Bennekomse hooilanden (foto: Herman Thunnissen)Inventarisatie 2008 

In 2003 heeft een aantal leden van de KNNV afdeling Wageningen en.omstreken de Bennekomse Hooilanden en gedeeltelijk ook de Bennekomse Meent geïnventariseerd. Het doel van deze inventarisatie was een eerste evaluatie van het afplaggen van twee percelen grasland in de Bennekomse Hooilanden. Deze percelen werden afgeplagd met de bedoeling op termijn de vestiging van een blauwgraslandvegetatie mogelijk te maken, zoals die in de Bennekomse Meent aanwezig is.

In 2008 is de inventarisatie van de Bennekomse Hooilanden en de Meent door KNNV-leden herhaald. Inmiddels waren ook de percelen afgeplagd die in 2002 nog uit niet-bemest, extensief beheerd grasland bestonden.

De effecten van de ontgrondingsmaatregelen konden daardoor zowel ruimtelijk als in de tijd (successie) worden vergeleken. Bovendien was ook een vergelijking mogelijk met een referentiebeeld, dat voor de Hooilanden bij de beheerdoelstellingen wordt nagestreefd en dat in een deel van de Bennekomse Meent reeds aanwezig is: dotterbloemhooiland, mesotrofe zeggemoerassen met invloeden van basenrijk kwelwater en op langere termijn ook goed ontwikkelde blauwgraslanden. 

Het gebied is in 2008 geïnventariseerd op planten, mossen, vogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. De soortenrijkdom in de geïnventariseerde gebieden is hoog. Tevens is een groot aantal Rodelijstsoorten aangetroffen (in totaal 51)  waaronder de plantensoorten: Stijve moerasweegbree, Vlozegge en Veenmelkviooltje, de mossensoorten; Groenschorpioenmos, Reuzenpuntmos en Grote viltmuts, de vogelsoorten: Slobeend, Watersnip, Grotto en Gele kwikstaart, de libellensoort: Glassnijder en de sprinkhaansoorten: Moerassprinkhaan en Zompsprinkhaan. Van de dagvlinders zijn geen Rodelijstsoorten gevonden. Naast de presentatie en analyse van de inventarisatieresultaten is in het rapport een aantal beheeraanbevelingen vanuit de verschillende soortgroepen gegeven.

Op dinsdag 22 september 2009 is het rapport over de inventarisatie in 2008 door Prof. Frank Berendse (WUR) aangeboden aan Ir. Piet Winterman, Regiodirecteur van Staatsbosbeheer. 

Draadzegge, Foto Douwe van DamNatura 2000-gebied
De Bennekomse Meent, met rondom een bufferzone van ca. 200 m, is aangewezen als Natura 2000-gebied (gebied 65 – Binnenveld). Door de KNNV afdeling Wageningen is een zienswijze ingediend om de Bennekomse Hooilanden toe te voegen aan dit Natura 2000-gebied. In het gebied zijn hoge potenties aanwezig voor uitbreiding en verbetering van de habitattypen blauwgrasland (H6410), kalkmoerassen (H7230) en overgangs- en trilvenen (H7140A). Herstelmaatregelen in het kader van Natura-2000 kunnen in het gebied een hoog natuurrendement opleveren.

Staatsbosbeheer heeft met de herinrichting van de Bennekomse Hooilanden in de afgelopen jaren al een belangrijke bijdrage geleverd aan herstel van natuurwaarden in het gebied.. Een langere termijn doelstelling om van de Bennekomse Meent, de Bennekomse Hooilanden, de Achterbergse Hooilanden en de Hel een aaneengesloten natuurterrein te maken met als habitatdoeltypen blauwgrasland, kalkmoerassen, overgangs- en trilvenen en dotterbloemhooilanden valt zeer toe te juichen.

Publicaties

- van Dam, D. & Sanders, G.M. (red.), 2009. Inventarisatie van de Bennekomse Hooilanden en de Bennekomse Meent in 2008. KNNV afd. Wageningen e.o. 
- Inventarisatie van de Bennekomse Hooilanden en de Bennekomse Meent in 2003, 2004. Uitgave KNNV afdeling Wageningen en Omstreken. 
- Sanders, Geoske en Gerrit Bax, 2005. Bennekomse Meent en Bennekomse Hooilanden. Natura 2005/4 KNNV Verenigig voor veldbiologie, pp. 104-107.

 

 Inventarisatie 2008

In 2016 is opnieuw een inventarisatie van de Bennekomse Hooilanden uitgevoerd. Het rapport zal in 2017 verschijnen.

 

 

 

 

Deel deze pagina