maart 2018 Rapport Flora en fauna van het Wethouder Van Gelukpark in Bloemendaal

25 jaar planten en vogels kijken 

Het rapport laat de grote soortenrijkdom zien van het Wethouder van Gelukpark aan de Zeeweg in Bloemendaal, ook wel bekend als de Bokkedoorns. Binnen het Natura2000 gebied Kennemerland-Zuid en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland neemt het duinpark een bijzondere positie in. Het open water van de duinmeren is een trekpleister voor water- en zeevogels, de oeverzone en de struwelen zijn een ideale broedplaats voor tal van vogelsoorten en de hoge duinen met steile noordhellingen zijn rijk aan typische plantensoorten van duingrasland. Althans dit was zo in de beginjaren van deze rapportage. Tegenwoordig staat de natuur van het Natura2000 duinpark onder grote druk door het zeer intensieve en vrije gebruik. Wij doen aanbevelingen voor verbetering van het toezicht en het beheer die de recreant slechts een kleine verandering van gedrag vraagt. 

Bijlage

2016 Inventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft ons gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft uw bestuur ja op gezegd. Zo'n brede inventarisatie kost wel menskracht. We willen in groepjes op pad gaan. Planten, insecten en gallen zullen onder leiding van Dik Vonk op de 2e dinsdag van de maand worden geïnventariseerd. Libellen en vlinders worden onder leiding van Marja Koning bekeken op de 2e donderdagmiddag van de maand. Piet Veel neemt de vissen voor zijn rekening en Dik Vonk besteedt ook aandacht aan de waterdiertjes. We zoeken nog mensen voor de bijen en zweefvliegen en ook voor de vleermuizen. We verwachten niet dat we alles kunnen benoemen, dus laat u niet weerhouden en doe mee. Al doende leer je vanzelf.

Dik, Marja en Piet kunnen dat natuurlijk niet alleen. Zij vragen dan ook aan onze leden om hulp. Geef je op voor de organismen waar je belangstelling voor hebt bij Dik, 023-525 41 40 of 06-12611347, bij Piet, 06-36482882, of bij Marja, 023-528 90 09 of 06-49902624.

 

2016 Atlasproject Libellen Zuid-Kennemerland

De Libellenwerkgroep van de KNNV gaat ter viering van haar 20-jarig bestaan in 2018 in twee jaar tijd geheel Zuid-Kennemerland op libellen inventariseren.

Van het voorkomen in de duinen is al veel bekend, maar we willen nu gebiedsdekkend op km-hok-niveau onze regio inventariseren. Dit gebeurt onder andere door middel van excursies waarbij tegelijkertijd zowel gekarteerd wordt als kennis over libellen wordt overgedragen. Je hoeft dus niet al een grote libellenkennis te hebben; het is een mooie gelegenheid om in het veld kennis op te doen. Meer informatie bij Frans Koning

E. marja-franskoning@kpnmail.nl

 

Deel deze pagina