Kees van Loohuizenpark in 1995 op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede (foto: Kees van Loohuizen)

Inventarisatie 2006
In 2006 is door de KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, een inventarisatie uitgevoerd van de natuurwaarden in het Kees van Loohuizenpark (KvL-park). Hierbij is aandacht geschonken aanplanten, mossen, vogels, vlinders en sprinkhanen.

Het KvL-park is in 1995 aangelegd als natuurontwikkelingsgebied op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede. De doelstellingen waren gericht op een visueel aantrekkelijk open gebied met een zo groot mogelijke diversiteit aan planten en dieren waarbij het beleid van het waterschap zou worden bevestigd inzake water, natuur en milieu. Volgens de resultaten, welke in het rapport zijn vastgelegd, mag worden geconcludeerd dat die doelstellingen ruimschoots zijn gehaald.

 Rapport:
Waterschap Vallei & Eem en KNNV afdeling Wageningen en Omstreken, 2006. Het Kees van Lohuizenpark op de RWZI Ede in 2006. Een inventarisatie van natuurwaarden.

Inventarisatie 2016
In 2016 is de inventarisatie van het Kees van Loohuizenpark herhaald.

 Rapport:
Waterschap Vallei & Eem en KNNV afdeling Wageningen en Omstreken, 2017. Wielemaker, W. en J. Zwanenburg (red.). Het Kees van Lohuizenpark op de RWZI Ede in 2016. Achtergronden van het park, de ecotopen en een inventarisatie van hogere planten, mossen, korstmossen, broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

Deel deze pagina