Jaarverslag 2017 van de VogelWerkgroep van de KNNV/IVN Assen

Organisatie

Het ledental van de VogelWerkgroep is in 2017 gegroeid tot 81 (was vorig jaar 78).

Het voorzitterschap van de VWG wordt ingevuld door Hans Dankbaar (m.n. organisator/voorzitter  van de vergaderingen en externe contacten) en Marian Blom (m.n. verslaglegging).

Er is 6 keer vergaderd met gemiddeld 18 aanwezigen. Presentaties tijdens de vergaderingen:

-        Hans Dankbaar - ‘Vogelgeluiden, het hoe, wat en waarom’

-        Hans Dankbaar – Vogels van Borneo.

-        Bert Dijkstra vertelt over de Drentsche Aa Telgroep, doelstelling, telgebieden.

-        Ina Brands - ‘Vogelactiviteiten met kinderen’.

-        Jan-Willem Vergeer van SOVON, over ‘Nut en noodzaak vogeltellingen’.

-        Roelof Manting - ‘Dierensporen en zo’

-        Anne vd Zijpp, Ger Brink - foto’s van vogelreis Spanje, mei 2017.

Vogeltellingen

BMP-inventarisaties (voor Sovon) zijn uitgevoerd door 8 groepen in 12 gebieden, te weten Amerbrugje, Bongeveen, Geelbroek-Noord, Geelbroek-Zuid, Kampsheide, Kortewegsbos, Lageveld, Zuidhijkerzand, Holmers, Deurzerdiep, Nijlanderbroek en Amerstukken.  De VWG draagt met negen van deze terreinen bij aan de vogelinventarisatie in het stroomdal van de Drentsche Aa, die wordt georganiseerd door de Telgroep Drentsche Aa (contactpersoon Hans Dankbaar).

De BMP waarnemingen worden per telgebied door VWG leden verwerkt en ingevoerd op de website van Sovon. Willem Schuurman is coördinator van het BMP.

De Herfst-Wintertellingen worden gecoördineerd door Paul Troost en uitgevoerd door 8 groepen in 9 gebieden, te weten Amerbrugje, Diependal, Geelbroek, ’t Groote Zand, Hingsteveen, Lageveld, Kampsheide, Kortewegsbos en Zuid-Hijkerzand. Geke Witter verzorgt de invoering van de waarnemingen van de H-W-tellingen op waarneming.nl.

Emailverslagen van de verschillende tellingen worden door de leden zelf verzorgd en worden door Geke Witter binnen de VWG verspreid.

Overige tellingen en activiteiten:

Paul Troost verzorgt een telling van de Huiszwaluw (omgeving Balloo) (juli) en de Midwinter-watervogeltelling (januari), Nico Rommes verzorgt de Steenuilen telling (februari). De VWG telt twee atlasblokken (17-14,17-15) in het kader van de WAD (Werkgroep Avifauna Drenthe) winter telling (jan) en vijf routes voor de Sovon PTT (Punt Transect Telling) telling (dec). Marian Blom coördineert de VWG-bijdrages aan de Sovon Klapekstertelling (dec-feb). Verder wordt door individuele leden van de VWG meegewerkt aan de Scholekstertelling in Assen e.o., Tuinvogeltelling, Kerkuilentelling en Weidevogelbescherming.

Er is door enkele leden meegewerkt aan de 1000-soortendag georganiseerd door IVN-KNNV Assen, 9-10sept.

Excursies georganiseerd door VWG-leden: Fietsen met Nico Rommes in de Onnerpolder, en een Vogelkijkplekkentocht naar het Lauwersmeergebied.   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MB/HD

Deel deze pagina