De KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:

Algemene persoonsgegevens:
- Voorletters, voornaam en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (vast en/of mobielnummer)
- E-mailadres

 

Aanvullende financieel gerelateerde gegevens:

- Bankrekeningnummer
- Status lidmaatschap (indien van toepassing)                                                                                                                  - Status betaling contributie (indien van toepassing)
- Factuuradres

Verdere gegevens bij lidmaatschap:                                                                                                                                           - Uw (voormalig) beroep /studierichting
- Welke onderwerpen uw belangstelling hebben
- Voor welke activiteiten het bestuur u mag benaderen

 

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u (gezins)lid of donateur wordt of meedoet met een door de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en  Kromme Rijn georganiseerde activiteit, worden de door u verstrekte persoonsgegevens in een digitale database vastgelegd. Alleen die gegevens die nodig zijn om het lidmaatschap of deelname aan een activiteit te regelen en met u te communiceren, worden opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

De bestuursleden, de ledenadministrateur en de coördinatoren van de werkgroepen hebben inzicht in de algemene gegevens van de leden en externe deelnemers van activiteiten. De gegevens worden gebruikt om met u te communiceren, u te informeren over KNNV activiteiten en voor het versturen in de digitale nieuwsbrief. 

 

De penningmeester en de ledenadministrateur hebben inzicht in de financieel gerelateerde gegevens voor de financiële afhandeling van een lidmaatschap of een activiteit.

 

De bestuursleden en de ledenadministrateur hebben inzicht in de verdere gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de activiteiten van de KNNV afdeling zoveel mogelijk op uw interesses te laten aansluiten en u te betrekken bij activiteiten van de afdeling.

 

Voor de toezending van de Grote Ratelaar verstuurt de ledenadministrateur de naam en adres gegevens naar de ledenadministrateur van het IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn. De naam en adres gegevens van het IVN en KNNV worden gecombineerd om dubbelingen te voorkomen en vervolgens naar Editoo, de uitgever van de Grote Ratelaar, gestuurd.

Voor verzending van de Natura en landelijke nieuwsbrieven worden de naam en adres gegevens bij aanmelding van het lidmaatschap opgeslagen in de database van het landelijk bureau van de KNNV.         Met het IVN, het landelijk bureau en Editoo zijn gebruikers overeenkomsten gesloten om de gegevens uitwisselingen zorgvuldig te regelen.

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.

– Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door de KNNV                                                                                                                                     afdeling Zeist, Heuvelrug en  Kromme Rijn zijn vastgelegd.
– Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist. Op grond van hetgeen daarover in de statuten van de KNNV is bepaald, zullen de gegevens dan uiterlijk op 1 januari daar op volgend worden verwijderd. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel zichtbaar.

Hiertoe kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling, secretaris@heuvelrug.knnv.nl.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens kunnen tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, donateurschap of een activiteit bewaard worden.

Gebruik van cookies
Op de website van de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies noch andersoortige "tracking" middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden, niet door wie.

 

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media.
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de secretaris.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd de website raadplegen.

Versie september 2018

Deel deze pagina