2013 stond in het teken van de Soortendag in de Dongevallei. Het werd een zeer succesvol weekend. Op zaterdag werd er geïnventariseerd door leden en genodigde specialisten. Op zondag waren zo’n 225 bewoners van de Reeshof aanwezig bij de publieksactiviteiten.  

1. Natuurbeleving.
Er zijn dit jaar 38 excursies georganiseerd. Bijzonder is de flinke belangstelling voor de vrijdagwandelingen. De gemiddelde opkomst van de excursies was 12,2 deelnemers per keer, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. 
Alle excursies werden d.m.v. een e-mailbericht extra onder de aandacht van de leden gebracht.   

2. Natuurstudie.
De afdeling Tilburg heeft sinds dit jaar 11 werkgroepen. Ze zijn actief op het gebied van vogels, insecten, mossen, paddenstoelen, planten, plaggen en korstmossen. Daarnaast zijn er vier werkgroepen actief zijn op een specifiek terrein: Kaaistoep, Dongevallei, Stadsnatuur en nieuw dit jaar ‘Natuurfotografie’. 
Het aantal actieve leden per werkgroep varieert van 1 tot 35 leden. De uitgebreide jaarverslagen per werkgroep liggen hier ter inzage en staan op de website maar alle werkgroepen komen nu kort aan bod.

Paddenstoelenwerkgroep:
De paddenstoelenwerkgroep met 25 leden startte het seizoen met lange, droge zomer waardoor de paddenstoelenflora zeer langzaam op gang kwam.  
Uiteindelijk zijn er toch nog 10 excursies doorgegaan, waarbij 349 verschillende soorten werden genoteerd. In september werd weer een weekje in de Eifel doorgebracht, maar zelfs hier was het erg droog.

Plantenwerkgroepen (2):
De plantenwerkgroep locatie Tilburg telt inmiddels 12 leden.
Er werd geïnventariseerd in de Dongevallei, er werd gezocht naar muurvegetatie en de eigen kennis over fonteinkruiden en ganzenvoeten werd uitgebreid door deel te nemen aan een workshop.
In Den Bosch zijn nog enkele leden ‘s middags actief met planten.

Mossenwerkgroep:
De mossenwerkgroep telt 9 leden en is in 2013 verder gegaan met het inventariseren van witte uurhokken. 18 Vrijdagmiddagen werden hieraan besteed en er werden 129 soorten vastgesteld tussen Rosmalen en Berlicum. Nu is men gestart op de Nulandse heide. 

Vogelwerkgroep:
De vogelwerkgroep telt 35 leden en heeft verschillende langlopende inventarisatie- activiteiten: tellingen in de Kaaistoep, Dongevallei, Noorderbos, Leypark, Quirijnstokpark en Reeshofpark. Daarnaast zijn leden actief in het Meetnet Urbane Soorten.
Voor de onderlinge communicatie werd weer zeer regelmatig Ut Tèèrpötje uitgegeven.

Plagwerkgroep:
In 2013 is de plaggroep 8 keer actief geweest op de Regte Heide. Hoewel de naam van de groep doet vermoeden dat er alleen geplagd wordt, bestaat het werk voor een groot gedeelte uit het beheren van het terrein.
Aan de natuurwerkdag in november hebben zo’n 80 mensen deelgenomen. Een zeer succesvolle dag, waarbij men lekker aan het werk was in de natuur.
Het gebied wordt steeds interessanter. Waargenomen is o.a. meer Veenpluis, Klokjesgentiaan, Stekelbrem, Wilde bertram en een Hazelworm.

Insectenwerkgroep:
De werkgroep komt wekelijks bijeen en bestaat uit 12 leden. Er wordt gestaag verder gewerkt aan verzameld materiaal uit de Kaaistoep, dat na determinatie wederom nieuwe soorten oplevert voor zowel de Kaaistoep als de collectie van Natuurmuseum Brabant.

Stadsnatuur:
In 2013 zijn door de werkgroep Stadsnatuur geen activiteiten ontplooid.
Korstmossen:
Het enige lid van deze werkgroep heeft vooral gekeken naar kostmossen in de Kaaistoep: de waarnemingen zijn toegenomen van 44 naar 89 soorten. Verder zijn op de Vliegbasis Gilze-Rijen ook al zo’n 50 soorten waargenomen en in de Dongevallei al 65.

Kaaistoep:
In 2013 is het onderzoek met volle energie doorgegaan. Eind maart verschijnt het 19de onderzoeksverslag.

Dongevallei
Hoogtepunt dit jaar was het Soortenweekend in juni en het plaatsen van de IJsvogelwandjes in de Dongevallei. De coördinator van deze werkgroep onderhoudt ook het beheeroverleg met de gemeente Tilburg. Inmiddels wordt er 10 jaar onderzoek gedaan in de Dongevallei. Het totaaloverzicht wordt rapportvorm uitgebracht.

Natuurfotografie
De nieuwste loot aan de werkgroepenboom is de werkgroep Natuurfotografie. De leden willen de kennis van fotograferen delen en daardoor nog betere foto’s maken. 

3. Natuurbescherming.
In samenwerking met de gemeente Tilburg verscheen ook dit jaar weer een artikelenreeks over Stadsnatuur in de Tilburgse Koerier, geschreven door Rob Vereijken. Ook werd er deelgenomen aan de Dag van Moeder Natuur in de Piushaven. Thema voor onze bijdrage was de muurvegetatie op de kademuren. Er vertrok tweemaal een excursie per boot om de planten vanaf het water te bekijken.
Tenslotte is samen met het IVN een brief gestuurd naar B&W i.v.m. de ontwikkelingen van het Van Gend en Loos-terrein. 

4. Overige activiteiten

4.1 Bestuur
Bij de algemene ledenvergadering werd Johan Wolfs benoemd in het bestuur als penningmeester. Hij volgde Leo van Zeeland op, die vele jaren op de afdelingskas heeft gepast.

Voorzitter: vacature.
Secretaris: Marie-Cécile van de Wiel
Penningmeester: Johan Wolfs
Bestuurslid / excursiecommissie: Ben Akkermans
Bestuurslid / verzorging @berichten: Varno Morseld
Bestuurslid / verzorging website en twitter-account: Jeffrey Raymakers.

In 2013 was er overleg met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Verder werd er tweemaal overlegd met de werkgroepcoördinatoren. Het bestuur kwam 6x bijeen ter voorbereiding van het Soortenweekend en overige zaken. 
Dit jaar heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met het bestuur van de IVN-afdeling Tilburg om samen naar een oplossing te zoeken voor de bestuursproblemen bij het IVN. Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking op het gebied van cursussen.   

4.2 Ledenbestand.
We beëindigden 2012 met 298 (261 + 37) leden en 3 buurleden.
In de loop van 2013 steeg het ledenbestand met 28 leden tot 326 leden maar door het overlijden van Joke de Laat, 2 verhuizingen, 1 wanbetaler en 20 opzeggingen in de loop van het jaar en per 31 december 2013 beëindigden we het jaar met 302 leden (264 gewone leden + 38 huisgenootleden) en 4 buurleden.

Een overzicht van de mutaties:

  01-01-2012 +/- 31-12-2012
Gewone leden 261 27/24 264
Huisgenootleden 37 6/5 38
Buurleden 3 1/0 4

 

4.3. Lezingen.
Ook dit jaar zijn, samen met Natuurmuseum Brabant, 2 lezingen georganiseerd. Deze maakten deel uit van de lezingencyclus, die samen met WEGA en de NGV wordt georganiseerd en in een gezamenlijke flyer wordt aangekondigd. Het aantal belangstellenden voor de lezingen loopt enigszins terug.   

Een overzicht:

12 maart Wie is dat met die telescoop? Rob van Hattem 20 personen
10 december Biodiversiteit Paul van Wielink 50 personen

 

4.4 Promotie.
De nieuwe website is inmiddels goed ingericht. Naast de Twitter-account is ook een Facebookpagina gestart.
Dit jaar was veel aandacht voor de activiteiten in de Dongevallei: de soortendag in juni kreeg veel aandacht in o.a. Brabants Dagblad en Focus op Reeshof. Daarnaast was er wat minder aandacht voor het plaatsen van IJsvogelwandjes.
Van Waterschap De Dommel ontvingen we als afdeling een jubileummedaille.

4.4. Externe contacten.
Meerdere bestuursleden hebben dit jaar de vergaderingen van de gewestelijke commissie Zuid bezocht. De vergaderingen van de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering werden bezocht door bestuurslid Varno Morseld en Jeffrey Raymakers.
De secretaris was aanwezig bij de vergaderingen van het Gewest Zuid en het Platform Biodiversiteit.

4.5. De Oude Ley.
De 35ste jaargang telde 128 pagina's. Ons afdelingsblad verscheen vier keer.
Naast de vaste rubrieken werd dit jaar een bijdrage geleverd door Ben Akkermans (4x), Anneke Bruijnzeels, Ad Kolen (2x), Varno Morseld, Theo Peeters, Arnold van Rijsewijk, Berry Staps (2x), Alie Stofberg, Guido Stooker (4x) en Leon Tinnemans. 

Dit was het jaarverslag over het jaar 2013.
Dank aan alle leden, die hun steentje hebben bijgedragen aan de activiteiten van onze afdeling.

Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering.

Tilburg, 28 januari 2014.

Deel deze pagina