Jaarverslag KNNV-afdeling Assen 2017

Samenstelling Bestuur

Naam: --                                  Functie: Voorzitter                                              Formeel vacant

Jaap van Roon treedt op als voorzitter van de gezamenlijke besturen van KNNV en IVN Assen

Naam: --                                  Functie: Penningmeester en Ledenadministratie              Formeel vacant

Jan Klever treedt op als waarnemend penningmeester, maar is formeel geen bestuurslid meer

Naam: Bert Evers                    Functie: Secretaris                                             Aftredend 2021

Naam: Kai Waterreus               Functie: Veldbiologisch secretaris                       Aftredend 2018

Naam: Henk Pijpers                 Functie: Algemeen lid                                         Aftredend 2018

Naam: Cees van Roozendaal    Functie: Algemeen lid                                         Aftredend 2018

 

Bestuurszaken

Het bestuur vergaderde in 2017 6 maal, telkens samen met het bestuur van IVN Assen in een gezamenlijke vergadering, dit ook als onderdeel van de nadere samenwerking van de beide organisaties. Bij de KNNV was gedurende 2017 de functie van penningmeester formeel vacant. Deze werd waargenomen door Jan Klever, de inmiddels afgetreden penningmeester. De functie van voorzitter wordt feitelijk ingevuld door Jaap van Roon van het IVN-Assen. De gezamenlijke bestuursvergaderingen van de KNNV en het IVN worden door hem geleid en hij treedt ook op als het “gezicht naar buiten”.

Onderwerpen waren onder meer het samenvoegen van de besturen van KNNV en IVN Assen, verdere invulling van de samenwerking, gezamenlijke (publieks)activiteiten en communicatie.

Naast de gezamenlijke vergaderingen heeft het bestuur van KNNV Assen niet afzonderlijk vergaderd. Over onderwerpen die niet voor de gezamenlijke vergadering geagendeerd zijn, overlegde het bestuur op basis van correspondentie per e-mail. Waar besluitvorming in vergadering noodzakelijk was, is dit in de gezamenlijke vergadering ingebracht.

 

Externe betrekkingen

Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Henk Pijpers neemt namens het bestuur deel aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum Assen) en participeert in de gebruikersgroep van het DCA.

Vanuit de KNNV is deelgenomen aan studiebijeenkomsten van de provincie Drenthe over invasieve exoten en over biodiversiteit en ecologisch bermbeheer.

 

Samenwerking KNNV en IVN

In vervolg op het samenwerkingsproces tussen IVN en de KNNV hebben de landelijke besturen aangegeven dat ze naast nationale samenwerking ook willen inzetten op intensivering van de lokale samenwerking.

Lokaal blijven KNNV-Assen en IVN-Assen als twee verenigingen naast elkaar bestaan. Ze maken beide deel uit van landelijke verenigingen, elk met hun eigen afdracht. IVN heeft naast leden ook donateurs waarvoor ze geen afdracht hoeven te betalen. In Drenthe is er één afdeling van de KNNV terwijl het IVN in vele plaatsen een afdeling heeft. De samenwerking is verder opgepakt binnen de mogelijkheden die de bestaande statuten van de beide verenigingen bieden.

De samenwerking tussen KNNV Assen en IVN-Assen heeft het afgelopen jaar concreet vorm gekregen in het gezamenlijk vergaderen van de beide besturen. Deze worden zo veel mogelijk “in elkaar geschoven”, waarbij een nadere taakverdeling nog wordt uitgewerkt. Ingezet is verder op het vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma. Daarnaast wordt naar buiten (pers) gezamenlijk opgetrokken. Voor naar buiten en voor de leden wordt de naam IVN-KNNV-Assen gebruikt. Voor deelname aan ledenactiviteiten is het lidmaatschap van één van beide organisaties voldoende.

 

Activiteiten

-       Op zaterdag 14 januari 2017 werd de jaarlijkse snertwandeling weer gehouden. Met 41 deelnemers. Deze keer was het Dwingelderveld de plek waar we een prachtige wandeling liepen en waar Jaap van Roon, projectleider herinrichting en secretaris van IVN Assen, ons uitleg gaf over de herinrichting van dit gebied vlak langs de A 28.

-       De jaarlijkse krokuswandelingen op landgoed Overcingel trokken respectievelijk 60, 80 en 55 deelnemers. Aan de excursie naar “Verborgen Verleden” op de Zuiderbegraafplaats door Alex Knipping en Diliana Welink, werd door 17 mensen deelgenomen. Aan de wandelexcursie op landgoed Valkensteijn op 23 april onder leiding van Alex Knipping en Willem Braam deden 6 mensen mee.

-       Aan de vleermuizenexcursie onder leiding van Herman Meijer deden 22 mensen mee.

-       De excursie naar de Grondeloze Kuil op 20 mei trok 8 deelnemers.

-       Op zondag 11 juni waren IVN-KNNV en de Scharrelkids van het IVN met een kraam aanwezig om zich te presenteren op het Zomerfestival en de gelijktijdig plaatsvindende Slootjesdag bij het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.

-        Om de kracht van onze beide afdelingen van de KNNV en het IVN te benutten, hebben we op 9 en 10 september een 1000-soortendag georganiseerd. De bedoeling was om in 24 uur 1000 verschillende soorten flora of fauna te ontdekken en op naam te brengen. De 1000-soortendag was een succes, al zijn mede door het slechte weer helaas de beoogde 1000 soorten niet waargenomen. De resultaten van deze inventarisatie is aangeboden aan wethouder R. Wiersema van de gemeente Assen.

-        De paddenstoelencursus door Roeland Enzlin vanaf 20 september trok een groep van 22 deelnemers, met 8 mensen op een wachtlijst.

-       Aan de publieksexcursie over paddenstoelen op 15 oktober deden 45 personen mee.

-       Op 4 november hebben 12 mensen aan de tuin bij het Duurzaamheidscentrum gewerkt i.s.m. Groei en Bloei. IVN-KNNV draagt aan de inrichting van de tuin bij door middel van de ontwikkeling van een bloemen- en insectentuin. Daarmee is op 11 maart een begin gemaakt in het kader van de actie NL-Doet.

-       Op 29 november heeft een lezing door Willem Braam plaatsgevonden over invasieve exoten.

-       Hiernaast hebben ook de diverse werkgroepen activiteiten ondernomen. Een voorbeeld is de Eindejaars Plantenjacht op 29 december. Informatie over de activiteiten van de werkgroepen is te vinden in de jaarverslagen van de werkgroepen (deze worden gepubliceerd op de website van KNNV-Assen).

 

Website, Nieuwsbrief , Glossy, Activiteiten coördinatie en Publieksvoorlichting.

-       De Nieuwsbrief verscheen in 2017 maandelijks. Redactie: Heleen Medema en Ton van de Vis. De Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com.

-       In 2017 is een Glossy uitgegeven rond het thema “Water in en om Assen”. Het blad dient onder meer als promotiemateriaal in de kraam op markten en andere activiteiten.

-       Publieksvoorlichting: Joke Klosters (IVN) verzorgde de persberichten van zowel KNNV als IVN. Haar persberichten verschenen in de Drentse huis-aan-huis bladen en soms in Dagblad van het Noorden en op RTV Drenthe.

-       IVN-KNNV Assen heeft een eigen facebookpagina:  https://www.facebook.com/ivnassen/.

-       Een Twitteraccount is er ook, met dank aan Cindy de Jonge: https://twitter.com/ivnknnv.

-       De inschrijvingen voor cursussen en excursies werden in 2017 verzorgd door de secretaris van IVN-Assen.

-       De KNNV heeft zich i.s.m. het IVN door middel van een kraam gepresenteerd bij het jubileum van amateurtuindersvereniging “Oranjebond”.

-       Eveneens was de kraam opgesteld bij de opening van de “Poort van Deurze” van het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.

 

Werkgroepen.

De IVN-KNNV-afdeling Assen heeft 6 werkgroepen: De vogel-, planten-, insecten-, natuurbeheer- en natuurfotowerkgroep en de IVN-jeugdwerkgroep Scharrelkids de Zevenster voor kinderen tot 12 jaar. Een paddenstoelenwerkgroep is in oprichting.

Deelname aan de werkgroepen staat open voor leden van zowel KNNV als IVN. De samenwerking met IVN draagt bij aan een toename van IVN leden in de werkgroepen.

De jaarverslagen van de werkgroepen treft u in de (volgende) Nieuwsbrief aan en op de website van KNNV-Assen.

Toekomstplannen

-       Algemene ledenvergadering op 20 maart 2018.

-       Verdere vormgeving van samenwerking met het IVN.

-       Invullen diverse bestuursfuncties, taken en bevoegdheden.

-       Uitvoeren gezamenlijke activiteitenagenda met IVN.

-       1000-soortendag in weekend van 23 juni.

-       Nader te bepalen lezingen en excursies in overleg met werkgroepen.

-       Cursus “Waar wij Wonen” voor nadere kennismaking met natuur in de directe omgeving.

-       Cursus Veldbiologie voor verdere verdieping en in- en doorstroom naar werkgroepen.

-       Contacten met externe organisaties versterken.

-       Nieuwe glossy uitbrengen in 2019.

-       Mogelijkheden onderzoeken voor doorstart van de insectenwerkgroep.

-       Organiseren van een paddenstoelenwerkgroep (na succesvolle cursussen in 2016 en 2017).

-       Bekendheid werkgroepen vergroten onder leden van zowel KNNV als ook IVN.

-       Doorontwikkeling gezamenlijke PR van KNNV en IVN (onder meer nieuwsbrief en websites).

 

Ledenaantal

Sinds het vorige overzicht van onze ledenadministratie van december 2016 hebben we 7 nieuwe leden mogen begroeten, t.w.: Hans Asjes, Borger; Joost van Bilsen, Assen; Reinier Heijs, Assen; Tini Morsman, Assen; Martin Morsman, Assen; Lyce Saathof, Loon; Rolf Toonen, Eelde

Twee van onze leden zijn in 2017 overleden. In mei moesten we afscheid nemen van Francien van der Hoeven (partner van Cees van Roozendaal) en nu in december nog van dhr. R. Bosma uit Smilde. Daarnaast hebben nog 9 leden hun lidmaatschap opgezegd. Daarmee heeft onze vereniging nu (eind december 2017) 164 leden waarvan 18 huisgenootleden. Hierin zijn ook begrepen onze 3 ereleden (Jan Dekker, Evert Rietsema en Peter Klomp), mensen die zich in het verleden speciaal verdienstelijk hebben gemaakt voor onze afdeling.

Deel deze pagina