In overleg met de terreineigenaar Natuurmonumenten is ervoor gekozen om in 2008 vlinders te inventariseren rond de Mossel. De omgeving van de Mossel wordt gekenmerkt door drie typen vegetaties. Dat zijn bossen, heiden en verlaten akkers. Voor dagvlinders zijn gesloten bossen weinig interessant. Bosranden echter kunnen zeer waardevol zijn. Daarom is ervoor gekozen om vlinders te tellen langs een route die loopt over de heide en verlaten akkers maar tegelijkertijd over grote lengte langs bosranden loopt.

Samenvatting rapport In 2008 werden rond de Mossel 6127 vlinders geteld van in totaal 23 soorten dagvlinders. De route waar langs de vlinders zijn geteld bestond uit 8 secties, waarvan sectie 1 tot en met 5 op de hei lagen en secties 6 en 8 op voormalige akkers. Op de hei werden minder soorten dagvlinders (maximaal 15) en lagere aantallen vlinders waargenomen dan op de voormalige akkers. Vooral sectie 6 was rijk aan dagvlinders met 19 soorten en in totaal 2975 exemplaren, wat bijna de helft van het totaal getelde dagvlinders was. Ook de dichtheid van vlinders berekend met de Shannon-index was het hoogst op de voormalige akkers. Sectie 6 stak hierin met kop en schouders uit boven de andere secties. In vergelijking met landelijke gemiddelden werden rond de Mossel lage dichtheden aangetroffen tijdens deze inventarisatie. Dat is mogelijk te verklaren door de geringe diversiteit van de heide, waarin weinig kruiden voorkomen en strakke bosranden zonder mantelvegetatie. Een andere verklaring is het uitzonderlijk slechte vlinderjaar. Aanbevelingen om het terrein rond de Mossel voor vlinders aantrekkelijker te maken, zijn voor een deel al genoemd in de Natuurvisie Planken Wambuis 2008 van Natuurmonumenten. Deze zijn het creƫren van kalere stukjes in de vegetatie en het aanleggen van mantelvegetaties langs de bosranden. Ook is in deze natuurvisie onderzoek aangekondigd naar de begrazing van de terreinen. In onze visie zijn er aanwijzingen dat de begrazingsdruk door runderen, paarden en pony's rond de Mossel op voormalige akker te hoog is en op de heide te laag. Er wordt aanbevolen om met kleinschalig maaien en afvoeren, chopperen of plagen meer variatie in het terrein aan te brengen en de begrazingsdruk beter te reguleren. Ook het licht verrijken van randen en bermen van paden en wegen zal voor vlinders en andere insecten waardevol zijn.

Overzichtskaart De Mossel

De route en secties bij de vlindertelling rond de Mossel in 2008. De nummers 1 t/m 8 geven de secties weer.

Rapport Heijne, B. 2008 Inventarisatie van dagvlinders rond de Mossel in 2008, Uitgave KNNV, afdeling Wageningen en omstreken 2008.

Deel deze pagina