Index

(klik op de naam van het verslag voor een directe link)

Waterbos 2015

Quackgors Rockanje 2014

Merrevliet 2014

De Kwade Hoek 2012

Meertje De Waal en Stypsche Wetering 2011

Verslag van de vlinderwerkgroep 2011

Vreemde gasten (1)

Vreemde gasten (2)

Vreemde gasten (3)

Bixusmot in Hellevoetsluis gesignaleerd

Inventerisatie nachtvlinders in de stekelhoek 2011

Inventerisatie dag en nachtvlinders en libellen en juffers Meertje de Waal en Strypse Wetering 2011

Dag en nachtvlinderinventarisatie Groene Strand 2011

Inventarisatie nachtvlinders en kevers excursie Tiengemeten 3 september 2011

Inventarisatie nachtvlinders Mallenbos 2011

Inventarisatie nachtvlinders Mallenbos 2010

Inventarisatie 2010 Westhoofdvallei op Goeree-Overflakkee

Stekelhoek 2010

Nationale nachtvlindernacht

Estafette-excursie 2010

Inventarisatie dagvlinders De Pan 2009, 2010 en 2012

Stekelhoek 2009

Waterbos 2015
Het hieronder nader omschreven gebied, genaamd Waterbos, werd in de zomer van 2015 geïnventariseerd op de aanwezigheid van libellen en juffers. Deze inventarisatie is uitgevoerd op verzoek van de vereniging Natuurmonumenten afd. Deltakust.
Er is zoveel mogelijk over een vooraf geplande route gelopen. Voor deze route is gekozen omdat het oppervlak te groot is om dit volgens de SNL-methode te doen en de route loopt langs de meeste natte duinvalleien. Hierdoor waren we ‘verzekerd’ van de aanwezigheid van soorten die hun biotoop bij waterpartijen prefereren.
Klik hier voor het volledige verslag (word doc)
Klik hier voor het soorten verslag - vlinders - (excel doc)
Klik hier voor het soorten verslag - libellen - (excel doc)

Quackgors Rockanje 2014
Verslag inventarisatie Libellen en Juffers.
Quackgors algemeen:
Het gors bestaat uit buitendijks gors, grenzend aan het Haringvliet, d.i.  een afgesloten zeearmriviermonding van zoet rivierwater met een gering tijverschil. Alleen onder extreme omstandigheden stroomt een laag gelegen deel van het gebied onder water, dit geschiedt  meestal alleen in de winterperiode.
Juist dit “natte deel” is niet in trek bij libellen en juffers, doordat het weinig tot niet begroeid is en daardoor te weinig beschutting biedt voor deze insecten en hun prooien. We troffen de meeste soorten en exemplaren aan langs de randen van het terrein waar door hoge kruiden nog enige beschutting was.
Klik hier voor het volledige verslag (word doc)
Klik hier voor het soorten verslag - vlinders - (excel doc)
Klik hier voor het soorten verslag - libellen - (excel doc)

Merrevliet 2014
Inventarisatie dag- en nachtvlinders, libellen en waterjuffers       
Het gebied:
Gelegen in gemeente Westvoorne, in het buitengebied tussen de kernen Oostvoorne en Rockanje en grenzend aan
de provincialeweg N 496 en Merrevlietseweg (fietspad) en aan weide- en akkerland.
Groot deel is hooiland met ingesloten een trilveen moeras (oud kreekrestant) en een deel dat in het verleden als vuilstortplaats voor de gemeente Rockanje heeft gefungeerd. Grootte van het gebied is ca. 9,5 ha totaal.
Klik hier voor het volledige verslag (word doc)
Klik hier voor het soorten verslag (excel doc)

De Kwade Hoek 2012
Inventarisatie dagvlinders, libellen en dagactieve/opgejaagde nachtvlinders. Klik hier voor het volledige verslag (word doc)

Meertje De Waal  en Strypsche Wetering  - 2011
Het door ons geïnventariseerde gebied bestond uit twee, iets uit elkaar liggende, gebieden noordelijk en zuidelijk van het meertje De Waal, onderdeel van het gelijknamige natuurgebied van Natuurmo-numenten. Tevens een strook langs de Strypsche Wetering. Klik hier voor het volledige verslag (word doc)

Verslag van de Vlinderwerkgroep over 2011

Wat het weer betreft was 2011 een vreemd jaar. Een warm en erg droog voorjaar werd gevolgd door een relatief natte zomer. Er werd gevreesd voor een slecht vlinderjaar. Uiteindelijk blijkt dat het vlinderjaar 2011 niet veel verschilde van 2010. Met de heivlinder gaat het slecht. De heivlinder, een soort van heide en schrale duingraslanden, blijkt al sinds 1950 in de problemen te zitten. Vanaf dat jaar kreeg de soort steeds meer moeite om heideterreintjes, waaruit hij om de een of andere reden verdween, opnieuw te koloniseren. Oorzaak is dat de heide meer en meer versnipperd raakte.

Heivlinder

In 2011 werd de heivlinder, in tegenstelling met voorgaande jaren, helemaal niet waargenomen op onze monitoringroutes. Ik ben dan ook erg benieuwd of iemand de heivlinder in 2011 op Voorne heeft waargenomen. Hopelijk vergaat het de heivlinder niet hetzelfde als het geelsprietdikkopje. Het geelsprietdikkopje werd in 1996 voor het laatst in de Heveringen waargenomen.
In 2011 werd voor het eerst de route in het Grasweggebied gelopen. In totaal werden er 12 soorten waargenomen. Van de 465 waargenomen vlinders waren 250 waarnemingen van het icarusblauwtje.

Gewone rolklaver

Dit is niet zo vreemd omdat het Grasweggebied is ingezaaid met rolklaver. Rolklaver is zoals vele andere vlinderbloemigen, de waardplant van het icarusblauwtje.

Icarusblauwtje

Op de gedeelde 2e plaats staat het klein koolwitje en de kleine vos. Het bont zandoogje volgt als vierde.

Yolanda ten Thije


Vreemde gasten (3)

Als je met een laken en lamp 's nachts in de duinen zit, komen er naast nachtvlinders allerlei andere insecten langs.
Zoals deze grote, geheel zwarte, spinnende watertor (Hydrophilus piceus, Linnaeus 1758), een soort die ieder jaar van de partij is. 'Spinnende' omdat het vrouwtje voor haar eitjes aan de oppervlakte een nestje met schoorsteentje voor de benodigde lucht spint. Het is dan wel een waterkever, maar ze kunnen goed vliegen en komen 's nachts op licht af.

Grote Spinnende watertor
Op het laken en in de val zijn ze een ramp, door het rondlopen verstoren ze alle andere insecten. Soms landen ze ook op kassen, mogelijk omdat ze het glas voor water aanzien of dat de maan erin weerkaatst wordt. In tegenstelling tot de geelgerande waterroofkevers is de spinnende watertor een planteneter. Dat geldt echter niet voor de tot 7cm grote larve, die vooral van kleinere waterslakken leeft en met zijn kaken de huisjes gedeeltelijk vermorzelt om vervolgens een verterende vloeistof in de slak te injecteren. Kikkervisjes e.d. staan waarschijnlijk ook wel op het menu.
In het zuiden van Limburg komt nog de zeldzame, kleinere Hydrophilus aterrimus voor met dezelfde levenswijze. Hoewel bij deze soort de volwassen kever weliswaar hoofdzakelijk herbivoor is, versmaadt zij/hij echter als tussendoortje ook een slakje of iets anders vlezigs niet.
Peter Rooij   (wordt vervolgd)Vreemde gasten  (2)
 
Als je met een laken en lamp 's nachts in de duinen zit, komen er naast nachtvlinders allerlei andere insecten langs.
Zoals de prachtig gemarmerde julikever (Polyphylla fullo), met z'n 4 cm de op één na grootste Nederlandse bladsprietkever. De kever leeft van dennennaalden, zonder eigenlijk schade aan te richten, en is vooralsnog te vinden in de naaldbossen in onze kustduinen. Als familielid van de mei-, juni- en rozenkever leeft de larve zo'n 3 tot 5 jaar van wortels van grassen, maar versmaadt zij een berken- of elzenworteltje ook niet. Het leuke is dat deze kever bij verontrusting een tsjirpend of krassend geluid maakt. Dit geluid ontstaat door een beweging van het achterlijf, waardoor de aders van de opgevouwen vleugels langs de verdikte onderrand van de dekschilden strijken. Te vergelijken met het striduleren van sprinkhanen.

Peter Rooij  (wordt vervolgd)

Julikever/Karel Rijsdijk


Buxusmot in Hellevoetsluis gesignaleerd

Een nieuwe rupsenplaag tast buxusplanten in Nederland aan. Het gaat om de rupsen van de buxusmot.
De buxusmot komt van oorsprong uit Azië. Drie jaar geleden werden de rupsen voor het eerst aangetroffen in delen van Duitsland. Ook in Nederland werden kort daarop de eerste motten en rupsen gevonden. Van hieruit verspreiden ze zich langzaam maar zeker verder. De soort komt momenteel al veel voor in het gebied tussen ruwweg Geertruidenberg en Zaltbommel. Op 11 oktober werd de vlinder door Peter en Jeanette Vermaas in hun tuin gesignaleerd. Een foto naar De Vlinderstiching leverde een artikel op van Marja van der Staten, een specialist op het gebied van de Lepidoptera die werkzaam is bij Plant Protection Service Wageningen, Department Entomology.

Buxusmot/Peter Vermaas

 De buxusmot veroorzaakt veel schade doordat deze zich meerdere keren per jaar voortplant en overwintert als jonge rups. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven tien graden komt, worden de rupsen actief en gaan aan de buxus vreten. Van ongeveer eind mei tot medio juni verschijnt de eerste generatie motten. De rupsen die daaruit voortkomen zijn in augustus volgroeid. Vaak wordt dan pas de schade goed zichtbaar doordat delen van de plant kaal worden. Vanaf eind augustus vliegt de tweede generatie motten. De daaruit voortkomende rupsen blijven van de buxus eten tot ze in oktober in winterrust gaan. Gedurende het hele groeiseizoen zijn er dus rupsen aanwezig, die de buxus volledig kaal kunnen vreten. De plant krijgt daardoor geen kans te herstellen en zal uiteindelijk afsterven. Voor zover bekend komt de buxusmot in Europa overigens alleen voor op buxus en laat ze andere planten ongemoeid.
De schade aan de buxus kan worden beperkt door de buxus in april of mei te controleren en de eventueel aanwezige rupsen te verwijderen. Daarmee wordt de toename van de populatie in de zomer voorkomen. Kijk of er aangevreten of aan elkaar gesponnen takjes zijn met uitwerpselen erin. Meestal vind je daar vlakbij de groen met zwarte rupsen, die uiteindelijk zo’n vier centimeter lang worden. De pop is lichtgroen tot bruin en zit in een dicht spinsel tussen de samen gesponnen bladeren. Verwijder zoveel mogelijk rupsen en poppen met de hand. Voer aangetaste plantendelen en levende rupsen altijd af in een goed gesloten zak.
Gooi rupsen pop dus niet levend in de groencontainer omdat ze dan kunnen ontsnappen. Hebben uw buren ook buxusplanten, waarschuw hen dan ook om verdere verspreiding in de omgeving tegen te gaan. Verdere schade van de buxusmot kan worden tegengegaan door het regelmatig controleren, zo nodig verwijderen en bestrijden van de rupsen tijdens de zomer en de herfst.
Meer informatie over de herkenning en bestrijding van de buxusmot vindt u op de website van VWA via het onderwerp Plantenziekten en plagen (www.vwa.nl). De waarneming kunt u doorgeven via waarneming.nl of telmee.nl.

Klik hier voor een krantenartikel over  de Buxusmot

Websites over de buxusmot
http://www.buxusmot.nl/

http://www.vlindernet.nl/doc/Informatiesheet_Buxusmot_versie_3_0_september2009_2.pdf


Vreemde gasten (1)
Als je met een laken en lamp 's nachts in de duinen zit, komen er naast nachtvlinders allerlei andere insecten langs.
Zoals laatst in de Stekelhoek, waar ineens een sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata, vrouwtje) op het laken verscheen.
Hoewel de sikkelsprinkhaan al enige jaren in Voornes Duin voorkomt, worden ze maar weinig gezien. Afkomstig uit Zuid-Europa heeft de soort in 1968 Nederland bereikt. Sindsdien heeft een behoorlijke uitbreiding plaatsgevonden en zijn inmiddels de Noord-Hollandse duinen bereikt.

Peter Rooij  (wordt vervolgd)

Sikkelsprinkhaan/Karel Rijsdijk

 
Inventerisatie nachtvlinders in de stekelhoek 2011
Net als in 2009 en 2010 is ook in 2011 veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van nachtvlinders, zowel macro- als micro- Lepidoptera in het aan Natuurmonumenten toebehorende natuurgebied “de Stekelhoek” in Voornes Duin. Klik hier voor het verslag.

Inventerisatie dag en nachtvlinders en libellen en juffers Meertje de Waal en Strypse Wetering 2011
Op verzoek van Natuurmonumenten zijn de Strypse Wetering en Meertje de Waal door Joke van Leeuwen, Peter Rooij en Wim Prins op libellen juffers en dag en nachtvlinders onderzocht. Klik hier voor het verslag.

Dag en nachtvlinderinventarisatie Groene Strand 2011

 

 

In de zomer is van 2011 hebben Peter Rooij en Wim Prins op het Groene Strand het Plevierenvlak en het gebied rond de Lagune op nachtvlinders en dagvlinders onderzocht. Het gebied is in het kader van natuurherstel in 2008 geplagd. Klik hier voor het verslag.

 

 

 

 

Inventarisatie nachtvlinders en kevers excursie Tiengemeten 3 september 2011
Op de NM-excursie Tiengemeten op 3 sept j.l. waren 28 vrouw/man/kind aanwezig. Gelukkig barste het onweer pas rond 01.00 uur los (de deelnemers waren al om 23.30 met de pont vertrokken) en hadden we uit voorzorg al het laken & één trap met aggregaat opgeruimd. De trap die er nog stond, woei prompt uit elkaar.
Klik hier voor het verslag.

Inventarisatie nachtvlinders Mallenbos 2011
In samenwerking met het Milieuhuis Spijkensse is op 20 augustus 2011 een veermuizen en nachtvlinderexcursie georganiseerd. Klik hier voor het verslag.

Inventarisatie nachtvlinders Mallenbos 2010
Op 24 augustus 2010 is in het Mallenbos in Spijkenisse door Peter Rooij een nachtvlinderexcursie georganiseerd ism met het Milieuhuis.
Klik hier voor het verslag

Inventarisatie 2010 Westhoofdvallei op Goeree-Overflakkee
Joke van Leeuwen, Wim Prins en Peter Rooy hebben de Dagvlinders,Libellen en Juffers en Nachtvlinders in Westhoofdvallei op Goeree-Overflakkee
geinventariseerd. Klik hier voor het verslag.

Stekelhoek 2010
Net als in 2009 is ook in 2010 veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
nachtvlinders, zowel macro- als micro Lepidoptera van het aan Natuurmonumenten
toebehorende natuurgebied “de Stekelhoek” in Voornes Duin.
Klik hier voor het verslag.

Nationale nachtvlindernacht
Op 9 juli zijn tijdens een nachtvlinderexcursie in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht op "De Scheelhoek" nachtvlinders geinventariseerd.
Klik hier voor het verslag

Estafette-excursie
Tijdens de estafette-excursie op 14 en 15 augustus 2010 heeft Peter Rooij de nachtvlinders geinventariseerd.
Toppers" waren de bruine bosrankspanner (Horisme vitalbata), =131b in de gids en buiten Voorne in NL alleen bekend van Limburg, 2 lokaties in het oosten nabij de D-grens + een paar verspreide ex. in Zeeland; verder de donkergroene korstmosuil (Cryphia algae), =325j, leeft op korstmos en komt lokaal voor in de zuidelijke helft van het land.
 
Als bijvangsten:
- 2x zwarte doodgraver (Nicrophorus humator)
- 1x julikever (Polyphylla fullo)
- 1x spinnende watertor (Hydrophilus piceus)

Klik hier voor het verslag.

Inventarisatie dagvlinders De Pan 2009, 2010 en 2012
In 2009 en 2010 heeft Hugo van der Slot de dagvlinders in "De Pan" geinventariseerd.
Klik hier voor het verslag.

Stekelhoek 2009
Nachtvlinderinventerisatie van de Stekelhoek over 2009 door K.K. Rijsdijk en P.J. Rooij.
Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten verkregen door veldonderzoek naar het voorkomen van nachtvlinders, zowel macro-‘ als en micro-Lepidoptera van het aan Natuurmonumenten toebehorende natuurgebied "de Stekelhoek" in Voornes Duin. Klik hier voor het verslag

Deel deze pagina