Het Westland heeft een bomenprobleem

Dit is een eerste analyse van hoe het staat met jonge aanplant van bomen, en van bomen na verplanten, bomen in de straat en langs wegen.

Helaas constateren wij dat het te vaak fout gaat, bomen dood gaan, of dermate slecht groeien dat ze geen kans hebben.
Bomen zijn onmisbaar voor mensen.
Wij hopen dat ons document een bijdrage is aan uw debat over een leefbare, gezonde en fraaie omgeving.
Augustus 2019

Groenbeheer in het Westland

Een onderzoek van Wageningen Universiteit wil antwoord geven op de vraag wat het effect is van regulier beheer ten opzichte van natuurlijk beheer in wegbermen en/of (natte) ecologische zones in de gemeente Westland op de populaties van plaaginsecten, hun natuurlijke vijanden en waardplanten van deze insecten.
april 2019

Maaien in het westland

Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad van Westland gepraat over het maaibeleid. Diverse organisaties waaronder de KNNV hebben een reactie gegeven.

Evenementennota

Op 19 februari 2019 heeft Aad van Uffelen voor de raadsvergadering over de Evenementennota
Insproken

Herstelplan Groen en natuur

20 december 2018

Natuurorganisaties in het Westland roepen op tot bescherming en herstel van de natuur!
Deltaplan biodiversiteitherstel gepresenteerd.
Biodiversiteit red de mens!

Onkruid in de kas

2018
Naar aanleiding van klachten van een tuinder over akkerdistels in zijn kas heeft de KNNV een onderzoek gedaan of deze klachten terecht zijn. Deze akkersdistel zouden uit de Poelzone komen.

Reigers in het Westland niet gewenst

7 juni 2018, een brief aan de gemeenteraad en College van B &W van de gemeente Westland

Kieswijzer 2018 voor natuur en groen in het Westland

KIESWIJZER 2018 VOOR GROEN EN NATUUR IN WESTLAND

Het is Code Rood voor de Natuur - Stem dus Groen!

Natuurorganisaties inhet Westland hebben een Kieswijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Deze negen programma's zijn met elkaar vergeleken en het resultaat vindt u in bijgaand overzicht. Westland is al jaren de minst groene gemeente van Nederland. De weinige natuur die er is staat onder druk. Groen in de straten en woonwijken is zeer beperkt en veel woonwijken hebben niet eens een eigen parkje. Daar moet met het oog op een gezonde leefomgeving verbetering in komen.

Het uitgangspunt voor de vergelijking is het Groenmanifest Westlan 2017.

kustvisie in de gemeenteraad

Inspraak van de KNNV op de kustvisie op 20 februari 2018

Groenmanifest Westland 2017

Op 12 septemer 2017 is aan de gemeenteraad van de gemeente Westland het Groenmanifest Westland aangeboden met het verzoek om deze ideeën in de verkiezingsprogramma's op te nemen.

 Natura 2000 Duinbossen (pdf)  
Zienswijze bestemmingsplan glastuinbouw Westland (pdf)   

 

 

 

 

 

 


Deel deze pagina