Agenda
 1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt door de voorzitter Nico Bolle geopend met een verhaaltje over een circusmeeuw.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
 – Transitiebeleid voor duurzame energie Zeist: De gemeente Zeist is bezig met het uitwerken van beleid voor duurzame energieopwekking in Zeist. Het college kiest, volgens de natuur- en milieugroepen van Zeist voor, een aantal niet natuur- en milieuvriendelijke opties. Ze hebben een overleg platform ingesteld om alternatieven met minder consequenties voor de natuur in te brengen, daarnaast wordt samenwerken met de buurgemeenten aanbevolen. Nico heeft zich opgeven voor deelname aan het overleg, maar laat zich graag vervangen.
 Informatie en gegevens zijn bij Nico te verkrijgen.

3. Verslag algemene ledenvergadering van 18-04-2019
Abusievelijk is niet vermeld dat Hanneke en Frans van Bussel aanwezig waren, dit wordt gecorrigeerd. Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

4. Balans en resultatenrekening 2019
Er is een balans en resultatenrekening 2019 opgemaakt, de voorzitter Nico Bolle geeft een korte toelichting op deze balans en resultaten rekening:
– Over het afgelopen jaar opnieuw een (klein) positief resultaat bereikt.
– De begroting van 2020 is door de Corona pandemie achterhaald. Toch is de verwachting dat we over 2020 toch een positief resultaat zullen behalen.
 Het financieel jaarverslag akkoord.

5. Kascommissie
 a. Beoordeling van de kascommissie van het financieel jaarverslag:
Mw van den Dool en Mw Nijhuis hebben in het voorjaar de stukken doorgenomen en gecontroleerd. Na correctie van enkele punten werd bij acclamatie het bestuur decharge verleend.
 b. Benoeming nieuwe kascommissie:
 Mw van den Dool wordt bedankt voor haar werk en inzet in de kascommissie. Mw Nijhuis zal het komend jaar weer deel uitmaken van de kascommissie. De aanwezigen zijn akkoord dat Mw van den Dool wordt vervangen door dhr Erik Gruys.

6. Verslagen activiteiten over 2019
 Zoals gebruikelijk hebben van de meeste activiteiten van de werkgroepen de verslagen al in de Grote Ratelaar en op de website gestaan. Het verslag geaccordeerd.     
 
7. Beleidsplan / Jaarplan (activiteiten) 2020
 Het beleidsplan is eveneens achterhaald door de Corona epidemie, de vogelcursus voor gevorderden is met een onderbreking van 2 modules tot nu toe gecontinueerd, de mini
 cursussen zijn geannuleerd. De werkgroepen hebben hun activiteiten, toen dat weer mogelijk was en met in acht neming van de RIVM regels, zoveel mogelijk weer opgepakt.
 De deelnemers gaan akkoord met het jaarplan.

8. Vaststelling begroting
 De begroting voor 2020 is met 8 voorstemmen en 2 onthoudingen door de aanwezige leden geaccordeerd.

9. Contributie voor 2021
 Het bestuur is van plan geen contributieverhoging voor 2021 voor te stellen, zij vindt dit niet gepast in dit verwarrende jaar 2020.
 
10. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering (VV) in 2021
 De leden gaan akkoord met Nico Bolle als vertegenwoordiger van de regio Heuvelrug bij de VV en Beleidsraad in 2021.

11. Rondvraag en sluiting
 – Men is zeer tevreden met de (extra dikke) Grote Ratelaar, de complimenten voor de redacteuren.
 – Het korstmossen herstelplan in de Hees en de Zoom gaat de 2e week november van start. In de locale kranten komt een artikeltje over het herstelplan, waarin de KNNV wordt genoemd.
 – Het plan is om volgend voorjaar de cursus over vogelzang alsnog te geven. Daarnaast zal geprobeerd worden zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, die gezien de dan geldende RIVM-maatregelen mogelijk zijn.
 – Geadviseerd wordt zoveel mogelijk publiciteit te geven aan de activiteiten in de lokale kranten. We missen helaas nog een persoon die de PR wil coördineren, belangstellenden kunnen informatie en zo bij Nico verkrijgen
 – De landelijke natuurwerkdag is geannuleerd.

 De voorzitter sluit de vergadering.

Deel deze pagina