Als u iets uit onderstaande lijst wilt lenen, kunt u contact opnemen met Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).

 

 Bibliotheek KNNV afdeling Gouda

Boeken

Planten

Atlas van de Nederlandse bladmossen, J. Landwehr, KNNV, 1966.

Atlas van de Nederlandse levermossen, J. Landwehr, KNNV, 1980.

Atlas van de Nederlandse grassen, J. Landwehr, 1976, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de KNNV. (2 exemplaren)

Basisgids Grassen, Arie van den Bremer, KNNV uitgeverij, 2005.

Beknopte school- en excursieflora, Heukels en van Oostroom, 1968 (4 exemplaren)

Bomen, Tirion, Allen J. Coombes, Natuur Handboeken, 1993.

Botanisch woordenboek, Henk Eggelte, KNNV uitgeverij, 2008, (5 exemplaren).

Charales (Charophyceae), Süsswasserflora von Mitteluropa, W. Krause, 1997.

Charophytes of Great Britain and Ireland, Jenny Moore, 1986.

Determinatietabel voor kranswieren in de Benelux, John Bruinsma, Werner Krause, Emile Nat en Joop van Raam, Jeugdbondsuitgeverij, 1998.

Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 1998

Heimans, Heinsius en Thijsse’s Geïllustreerde Flora van Nederland, 23e druk, 1994.

Heukels’ Flora van Nederland, R. van der Meijden, 21e druk, 1990. (8 exemplaren).

Heukels’ Flora van Nederland, R. van der Meijden, 23e druk, 2005. (2 exemplaren).

In Nederland voorkomende tandzaadsoorten, Een overzicht in woord en Beeld,

Knoppentabel, Sam Segal.

Nederlandse dendrologie, Dr. B.K. Boom, 13e druk, 2000.

Nederlandse Oecologische Flora, Wilde planten en hun relaties, 5 delen.

Planten, kijk/wandelgids van Nederland, Ton Denters, 2010

Stadsplanten van Breda, Werkgroep Stadsplanten Breda, 2013.

Vegetatieve (en andere) veldkenmerken van een aantal zaadplanten, varenachtigen, mossen en kranswieren. Provinciale Planologische Dienst Zuid-Holland, Den Haag, 1978

Vegetatieve herkenning van onze akkeronkruiden, A.A. Kruijne, 1964.(7 exemplaren)

Vegetatieve herkenning van onze graslandplanten, A.A. Kruijne en D.M. de Vries, 1968 en 1978 (4 exemplaren).

Veldgids mossen, KNNV uitgeverij, 1998.

Veldgids Nederlandse flora, Henk Eggelte, KNNV uitgeverij,
          5e druk 2007 (5 exemplaren)
          6e druk 2019 (5 exemplaren)

Veldgids water en oeverplanten, Roelf Pot, KNNV uitgeverij, 2003

Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, dr. C.A. Backer, 2000.

Wilde bloemen, Roger Philips en Suzette Stumpel, Spectrum Natuurgids, 1977

Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden, 3 delen.

 Vogels

Atlas van ganzen, zwanen en smienten in Nederland, SOVON, 2004

Broedvogels in Nederland, SOVON, 2003, 2004, 2005

Handleiding SOVON broedvogelonderzoek, 2011

Watervogels in Nederland in 2000/2001, SOVON

Watervogels in Nederland in 2001/2002, SOVON

Watervogels in Nederland in 2002/2003, SOVON

Watervogels in Nederland in 2003/2004, SOVON

Watervogels in Nederland in 2004/2005, SOVON

Insecten

Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden, Kars Veling, John Smit & Vivian Siebering, KNNV Uitgeverij, De Vlinderstichting, EIS Nederland, 2004.

Dagvlinders in Zeeland, Fauna Zeelandica, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, tichting Het Zeeuwse Landschap, 2003

De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming. De vlinderstichting 2006.

De Nederlandse kokerjufferlarven, Bert Higler, KNNV uitgeverij, 2005

Rupsentabel, deel I, André de Wilde, 1991

Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen, 1998

 Schelpen, weekdieren en waterdieren

De fossiele schelpen van de Nederlandse kust, Geologie van Nederland, 2010.

De Nederlandse zoetwatermollusken, recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water, Nederlandse Fauna 2, 1998.

Schelpen, A.W. Jansen, 1975.

Van nonnetje tot tonnetje, de recente en fossiele weekdieren van Amsterdam, 2001.

Veldgids schelpen, R.H. de Bruyne, KNNV uitgeverij, 2004.

Veldgids slakken en mossels, Bert Jansen, KNNV uitgeverij, 2015.

Vijver, sloot en plas, Marten Scheffer & Jan Cuppen, Tirion Natuur, 2005.

Waterdiertjes van sloot en plas, Paul blokdijk, Ad van der Sluiszen, Balkema, 1989

Wat er is als er water is, uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Stowa, 2007

Diversen

Basisboek Paddenstoelen, N. Dam, T. Luyper en M. Dam, KNNV uitgeverij, 2006.

Complete gids met alle natuur- en wandelgebieden van Nederland. Handboek     Natuurmonumenten, 1991.

De grote paddenstoelengids Ewald Gerhardt, 1999.

Europese Natuur in Nederland Zee en Kust Natura 2000-gebieden, Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009

Europese Natuur in Nederland Laag Nederland Natura 2000-gebieden,Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009

Europese Natuur in Nederland Hoog Nederland Natura 2000-gebieden,Joop Schaminée en John Janssen, KNNV uitgeverij, 2009

Europese Natuur in Nederland, Soorten van de habitatrichtlijn, John Janssen en Joop Schaminée, KNNV uitgeverij, 2008

Nationale parken in Nederland, uitgave min. van LNV, 2010.

Natuurreisgids, Het Amazonewoud en Latijns Amerika, Arno Luft, 1996.

Natuurrijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen, 2003.

Organiseer je eigen natuur, uitgave KNNV, Utrecht, 2000

Paddenstoelen encyclopedie, G. Keizer, REBO productions, 1997.

Topografische inventarisatieatlas voor de flora en fauna van Nederland, 2017. (2 exemplaren).

 

Inventarisaties

 Amfibieën overzetten, seizoen 1996

De natuur achter Haastrecht, inventarisatierapport 2003, KNNV afd. Gouda, 2004 (2 exemplaren)

De Reeuwijkse Hout in vegetatiekundig perspectief, 1995-1996 door Vim Vuik, 1997

Insecten in de Veerstalblokboezem, L. Sparrius, NJN, 1995.

Inventarisaties verslagen vlinderwerkgroep (1998-2004), verslagen paddentrek te Stolwijk (1999-2002), verslagen ringslangenonderzoek in het Reeuwijkse hout   (2000-2002)

Inventarisaties midwintervogeltellingen (1999-2008), plantenwerkgroep (2000-2002).

Padden overzetten, seizoen, 1995.

Voorlopige atlas dagvlinders, libellen en sprinkhanen Rotterdam, BSR, 2004.

 

Cursussen

Basiscursus Flora en Fauna inventariseren, VOFF, 2004

Cursus bryophyta KNNV Gouda, 1993 (2 delen)

Cursus zoetwaterbiologie KNNV Gouda 2012, 2013.

Goudse cursus kruidachtige begroeiingen en het beheer, afd. plantsoenen, 1990

Goudse cursus herkennen van inheemse planten, afd. plantsoenen, 1991

Goudse cursus Het herkennen van paddestoelen

Groencursus Spijkenisse IVN afd. Voorne-Putten en Rozenburg

Kursus boek voor de Nederlandse kust, een ontwerp door Ben Prins, KNNV Gouda, 1995, deel I en II.

Vlindercursus, Op zoek naar vlinders en libellen (inclusief CD-rom), de vlinderstichting, 2004

Vogelcursus KNNV Gouda 2011, 2012, 2013, 2016

  

Wetenschappelijke mededelingen KNNV en Jeugdbondsuitgeverij

 nr 16, 1969   Luisvliegen, Nycteribiidae en hippoboscidae, Schuurmans Stekhoven

nr 22, 1957   Snavelinsecten (Rhynchota), I Nederlandse schildluizen (Coccidae), A Reyne

nr 70 1967    Vogels van de duinen, W. Verkerk

nr 75, 1968   De vogels van Vlieland, A.L. Spaans en C. Swennen

nr 82 1969    Avifauna van Walcheren,  B.J. Smulders, A. Joose, R.J. Smulders-de Smit

nr 86, 1970   Het Balgzand, bedreigd gebied, Rapport commissie Balgzandonderzoek van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier

nr 90, 1972   De grutto in Nederland, Th. Mulder

nr 92, 1972   Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten, Els Joosse, J.H. de Gunst, A. Littel

nr 95, 1973   De vogels van Schiermonnikoog, R Mooser

nr 96, 1973   Handleiding voor het inventariseren van broedvogels in Nederland

nr 97, 1980   Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek, J.J. den Held en A.J. den Held.

nr 102, 1974 Tweevleugelige insekten - Diptera, Nederlandse parasiet- enbromvliegen, W.J. Kabos

nr 110, 1975 Tweevleugelige insekten – Diptera, Nederlandse vliegen, W.J. Kabos

nr 112, 1976 De broedvogels van Ameland, A. Valk

nr 114, 1976 De Nederlandse Symphyta (halm-, hout- en bladwespen) S.J. van Ooststroom

nr 130, 1980 Handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen, H.N. Leys.

nr 133, 1979 De kakkerlakken en bidsprinkhanen (Dictyoptera) uit de landen van de Benelux, G. Kruseman

nr 134, 1997 Beknopt overzicht van nederlandse plantengemeenschappen, J.J. den Held.

nr 137, 1979 De kemphaan in Nederlands, J Brinkkemper

nr 138, 1980 De dazen (Diptera Tabanidae) van de Benelux-landen, J. Timmer

nr 140, 1980 Biologische en geïntegreerde bestrijding, H.H. Evenhuis

nr 148, 1981 De Europese Diptera, Determineertabel, biologie en literatuuroverzicht van de families van de muggen en vliegen, P Oosterbroek

nr. 196, Groeivormen van planten in Nederland, J.J. Barkman

nr. 207, Plantenharen, J.W.G. Pfeiffer

nr. 211, Zaden en vruchten, J.W.G. Pfeiffer

De Nederlandse zoetwaterslakken.

Zweefvliegentabel, Aat Barendregt, 1978

 

Nota’s, rapporten, brochures en verslagen

 65 attraktieve aandachtsplanten in het gebied tussen oude Rijn en Lek, KNNV Gouda, plantenwerkgroep (2 exemplaren)

Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland, Gorteria, 26-4, 2000

Beheer van water- en oeverbeplanting, 1996

Beknopte handleiding cultuurtuin voor technische gewassen, 1961.

Box Flora- en faunawet

Box Natura-2000 gebieden

De gevolgen van peilverlagingen en blokbemaling voor de visstand in de Polder Reeuwijk, 2007

De Reeuwijkse Hout: pretpark of rustgebied?, Symposium 2005

De (stam)boom herschikt, Hortus botanicus Leiden.

Gierzwaluw (Apus apus) SOVON, 1993.

Groenboek Reeuwijkse Hout, 2005.

Het verband tussen het slootpeil en de levensgemeenschap van Krabbenscheer- Groene Glazenmaken-Bittervoorn-Zwarte Stern in het laagveengebied van     Zuid–Holland.

Hockeyvelden Reeuwijkse Hout, Soorten van de Floa en Faunawet, Habitatrichtlijn en de Rode lijst, Laurens Sparrius, KNNV afd. Gouda, 2003

Invasieve waterplanten in Nederland, veldgids 2010, 2011, 2019

Heemtuin “Goudse Hout”, Klokjesgentiaan, Goof Overbeek, 1994.

Levende oevers, samenvatting Symposium IVN IJssel en Gouwe, 2008

Map Zoetwaterweekdieren (Antoon van der Ark)

Natuursignaal, 2001

Nederland ‘meer’ vleermuisland

Stichting Heemtuin Gouda, 25 jaar 1984-2009.

Toelichting op de Rode lijst vaatplanten, Ministerie LNV, 2006

Uilen, nr. 1 2010.

Verwachte effecten van zandwinning op de natuurwaarden in de plas Broekvelden- Vettenbroek (Reeuwijkse Plassen).

Vorm geven aan onderzoek, onderzoekshandleiding vorm en functie, NJN

Vita Marina, zeebiologische documentatie (2 dictaten)

 

Gem. Gouda, afd. plantsoenen en begraafplaatsen, Heemtuin etc.

 Heemtuin “Goudse Hout” klokjesgentiaan, Goof Overbeek, 1994

Natuurpad Twaalfmorgen, IVN-afdeling IJssel en Gouwe, 1988

Groenwandeling door Bloemendaal, 1995

Van Markt naar Houtmansplantsoen, 1997

Heempad Bloemendaalseweg, 1999

Wandeling langs groene plekjes in de Goudse binnenstad, 1999

Van Bergen IJzendoornpark, 1991

Stadkwekerij en kruidentuin, 1994

Een natuurwandeling door het Steinse groen, 1999

Wandeling op het Goudse Heempad, 2006

Linnaeus in de tuin van Clifford, J. Mourik en A. Koper, KNNV Haarlem, 2007

 

Archief

2 dictaten

Box organisatie

80 jaar Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1901-1981.

Natuurvriend  jaargang 1978-heden (nr. 1999-2 en 1999-3 ontbreken).

Natura jaargang 1978-heden

Deel deze pagina