ participeert in de organisatie.
Daarnaast participeert de KNNV in het Platform Natuur en Milieu, waarin activiteiten
van de diverse natuur- en milieuorganisaties in Zeist op elkaar worden afgestemd en
zo mogelijk wordt samengewerkt.

Ad 4. Het vergroten van de zichtbaarheid van onze KNNV Afdeling in de regio
We zetten dit jaar extra in op het versterken van de interne en externe communicatie
en het vergroten van de naamsbekendheid van de KNNV in onze regio.

Interne communicatie
Samen met het IVN wordt dit jaar de Grote Ratelaar weer gemaakt met als uitgever
Editoo. Dit blad wordt vaak als voorbeeld aangehaald hoe een blad er moet uitzien.
Naast deze “ eye catcher” beschikken we over een website, twitter-account en een
facebook-pagina die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden, zodat zij hun
waarnemingen, ideeën en meningen kunnen delen met elkaar en andere organisaties
en natuurkenners of -liefhebbers kunnen volgen. Paul van Bodegraven is PR
coördinator geworden en heeft een enquête onder de leden doen rond gaan om
inzicht te krijgen in de voorkeuren van informatievoorziening. Vandaar uit gaan we dan
bekijken of er aanpassingen moeten worden gedaan aan de informatievoorziening
voor de leden.

Externe publiciteit
Het streven is dat de nieuwe PR coördinator een grote rol zal krijgen in de
persberichtgeving van daarvoor in aanmerking komende afdelingsactiviteiten in
regionale en lokale media.
We (Frans van Bussel) gaat door met de maandelijkse natuurpraatjes in het
programma Radio Report van Slotstad Radio op de zaterdagochtend.

Promotieactiviteiten
We zullen dit jaar weer meedoen aan de landelijke activiteit de “week van de
veldbiologie“ op zaterdag 5 oktober. Op deze dag kunnen de werkgroepen door
middel van excursies en andere veldwerkzaamheden de bezoeker , zowel lid als geen
lid, kennis laten maken van de wondere wereld der natuur. We hopen dit evenement
van te voren onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

Deel deze pagina