Als u iets uit onderstaande lijst wilt lenen, kunt u contact opnemen met Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).

Boeken
Atlas Nederlandse levermossen, J. Landwehr, KNNV 1980
Atlas Nederlandse grassen, J. Landwehr, Thieme, Zuphen
Atlas van de Nederlandse bladmossen, J. Landwehr, KNNV 1966
Atlas van ganzen, zwanen en smienten in Nederland, SOVON, 2004
Beknopte handleiding cultuurtuin voor technische gewassen, TU Delft, 1961
Beknopte school- en excursie flora, Heukels en van Ooststroom, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968 (4 exemplaren)
Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden, Kars Veling, John Smit & Vivian Siebering, KNNV Uitgeverij, De Vlinderstichting, EIS Nederland, 2004
Broedvogels in Nederland, SOVON, 2003
Broedvogels in Nederland, SOVON, 2004
Broedvogels in Nederland, SOVON, 2005
Dagvlinders in Zeeland, Fauna Zeelandica, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, 2003
De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming. De vlinderstichting 2006
De Nederlandse kokerjufferlarven, Bert Higler, KNNV uitgeverij, 2005
De Nederlandse zoetwaterslakken, R Geene, 1989
Europese Natuur in Nederland Zee en Kust Natura 2000-gebieden, Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009
Europese Natuur in Nederland Laag Nederland Natura 2000-gebieden, Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009
Europese Natuur in Nederland Hoog Nederland Natura 2000-gebieden, Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009
Europese Natuur in Nederland, Soorten van de habitatrichtlijn, John Janssen en Joop Schaminée, KNNV uitgeverij, 2008
Geïllustreerde flora van Nederland, Heimans, Heinsius en Thijsse, uitgeverij Versluys, 1994
Groengids, alle natuurgebieden en landschappen in Zuid-Holland, ZHL, 1995
Handboek Natuurmonumenten, Complete gids met alle natuur- en wandelgebieden van Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, 1991
Heukels Flora van Nederland, R. van der Meijden, Wolters-Noordhoff, Groningen 1990, 21e druk (9 exemplaren)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorisch Vereniging 80 jaar, 1901-1981
Nationale Parken in Nederland, uitgave Min. van LNV, 2010.
Natuurbalans 1999, uitgave RIVM
Natuurbalans 2001, uitgave RIVM
Natuurcompendium 2003, natuur in cijfers, RIVM, CBS, Stichting DLO
Natuurreisgids Het Amazonewoud & Latijns Amerika, Arno Luft
uitgave Elmar Natuurreisgidsen, Rijswijk 1996
Ontwikkelingen in het noordelijk deltagebied, Stichting Faunabeheer, 2006
Organiseer je eigen natuur, uitgave KNNV, Utrecht, 2000
Staat van de natuur 2002, een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland, uitgave provincie Zuid-Holland
Rupsentabel, deel I, Andre de Wilde, Jeugdbondsuitgeverij 1991
Topografische Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland, Vogelbescherming Nederland, Zeist, 2003 en 2007
Vegetatieve herkenning van onze akkeronkruiden, A.A. Kruijne, Uitgeverij H.Veenman en Zonen, Wageningen, 1951 (6 exemplaren)
Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten, A.A.Kruijne en D.M. de Vries,
Uitgeverij H. Veenman en Zonen, Wageningen, 1978 (3 exemplaren + 2 kopieën)
Vegetatieve (en andere) veldkenmerken van een aantal zaadplanten, varenachtigen, mossen en kranswieren. Provinciale Planologische Dienst Zuid-Holland, Den Haag, 1978.
Veldgids Invasieve waterplanten in Nederland, uitgave van de plantenziektekundige Dienst van het Min. van LNV, Wageningen, 2010
Veldgids Invasieve waterplanten in Nederland, uitgave van de Nieuwe, Voedsel en Waren Autoriteit, Wageningen, 2011.
Veldgids Nederlandse flora, Henk Eggelte, KNNV uitgeverij, 2001 (1) en 2007 (4 exemplaren)
Veldgids Water- en oeverplanten, Roelf Pot, KNNV uitgeverij 2003
Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen, uitgave NJN en EIS, 1998
Voorlopige atlas dagvlinders, libellen en sprinkhanen Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Brekelmans & Backerra, 2004
Vijver, sloot en plas, Marten Scheffer & Jan Cuppen, Tirion Natuur, 2005
Waterdiertjes van sloot en plas, Paul blokdijk, Ad van der Sluiszen, Balkema, 1989
Wat er is als er water is, uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Stowa, 2007
Watervogels in Nederland in 2000/2001, SOVON
Watervogels in Nederland in 2001/2002, SOVON
Watervogels in Nederland in 2002/2003, SOVON
Watervogels in Nederland in 2003/2004, SOVON
Watervogels in Nederland in 2004/2005, SOVON
Zweefvliegentabel, A Barendregt, Jeugdbondsuitgeverij, 1978

Wetenschappelijke mededelingen KNNV

nr 16, 1969 Luisvliegen, Nycteribiidae en hippoboscidae, Schuurmans Stekhoven
nr 22, 1957 Snavelinsecten (Rhynchota), I Nederlandse schildluizen (Coccidae), A Reyne
nr 70 1967 Vogels van de duinen, W. Verkerk
nr 75, 1968 De vogels van Vlieland, A.L. Spaans en C. Swennen
nr 82 1969 Avifauna van Walcheren,  B.J. Smulders, A. Joose, R.J. Smulders-de Smit
nr 86, 1970 Het Balgzand, bedreigd gebied, Rapport commissie Balgzandonderzoek van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier
nr 90, 1972 De grutto in Nederland, Th. Mulder
nr 92, 1972 Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten, Els Joosse, J.H. de Gunst, A. Littel
nr 95, 1973 De vogels van Schiermonnikoog, R Mooser
nr 96, 1973 Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland
nr 97, 1980 Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek, J.J. den Held en A.J. den Held.
nr 102, 1974 Tweevleugelige insecten - Diptera, Nederlandse parasiet- en bromvliegen, W.J. Kabos
nr 110, 1975 Tweevleugelige insecten – Diptera, Nederlandse vliegen, W.J. Kabos
nr 112, 1976 De broedvogels van Ameland, A. Valk
nr 114, 1976 De Nederlandse Symphyta (halm-, hout- en bladwespen) S.J. van Ooststroom
nr 130, 1980 Handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen, H.N. Leys.
nr 133, 1979 De kakkerlakken en bidsprinkhanen (Dictyoptera) uit de landen van de Benelux, G. Kruseman
nr 134, 1979 Beknopt overzicht van Nederlandse plantengemeenschappen, J.J. den Held.
nr 137, 1979 De kemphaan in Nederlands, J Brinkkemper
nr 138, 1980 De dazen (Diptera Tabanidae) van de Benelux-landen, J. Timmer
nr 140, 1980 Biologische en geïntegreerde bestrijding, H.H. Evenhuis
nr 148, 1981 De Europese Diptera, Determineertabel, biologie en literatuuroverzicht van de families van de muggen en vliegen, P Oosterbroek

Nota’s, rapporten, brochures en verslagen

65 attractieve aandachtsplanten in het gebied tussen oude Rijn en Lek, KNNV
Gouda, plantenwerkgroep (2 exemplaren)
Beheer van water- en oeverbeplanting, Gemeente Gouda 1996
Catalogus bibliotheek Landelijke Jongeren KNNV, 1990
De landinrichtingen Boskoop en Reeuwijk vanuit natuur, landschap en milieu bekeken, Zuid-Hollandse Milieufederatie,
De gevolgen van peilverlagingen en blokbemaling voor de visstand in de polder
Reeuwijk,  Drs. A. van der Spiegel, Sportvisserij Groene Hart, 2007
De kansen van een beheerorganisatie voor natuur en recreatie in Boskoop, Platform Natuur en Recreatie, 1996
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties in enkele Reeuwijkse plassen in relatie tot fosfaat-fixatie en actief visstandbeheer, tussentijds verslag 1989, Natuuractiviteitencentrum De watersnip, Reeuwijk.
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties in enkele Reeuwijkse plassen in relatie tot fosfaat-fixatie en actief visstandbeheer, tussentijds verslag 1991, Natuuractiviteitencentrum De watersnip, Reeuwijk.
De Reeuwijkse Hout: pretpark of rustgebied, Symposium 10-12-2005, Stichting Groene Hart
De (stam)boom herschikt. Over de nieuwe ordening van de systeemtuin, Hortus botanicus Leiden, 2007 (met CD).
Gierzwaluw (Apus apus), SOVON 1991
Groenboek Reeuwijkse Hout, Stichting Groene Hart, 2004
Handleiding SOVON broedvogelonderzoek, uitgave 1993
Handleiding SOVON broedvogelonderzoek, Nijmegen, 2011
Het verband tussen het slootpeil en de levensgemeenschap van Krabbenscheer-Groene Glazenmaker-Bittervoorn-Zwarte stern in het laagveengebied van Zuid-Holland, Dr. A. Barendregt, 2007
Herinrichting Boskoop. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurvriendelijke oervers en houtsingels, Projectgroep Larenstein, 1997
Hockeyvelden Reeuwijkse Hout, Laurens Sparrius, 2003
Houtakkers, beleidsvisie Houtakkers Boskoop, 1987
Insecten in de Veerstalblokboezem, Laurens Sparrius, NJN, 1995
Inventarisatierapport 2003 “De natuur achter Haastrecht” (2 exemplaren)
Levende oevers, samenvatting Symposium IVN IJssel en Gouwe, 2008
Map Flora en Faunawet
Themadag Flora en Faunawet Nov 2003
KNNV en de Flora en Fauna wet, revisie naslagwerk 2005
Natuur voor mensen, mensen voor natuur, nota natuur, bos and landschap in de 21e eeuw, ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Natuurlijk Gouda, DVD Gemeente Gouda
Natuursignaal 2001
Nederland “meer”vleermuisland, zoogdierenver. VZZ, 2006 (3 exemplaren)
Ontwerpplan herinrichting Krimpenerwaard, Landinrichtingscommissie Krimpenerwaard, 1998
Stichting Heemtuin Gouda, 25 jaar 1984-2009
Uilen nr. 1 december 2010
Vegetatie-onderzoek in het Reeuwijkse Hout 1995-1996 door Wim Vuik, April 1997 (2 exemplaren)
Verwachte effecten van zandwinning op de natuurwaarden in de plas Broekvelden-Vettenbroek (Reeuwijkse plassen), T. Boudewijn & G. van Beek, Bureau Waardenburg, 1993
Voorontwerpplan? MER herinrichting Boskoop, dienst landelijk gebied 1997

Inventarisaties
ordner met
verslag vlinderwerkgroep (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Padden overzetten seizoen 1995
Amfibieën overzetten seizoen 1996
verslag paddentrek te Stolwijk (1999, 2000, 2001, 2002)
verslag ringslangonderzoek in het Reeuwijkse Hout (2000, 2001, 2002)

ordner met
midwintervogeltellingen Gouwe bos – Voorofsche Polder (1978, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008)
map planteninventarisaties (2000, 2001, 2002)

Cursussen
Basiscursus Flora en Fauna inventariseren, VOFF, 2004
Basiscursus Flora en Fauna inventariseren, docentenhandleiding VOFF, 2004
Cursus bryophyta KNNV Gouda, 1993 (2 delen)
Cursus zoetwaterbiologie KNNV Gouda 2012.
Goudse cursus Het herkennen van paddestoelen
Goudse cursus kruidachtige begroeiingen en het beheer, afd. plantsoenen, 1990
Goudse cursus herkennen van inheemse planten, afd. plantsoenen, 1991
Groencursus Spijkenisse IVN afd. Voorne-Putten en Rozenburg
Kursus boek voor de Nederlandse kust, een ontwerp door Ben Prins, KNNV Gouda, deel I
Kursus boek voor de Nederlandse kust, een ontwerp door Ben Prins, KNNV Gouda, deel II
Op onderzoek naar vlinders en libellen (inclusief CD-rom), de vlinderstichting, 2004
Voorjaarsplanten Contactcommissie voor Floristiek en vegetatiekunde.
Vogelcursus “Vogels zien en herkennen” KNNV Gouda 2011.
Vogelcursus “Vogels ziens en herkennen” KNNV Gouda 2012.

Gemeente Gouda afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, Heemtuin etc.
Heemtuin “Goudse Hout” klokjesgentiaan, Goof Overbeek, 1994
Natuurpad Twaalfmorgen, IVN-afdeling IJssel en Gouwe, 1988
groenwandeling door Bloemendaal, 1995
van Markt naar Houtmansplantsoen, 1997
Heempad Bloemendaalseweg, 1999
wandeling langs groene plekjes in de Goudse binnenstad, 1999
van Bergen IJzendoornpark, 1991
stadkwekerij en kruidentuin, 1994
een natuurwandeling door het Steinse groen, 1999
Wandeling op het Goudse Heempad, 2006
Linnaeus in de tuin van Clifford, J. Mourik en A. Koper, KNNV Haarlem, 2007

Archief
Natura jaargang 1978-heden (1999-1, 2,3, 2000-1,3,4,5,6, 2001-1, 2002-2, 2004-3,4, 2005-3 en 2006-4 ontbreken)
Natuurvriend jaargang 1978-heden (nr. 1999-2 en 1999-3 ontbreken)
Fotoboek 1 1978-1996
Fotoboek 2 1997-2003
Fotoboek 3 2004-2009
Fotoboek 4 2010-heden
Ordner  KNNV afd. Gouda e.o. 1977-1990
Ordner  KNNV afd. Gouda e.o. 1991-1995
Ordner  KNNV afd. Gouda e.o. 1996-2000
Ordner  KNNV afd. Gouda e.o. 2001-2005
Ordner  KNNV afd. Gouda e.o. 2006-heden
Ordner  statuten, huishoudelijk reglement etc.
Ordner  van het hoofdbestuur
Ordner  Financiën

bijgewerkt nov. 2012

Deel deze pagina