Op 10 september 2019 hield Geert Kuitenbrouwer voor zo’n 25 aanwezigen een presentatie over de Marker Wadden, de nieuwe natuur in het IJsselmeer. Geert is daar van tijd tot tijd samen met zijn partner Karin vrijwillig eilandwachter. Ze verblijven dan in een containerwoning en hij vertelt met passie over wat er zich op de Marker Wadden afspeelt.

 

Samen met de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen en het Markermeer vormen de Marker Wadden het Nationaal Park Nieuw Land, waarbij de aanleg van de Marker Wadden is gestart in 2016. Ze bestaan inmiddels uit vijf eilanden, waarvan alleen het eerst aangelegde eiland, aangeduid als eiland 1, toegankelijk is voor publiek en dan alleen te voet. Van de vier andere eilanden zal de bodem zo drassig zijn dat mensen er niet kunnen vertoeven. De Marker Wadden liggen ongeveer vier kilometer ten westen van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, ook bekend als de Markerwaarddijk. Het beheer van alle eilanden in het Markermeer komt bij Natuurmonumenten te liggen. Voor eiland 1 is dat nu al het geval.

 

Zo’n 120 vogelsoorten hebben inmiddels de Marker Wadden ontdekt als foerageergebied en/of broedgebied. Voorbeelden van die broedvogels zijn de kluut, visdief, kokmeeuw, kleine plevier, grauwe gans, witte kwikstaart, bergeend, fuut, bontbekplevier, wilde eend, zwartkopmeeuw en ijseend (!). Andere waargenomen vogels zijn grutto, tureluur, slechtvalk, grote zilverreiger, lepelaar. strandplevier, wintertaling, slobeend, tapuit, bonte strandloper, zwarte ruiter, slechtvalk, torenvalk, zwarte stern, graspieper, boerenzwaluw en hop (!). Om het gebied aantrekkelijk te maken voor vogels zijn er zoetwatermosselbanken aangelegd.

 

Op de Marker Wadden is er geen sprake van dynamiek door getijden, maar de wind zorgt wel voor verplaatsing van de zandduinen die zijn ontstaan door zand- en slibsuppletie uit de omgeving. Daarnaast zorgt de menselijke hand ook voor vorming van het landschap, bijvoorbeeld door het inplanten van riet of aanbrengen van verlagingen in de dijk. Dat laatste zorgt voor dynamiek bij hoogwater. De aanwezige ganzen zijn blij met het riet, wat vraagt om het plaatsen van afrasteringen om deze vogels te weren. Inmiddels hebben zo’n 20 plantensoorten zich gevestigd in de Marker Wadden. Net zoals destijds bij het ontstaan van de Oostvaardersplassen is ook hier de moerasandijvie een pioniersoort. De overige soorten zijn ook algemeen voorkomend.

 

Op eiland 1 zijn er voor bezoekers diverse voorzieningen, zoals drie vogelkijkpunten met de namen Lepelaar, Duikeend en Aalscholver en de 12 m hoge uitkijktoren Steltloper. Ook is er 12 km wandelpad waarbij buiten de paden lopen wordt afgeraden vanwege drijfzand. In de toekomst komt er een kleinschalige horecavoorziening en een dito verblijfsaccommodatie, maar dat alles wel onder het adagium van rust, ruimte en stilte.

Wie zelf voet aan wal wil zetten op de Marker Wadden kan dat doen met de veerdienst vanaf Bataviahaven in Lelystad of met een eigen boot en dan aanleggen in de havenkom.

 

Met dank aan Geert ben ik veel te weten gekomen over een nieuw stuk Nederland dat inmiddels ook een eigen postcode heeft, nl. 8242 NM.

Tekst: Sophieke Nijhuis

 

Naschrift

Op vrijdag 1 november jl. stond de uitzending van Vroege vogels (BNNVARA/NPO2) vrijwel geheel in het teken van de Marker Wadden. Voor wie deze aflevering toen niet heeft gezien, biedt ‘uitzending gemist’ een herkansing!

Deel deze pagina