ads

 

WELKOM OP ONZE  SITE 

 

Deze werkgroep is een onderdeel van de KNNV, de Vereniging voor Veldbiologie. 

De werkgroep in Houx, Belgie

Doel van de werkgroep is het gezamenlijk beleven en bestuderen van de niet-levende natuur. We kijken hierbij vooral naar geologie, die over het ontstaan van de aarde gaat. Daarnaast kijken we naar de vorm van het landschap, primair ontstaan door de geolo-gische processen. De bodemkunde en waterhuishouding spelen hierin een belang-rijke rol.
De niet-levende natuur èn  levende natuur vormen, samen mèt het grondgebruik door de mens, het leefmilieu voor mens, plant en dier.

Ton S.

Onze activiteiten bestaan uit het twee maal per jaar uitgeven van een nieuwsblad en een viertal excursies:


Vroege Voorjaar: Jaarvergadering gecombineerd met een lezing en aansluitend een excursie in Nederland.


Voorjaar: Dagexcursie in Nederland  naar een goed te bereiken gebied. 

Nazomer: Weekend-excursie, doorgaans buiten Nederland, met keuze voor een verblijf in een hotel of op een camping.

Najaar: Dagexcursie binnen Nederland.

Voor meer informatie zie:  Programma.

Foto Emile Gevers

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de werkgroep staat alleen open voor leden van de KNNV en voor huisgenootleden.
De contributie voor het lidmaatschap van de WGL bedraagt € 15,--, leden die de nieuwsbrief digitaal willen ontvangen betalen € 12,50.
Huisgenootleden betalen € 5,--.
Niet-leden kunnen, in overleg met het bestuur, vrijblijvend kennismaken met de activi-teiten van de werkgroep. Wilt u verdere informatie over de werkgroep, heeft u interesse in ons nieuwblad of wilt u eens met een excursie meelopen, neem contact op. 

Deel deze pagina