Vlinderwerkgroep Voorne

De vlinderwerkgroep werd in 1993 opgericht en is gericht op dag- en nachtvlinders.

Leden van de werkgroep houden zich bezig met:

Citroenvlinder

 

- Dagvlinder monitoring; d.i. het wekelijks tellen van dagvlinders op vastgelegde routes,
tussen 1 april en 1 oktober. De resultaten worden doorgegeven aan de Vlinder-
stichting die, verspreid over het land, van totaal 450 routes gegevens ontvangt.
Hierdoor kan niet alleen de stand van deze mooie insecten worden bijgehouden maar
ook het verloop van vlinderstanden worden vastgesteld. Natuurorganisaties en
overheden kunnen hieruit mogelijke beheermaatregelen treffen of aanpassen.

Citroenvlinder

 

Monitoring gebeurt 1x per week op een route van max. 1.000 m lengte en alleen als de weerscondities het toelaten. Omdat het om relatief weinig soorten gaat en deze doorgaans makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kunnen liefhebbers van dagvlinders dit onderdeel snel aanleren. Er zijn op de kop van Voorne 5 routes uitgezet, waar ca. 12 mensen aan deelnemen.
Eén route wordt al sinds 1993 ingevuld en de laatste route is in 2011 in gebruik genomen.

- Inventarisaties; d.i. een projectmatige inventarisatie, waarbij meestal een natuurorga-
nisatie een verzoek doet om een bepaald gebied(je) te inventariseren. Hierbij gaan lief-
hebbers meestal om de 2 à 3 weken het afgesproken gebied in en noteren alle
waargenomen vlinders, nachtvlinders en libellen. De gegevens worden samenge-
bracht en gerapporteerd aan de aanvrager. Soms is zo’n inventarisatie nodig als een
gebied drastisch op de schop is gegaan in het kader van natuurherstel. Er wordt dan
zo snel mogelijk een nulmeting gedaan en op langere termijn wordt het terrein bezocht
om mogelijke tendensen te kunnen meten. Ook vinden deze inventarisaties plaats als
men een totaalplaatje wil krijgen van de diversiteit van een bepaald gebied en vaak
gaat dit samen met aanvragen aan andere werkgroepen.

- Excursies; d.i. het organiseren en bemannen van excursies gericht op dagvlinders of
nachtvlinders. Soms gebeurt dit in combinatie met de libellenwerkgroep.
Excursies worden zowel op Voorne als in andere regio’s gehouden.

Dagvlinders op Voorne:
Afhankelijk van het gebied dat bezocht wordt en het moment in het seizoen (april tot
oktober), kan men op bepaalde momenten al gauw tot 20 à 25 soorten dagvlinders komen.
De drukste periodes zijn 1e helft van mei en 2e helft van juli t/m 1e helft augustus.

Een paar vermeldenswaardige soorten die in- en achter de duinen te zien zijn;
Oranjetipje – Kleine vuurvlinder – Kleine parelmoervlinder – Heivlinder – Eikenpage –
Bruin blauwtje – Citroenvlinder – Koevinkje – Zwartsprietdikkopje en Groot dikkopje.
En natuurlijk ook de meer algemene soorten die in vrijwel heel Nederland voorkomen.
In één seizoen kan je tot een totaal aantal van 25 soorten komen en als zuidelijke
luchtstromingen meewerken komen er nog een paar leuke soorten bij.

De gebieden met afwisselende begroeiing en half open terreintjes, met struiken of
bos omzoomd, zijn de meest geliefde plekken voor vlinders. Nu de duinen van Voorne
steeds verder worden opengelegd/gezaagd ontstaan er steeds meer locaties die
voldoen aan de gewenste leefcondities van dagvlinders. Zeker als daar ook de
voor de voortplanting gewenste planten en struiken in de buurt groeien.
Een gebied als de Heveringen voldoet uitstekend aan de vlinderwensen, in dit gebied
is dan ook een vlinderroute uitgezet door ZHL.
Als u nieuwsgierig bent geworden en de duinterreinen op de kop van Voorne wil
bezoeken, kies dan wel de juiste periode van het jaar en mooi zonnig weer met
weinig wind.
’s Zomers tussen eind mei en eind juni is een ‘vlinderluwe’ periode, er vliegen dan
niet veel vlinders, maar eind juni komt het weer op gang.

Nachtvlinders op Voorne:

Eigenlijk is er weinig verschil tussen dag- en nachtvlinders. Beide hebben dezelfde
levenscyclus: ei à rups à pop à imago. Alleen kan bij nachtvlinders zowel het rups-
als het popstadium soms meerdere jaren duren. En …. sommige nachtvlinders
vliegen gewoon overdag, zoals de gamma-uil, of laten zich heel makkelijk opjagen als
je door de begroeiing loopt, zoals sommige spanners. Het aantal soorten
nachtvlinders is wel iets hoger dan het aantal dagvlinders! In Nederland komen meer
dan 2000 soorten nachtvlinders voor, waarvan 900 tot de macro’s behoren en de
overigen tot de micro’s. Net zoals de indeling op basis van dag- en nachtvlinders
is ook de indeling in macro- en micro-nachtvlinders meer praktisch dan
wetenschappelijk en niet altijd logisch. De kleinste macro heeft een voorvleugel
van 8 mm, de grootste micro 40 mm. Voorne behoort voor nachtvlinders tot de
soortenrijkste gebieden en een ‘goede nacht’ kan wel zo’n 160 soorten opleveren.
Een goede nacht is bij voorkeur warm, bewolkt en windstil. Volle maan heeft een
negatief effect, maar onweer op afstand is ideaal. De meeste nachtvlinders worden
pas in de schemering actief. Bosranden en bloemrijke bermen zijn de beste
plaatsen, maar verlichte winkelruiten en trappenhuizen leveren soms leuke soorten
op. Een sterke lamp, al dan niet voor een wit laken, is dan ook één van de
methoden om nachtvlinders te inventariseren. Omdat de meeste soorten
bloembezoekers zijn, worden ze ook aangetrokken door zoete, liefst gistende
smeersels. Op Voorne wordt op regelmatige basis geïnventariseerd o.a. in de
Stekelhoek (NM). 

 Nachtvlinderexcursie

Kijk voor meer informatie bij de activiteiten van deze site, of neem contact op met
coördinator Willem Prins:  0181-484116 of mail naar prinswn@gmail.com.

Voor nachtvlinders mail naar f2hperoy@hetnet.nl

Koevinkje

Koevinkje

 

Reageren?: info@voorne.knnv.nl               
 

Deel deze pagina