donderdag 4 januari 2018

 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben wijzigingen voor het Natuurbeheerplan in ontwerp vastgesteld. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Vaststelling vindt plaats op grond van artikel 1.3, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016. De wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2018 betreffen enkele correcties op de beheertypenkaart en de ambitiekaart en een tekstuele aanpassing in de bijlage over ecologische verbindingszones in Overijssel.

Terinzagelegging

Het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2019 ligt zes weken ter inzage van 4 januari 2018 tot en met 14 februari 2018 en is digitaal te raadplegen via de website www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/groenloket/natuurbeheerplan. Daarnaast is het plan in deze periode tijdens reguliere openingstijden in te zien bij het provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle. De kaarten zijn ook digitaal in te zien op www.atlasvanoverijssel.nl

Zienswijze indienen

Op de voorbereiding en vaststelling van het Natuurbeheerplan 2019 hebben Gedeputeerde Staten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat een belanghebbende gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen kan indienen. De zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de ontwerp-wijzigingen van het Natuurbeheerplan. Voor wat betreft de correcties op de beheertypenkaart en ambitiekaart is daartoe als hulpmiddel een wijzigingskaart opgesteld. Overige tekstuele aanpassingen in het Natuurbeheerplan zijn geel gemarkeerd.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

  • 1. digitaal. Bij voorkeur dient u uw zienswijze digitaal in. U kunt daarbij gebruikmaken van het volgende e-mailadres: natuurbeheerplan2019@overijssel.nl;
  • 2. schriftelijk per post
  • 3. mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer Janssen. Zijn contactgegevens staan bovenaan dit bericht. 

Hier zijn de stukken te vinden!

Deel deze pagina