Coördinator: Frans Kingma (frans.kingma@planet.nl)

Naast natuurbeleving en natuurstudie is natuurbescherming een van de doelstellingen van de KNNV. De natuur en het landschap in de regio Gouda staat erg onder druk door toenemende verstedelijking, wegenaanleg, intensieve veehouderij, peilverlaging etc. Het is dus extra belangrijk voor de afdeling Gouda de natuur in de regio te beschermen en kritisch ontwikkelingen te volgen. Illustratief zijn de Reeuwijkse Plassen. Doordat iedereen er wil wonen, het nieuwe bestemmingsplan er ruimte voor biedt en illegale praktijken niet door handhaving worden belemmerd verloedert het gebied in hoog tempo.

De afdeling probeert via de werkgroep bescherming van de natuur in de regio te bereiken o.a. door via publieksactiviteiten publiek bewust te maken van het belang van de natuur, door de waarde van een gebied te onderzoeken via monitoring van soorten, door overlegpartner te zijn van overheden zoals gemeenten en waterschappen en door het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, handhavingsverzoeken en processen. We veerwachten dat door de nieuwe Wet Natuurbescherming (2017) een groter beroep zal worden gedaan op regionale natuurpartijen. 

Doordat de werkgroep opereert in een netwerk van natuurverenigingen en vrijwilligers met diverse deskundigheden kan ze ook met een beperkt aantal mensen snel advies uitbrengen aan overheden of reageren op door het publiek geconstateerde incidenten zoals aantasting van beschermde fora of verstoring van oeverzwaluwen.

De werkgroep heeft dringend behoefte aan mensen die mee willen werken met de activiteiten van de werkgroep. Mede daarom is in het najaar van 2016 een cursus regionale natuurbescherming georganiseerd.

Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met de volgende zaken:

Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen (NNRP)

Het natuurnetwerk stelt zich ten doel natuur en landschap in het plassengebied te beschermen. Het gebied waar o.a. een Natura 2000 gebeid ligt, dreigt ten onder de gaan aan verstening, lintbebouwing en versnippering. Natuur, openheid, rust en waarde voor dagrecreatie dreigen verloren te gaan. Omdat het toezicht van de provincie op de bestemmingsplannen is afgebouwd berust nu alle verantwoordelijkheid bij de Gemeente.

In het natuurnetwerk werkt de KNNV afd. Gouda samen met o.a. Vogelbescherming, Stichting Groene Hart, IVN IJssel en Gouwe en NIVON. In 2015 is door de Gemeente Reeuwijk-Bodegraven een bestemmingsplan vastgesteld, waarop het netwerk een zienswijze heeft ingediend. Omdat de Gemeente de zienswijze vrijwel negeerde is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep is echter doodgelopen omdat het te laat zou zijn ingediend. De KNNV beraadt zich nog over vervolgstappen. Overigens wordt het overleg met de Gemeente voortgezet in het Overleg Platform Reeuwijkse Plassen.

Peilbesluit Polder Reeuwijk

Door de werkgroep zijn in een groot deel van Reeuwijk al 12 jaar lang peilverlagingen tegengehouden. Omdat een hoog peil voorwaarde is voor het behoud van het unieke Krabbenscheerbiotoop komt de Groene glazenmaker er nog steeds voor. Door de afdeling is met de Vlinderstichting in spraak geleverd wat betreft de gewenste nieuwe peilen in de polder Reeuwijk.

Polderpark Weids Bloemendaal

Door de werkgroep is 5 jaar lang een bijdrage geleverd aan de projectgroep Weids Bloemendaal, een gebied rond de Winterdijk, dat wordt ontwikkeld als landschapspark voor omwonenden. Veel aandacht gaat uit naar weidevogels en waternatuur. Omdat de huidige afgevaardigde is gestopt is de afdeling thans op zoek naar een nieuwe.

Inlaat Stein Noord en Oukoop

Het Hoogheemraadschap Rijnland wil de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen verbeteren door zoveel mogelijk gebied eigen water van de plassen te gebruiken. Tot nog toe ontvangen de polders Stein Noord en Oukoop (beschermde Natura 2000 gebieden) water uit de Reeuwijkse plassen. Rijnland wil de inlaat loskoppelen van de Reeuwijkse plassen en verplaatsen naar de Enkele Wiericke. Dit water is echter sulfaat en fosfaat rijker dan het water uit de Reeuwijkse Plassen. De werkgroep maakt hier tegen bezwaar en heeft – mede namens de KNNV afd. Leiden en IVN IJssel en Gouwe - een handhavingsverzoek ingediend dat echter is afgewezen. De KNNV ging in beroep. De rechter besloot toen dat de KNNV met Rijnland in overleg tot een goede oplossing moest komen. Omdat er geen overeenstemming mogelijk was is de zaak opnieuw voorgelegd aan de rechter. De rechter oordeelde mede op advies van een extern adviesbureau dat de vervuiling door de inlaat minimaal was en wees het beroep af. Omdat hoger beroep kansarm was is van verder procederen afgezien. De KNNV probeert nu bij Rijnland maatregelen te bewerkstelligen om de invloed van de inlaat te verkleinen en heeft daarvoor in 2016 in het veld waarnemingen gedaan.

Oostpolder

Ten westen van Gouda ligt de Oostpolder. Het is het laatste stukje niet verveende polder tussen Rotterdam en Gouda. Deze polder is recentelijk opnieuw ingericht. In het zuiden zijn sportvelden aangelegd en in het noorden is het Polderpark Oostpolder ingericht. De werkgroep is betrokken geweest bij de inrichting van deze polder. Vroeger was het een zeer rijk weidevogelgebied. De weidevogelwerkgroep heeft op verzoek van de Gemeente Gouda 3 jaar lang onderzoek gedaan aan de aanwezigheid van broedende weidevogels. Hieruit bleek dat het nog steeds een waardevol broedgebied is. Dit verslag samen met een beheers advies is aangeboden aan de Gemeente Gouda en Groen-alliantie, die dit gebied beheert (zie weidevogelwerkgroep). 

Stormvloedpolder

Een van de leden van de werkgroep (Pier Werksma) verzet zich al jaren tegen verzwaring en verlegging van de Lekdijk in Krimpen a/d IJssel. Door verlegging van deze dijk wordt de Stormvloedpolder verkleind. Deze polder is een uniek zoetwatergetijde gebied en het biotoop van het Zomerklokje en de Spindotter. Uit stukken, die via de wet Openbaarheid Bestuur zijn opgevraagd, bleek dat de plan en besluitvorming grotendeels berustte op onjuiste informatie. Ondanks juridische stappen en het aanbieden van alternatieven wordt het proces doorgezet. Thans probeert een groep vrijwilligers de zomerklokjes te verplaatsen naar een vergelijkbaar biotoop.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina