Project inventerisatie de Slikken van Voorne

Onderstaand treft u het verslag aan van de inventarisaties van planten, dieren en milieu van de Slikken van Voorne (2003-2006), uitgevoerd door leden van de afdeling Voorne van de KNNV. In deze afdeling zijn werkgroepen actief, die een groot aantal terreinen voornamelijk op Voorne, jaar in jaar uit, inventariseren, de gegevens opslaan en die ter beschikking stellen aan natuurbeherende instanties (Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten), de Zoogdiervereniging, de Vlinderstichting, Vogelbescherming en andere organisaties. Daardoor is tevens een omvangrijk bestand aan gegevens opgeslagen en ondergebracht in het Bezoekerscentrum “de Tenellaplas” van het Zuid-Hollands Landschap te Rockanje.
Inventariseren in een natuurgebied is een eerste en belangrijke stap in het onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van planten en dieren. Dit werk wordt door verschillende werkgroepen, vaak los van elkaar, uitgevoerd. Een volgende stap is dat we vragen gaan stellen over de relaties tussen het voorkomen van soorten en de vegetatie, de voedselbronnen en de milieufactoren. Een brede inventarisatie ligt dan meer voor de hand. Dat is een plezierig en stimulerend werk en het levert informatie op voor de leden van de afdeling en kan van dienst zijn voor de gidsen bij de voorbereiding van hun excursies. Verder zijn wij van mening dat het voeren van beheer van zo´n gebied beter tot zijn recht komt als het niet alleen gebaseerd is op planten of vogels, maar vooral zicht geeft over de levende wereld aldaar in bredere zin.

Slikken van Voorne

Slikken van Voorne

Wij kozen de Slikken van Voorne, een boeiend en dynamisch gebied met een eigen karakter, dat voortdurend onderhevig is aan wisselende milieufactoren. Het heeft gelukkig nog een natuurlijk karakter: wind, zee, zand en slib zijn daar de baas.
We besloten de huidige situatie vast te leggen als een “nul fase”. Een aantal leden van de afdeling Voorne heeft zich enthousiast aangesloten en heeft met het samenstellen van inventarisatieverslagen een goede bijdrage geleverd. Daar danken we hen heel gaarne voor.
De inventarisatie van de vogels is uitgevoerd over het gehele gebied van de Slikken. De andere inventarisaties zijn in een beperkt gebied gedaan n.l. op het schor, het strand en de buitenkanten van de zeereep van de duinen van Voorne en van de Brielse Gatdam. De beperkte mankracht maakte dit noodzakelijk.
In dit rapport wordt eerst ingegaan op de geschiedenis van de monding van de Brielse Maas  tot heden. Daarna volgt een overzicht van de landschappelijke vormen en de milieufactoren, die in het gebied zo sterk op de voorgrond treden. Vervolgens worden de inventarisaties van de planten en de dieren behandeld. Verder worden de activiteiten van de mens genoemd die enerzijds hebben geleid tot het  ontstaan van dit gebied, anderzijds een beperkende rol hebben gespeeld bij de natuurlijke ontwikkeling.
Tot slot komen de natuurbeschermingsaspecten en de beheersplannen van het Zuid-Hollands Landschap aan de orde.
De inventarisatieverslagen staan onder naam, de andere bijdragen zijn van de redactie. Literatuurgegevens worden als volgt aangegeven: (1).

De redactie,
Barrt Lensink, Paul Boeren en Siem Snijders

 
Klik op onderstaande link voor her rapport "De slikken van Voorne"

Reageren?: info@voorne.knnv.nl

Deel deze pagina