Programma
De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne bestaat uit een grote groep
enthousiaste leden die hun interesse voor vogels op allerlei manieren delen.
Een keuze uit onze activiteiten:
•    Broedvogel inventarisaties: op verzoek van Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
     Landschap en Staatsbosbeheer worden in het voorjaar territoria van
     broedvogels geïnventariseerd.
•    Zeetrektellingen
•    Roofvogel inventarisatie: Jaarlijks worden de roofvogels die in de winter
     op Voorne-Putten  aanwezig zijn geteld.
•    In de winter worden watervogels geteld.
•    Voor beginnende vogelaars wordt sinds 2012 een cursus aangeboden.
•    We doen slaapplaatstellingen van ganzen en aalscholvers
•    Telgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan Sovon.
•    Een aantal keren per jaar worden groepsexcursies georganiseerd.


De vergaderingen van de vogelwerkgroep gaan vanaf vrijdag 8 september 2017 weer van start. Aanvangstijd 19:45 uur. Tijdens alle vergaderingen zullen we weer tijd en aandacht besteden aan actuele zaken en na de pauze (rond 20:30/20:45 uur) hebben we diverse presentaties gepland die ook voor mensen buiten de werkgroep interessant kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom.
Gewoontegetrouw beginnen we op de eerste vergadering na de zomer met een aantal series vogel- (natuur-) foto’s die door de VWG-leden zelf zijn gemaakt.

De overige vergaderingen van komend seizoen zijn gepland in 2017 op 13 oktober, 10 november, 8 december, en in 2018 op 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april en 8 juni.

Het programma voor deze avonden is nog niet helemaal compleet. Zodra er een aanvulling op de presentaties vast staat zal dit hier en in de agenda van onze site worden bekendgemaakt.

13 oktober – presentatie door het Waterschap Hollandse Delta over het Kierbesluit en de Compenserende Maatregelen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, die uitgevoerd worden vanwege het Kierbesluit.

10 november – Lezing over Schotland door Theo Briggeman

Op 8 december zullen de leden van de VWG die afgelopen seizoen broedvogeltellingen hebben verricht hiervan verslag doen.

Op 12 januari besteden we aandacht aan de wet natuurbescherming. Deze presentatie zal worden gegeven door de heer Bas de Bruin van de Omgevingsdienst Zuid-Holland.
Onderdelen van de presentatie:
Wat zijn de taken van de OZHZ.
Wat zijn de taken van het team groen, hoe zijn deze ontstaan.
Inzoomen met name op de gebiedsbescherming Delta wateren (beheerplannen, toegangsbeperkingsbesluitgebieden, handhavingsplannen), welke instanties, wie is verantwoordelijk, voortgang proces Haringvliet (kierbesluit/droomfonds).

Op 9 februari komt Pim Wolf ons van alles vertellen over de trektelpost Breskens.

Vrijdagavond 9 maart gaan we met Hans op den Dries ons weer oefenen in het herkennen van vogelgeluiden.

13 april – presentatie over de Brabantse Biesbosch door Bert de Jong. Aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van het gebied en wat de nieuwste ontwikkelingen hebben opgeleverd voor de natuur in het algemeen en voor zoogdieren en vogels in het bijzonder.

8 juni – info volgt

Broedvogel inventarisaties

In de broedperiode, die loopt van half maart tot eind juni/ begin juli, worden in verschillende gebieden vogels geteld. Wie graag ook eens mee wil met een van de leden tijdens een broedvogel inventarisatie kan dit aanvragen.
Zo’n inventarisatie vindt plaats op Voorne Putten en gaat soms door ruig natuurterrein. Het gaat niet om een groepsexcursie, maar een enkel persoon die geïnteresseerd is mee te lopen met een van de tellers en niet terugschrikt voor de aanvangstijd (een uur voor zonsopkomst) kan dit doorgeven aan de voorzitter van de VWG (p.vermaas@gmail.com). Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Het verzoek wordt dan doorgestuurd naar een van de tellers die contact opneemt.

Zeetrektellen
Verder zijn daar natuurlijk de reguliere zeetrektellingen.Deze worden iedere zondag gestart even na zonsopkomst op de Maasvlakte vlak bij slag Maasmond.
Wilt u eens keertje meedoen dan bent u van harte welkom, wel warm aankleden!

Voor informatie over tijden Henk Walbroek h.walbroek@upcmail.nl

Westplaat

Noorse brandganzen in onze regio
 Niet alleen de Nobelprijzen komen uit Oslo, maar ook een deel van onze brandganzen. Daaraan moest ik onwillekeurig denken, toen ik samen met mijn Leidse vogelvriend Dick Harms op 28 december 2008 op de Stadse Gorzen op Flakkee een viertal brandganzen met voor ons onbekende grijze ringen met zwarte lettercombinaties in de telescoop kreeg. Het bleken om vogels te gaan die de zomer daarvoor in Oslo waren geboren en geringd. De Noorse onderzoeker Kjell Isaksen meldde mij vol enthousiasme dat de waarneming bij Stad aan het Haringvliet de eerste melding uit Nederland betrof en het bewijs vormde voor een Noorse connectie van brandganzen met Nederland. Het ging om een nieuw onderzoek dat in het voorjaar van 2008 was opgestart.

Niet snel daarna werden er op 11 januari 2009 twee Noorse vogels uit Anjum (Friesland) gemeld  en op 22 februari 2009 namen Dick en ik drie Noorse ganzen waar in de Sint Anthonypolder in de Hoekse Waard. Adrie van der Heiden vertelde mij recent dat in januari 2009 drie Noorse brandjes opdoken in Simonshaven en op dezelfde dag ook een vogel in de polder Biert.

Daarmee staat wel vast dat onze eilanden de afgelopen winter zijn bezocht door Noorse brandganzen. Tot nu toe zagen we vooral vogels afkomstig uit Zweden (vooral uit Gotland) en Rusland. Sinds het moment dat de soort ook in onze regio is gaan broeden,  (onder andere op de Hellegatsplaten) zien we ook deze vogels veelvuldig in de winter terug. De Noorse ganzen mengden zich ook met deze drie nationaliteiten. Zowel in de Hoekse Waard als op Flakkee werd dat waargenomen.
 
Nieuwsgierig geworden naar het vervolg op deze Noorse flyway, informeerde ik bij Kjell Isaksen of hij onze vogels deze zomer ook had teruggezien. Kjell meldde mij onlangs dat er in de winter 2008-2009 in totaal 34 Noorse brandganzen in Nederland waren waargenomen. Bij controle in Noorwegen zijn er daarvan weer 25 deze zomer broedend in de Oslo fjord aangetroffen. Verschillende vogels hebben jongen gekregen. De eerste geringde brandgans is inmiddels op 18 oktober 2009 weer op Schiermonnikoog gesignaleerd. We kunnen dus ook deze winter Noorse brandjes verwachten. Kjell vraagt ons daarom uitdrukkelijk naar geringde Noorse vogels uit te kijken. Waarnemingen graag doorgeven via de recent geopende site: www.ringmerking.no/cr.

Theo Briggeman

Reageren?: info@voorne.knnv.nl

Deel deze pagina