2009
moeras
Oppervlakte: 
1.862 ha
Afdelingen
Foto: Peter Veen

De polder Zeevang ligt ten noorden van Edam en Purmerend. Het gebied wordt begrensd door de Beemster Ringvaart aan de westzijde en het Markermeer aan de oostzijde. Het gebied valt op door het onregelmatige krekenpatroon met centraal door het gebied de Kromme IJe. In de 16e eeuw is er door het gebied een trekvaart gegraven tussen Edam en Hoorn. Het tracé van de provinciale weg N 247 loopt parallel aan deze trekvaart (thans Zessteden Vaart geheten). Dorpen als Warder, Middelie en Kwadijk zijn streekdorpen van waaruit de ontginningen plaatsvonden. Het krekenpatroon kon daarbij worden ingepast. Het dorp Oosthuizen is een kerndorp met geconcentreerde bebouwing. De polder Zeevang heeft de status Natura 2000 gebied wegens de aanwezigheid van negen vogelsoorten van Europese betekenis. Het gaat om overnachtende en foeragerende watervogelsoorten zoals kleine zwaan, smient, verschillende ganzen (grauwe gans, kolgans, brandgans), en steltlopers (goudplevier, kievit, grutto en wulp).

Natuurwaarden: 
In hydrobiologische zin kan de polder Zeevang worden getypeerd als een brak water milieu (chloride gehalte ongeveer 100 mg/l). In het begin van de vorige eeuw was het water veel brakker door de invloed van het brakke Zuiderzeewater. De begroeiing in de sloten en vaarten bestaat uit zoetwaterplanten, zoals kikkerbeet, kleine watereppe, moeras- en zompvergeet-mij-nietje en watertorkruid. Verlanding vindt plaats langs de randen van de wateren. Als de verlanding boven het water uitkomt kan zich een veenmosrietland ontwikkelen. De polder Zeevang heeft een belangrijke functie als foerageergebied voor eenden, ganzen en steltlopers in de winter- en trekperiode. De vele duizenden kolganzen, goudplevieren en kieviten vallen misschien op, maar dat er van de op wereldniveau zeldzame kleine zwaan soms enkele honderden aanwezig zijn, is zeker zo bijzonder. De toename van de smient was spectaculair: van 3.000 overwinteraars in 1975 tot 35.000 in de recente periode. In de polder Zeevang worden van juni tot in juli baltsende kemphanen aangetroffen. Het gebied is van groot belang voor grutto's die in grote aantallen broeden in de polder. De graslanden hebben een rijke bodemfauna die ze geschikt maakt voor het 'opvetten' van de vogels voor de lange vogelreis naar het zuiden In het dorp Kwadijk huist een grote kolonie meervleermuizen die de polder Zeevang gebruiken om te foerageren. In de poldersloten leven verschillende vissoorten, zoals paling, kroeskarper, zeelt, baars, snoekbaars, snoek en spiering. Ook de bot kun je hier aantreffen: de enige platvis die in zoet water voorkomt. In de oeverzones grootste van onze drie groene kikkers: de meerkikker, een typische soort van laag Nederland. En de pioniersoort rugstreeppad aardt goed in het polderland.
Bijlage: 

Deel deze pagina