Kwintelooijen (foto: Dirk Prins)Inventarisatie 2006

Kwintelooijen, ook wel de Dikkenberg genoemd ligt ten zuiden van Veenendaal en noordwestelijk van Rhenen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Deze voormalige zandafgraving gelegen op de noordoosthelling van de Heuvelrug omvat 74 ha. natuur- en recreatieterreinen en is in beheer bij het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.

Het eerder verschenen rapport: Inventarisatie Flora en Fauna Kwintelooijen 2000, J. Runhaar e.a. had ten doel het bijzondere belang van het gebied Kwintelooijen voor natuurbehoud aantonen en de beheerder van het terrein, het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, te voorzien van informatie die nodig is voor de verdere inrichting en beheer van het gebied. In 2000 is dit gebied onderzocht op mossen, korstmossen, vaatplanten, broedvogels, amfibieën, reptielen en insecten (libellen, vlinders, sprinkhanen, krekels, kakkerlakken, spinnendoders, en graafwespen). De deelnemers waren enthousiast over de rijkdom aan soorten en in de aanbevelingen werd dan ook voorgesteld om de inventarisatie na enige jaren te herhalen.

 Sinds de inventarisatie in 2000 zijn, mede op basis van de veldwaarnemingen en aan de hand van aanbevelingen van de inventariseerders, enkele beheersmaatregelen in dit gebied uitgevoerd:

Door middel van de herkartering in 2006 wil de KNNV vaststellen of de plaatsgevonden veranderingen van invloed zijn op de aanwezige soorten. Hebben de uitgevoerde beheersmaatregelen effect gehad? Daartoe zijn de resultaten vergeleken met de voorgaande inventarisatie en op basis daarvan hebben de auteurs enkele aanbevelingen gedaan. In 2006 zijn inventarisaties uitgevoerd van hogere planten, mossen,dagvlinders, paddenstoelen, vogels, amfibieën, reptielen, vissen,loopkevers, libellen, en graaf- en bladwespen. Uit de inventarisatie wordt duidelijk hoe belangrijk Kwintelooijen is voor flora en fauna. De grote variatie in gradiënten zorgt voor een hoge biodiversiteit in dit gebied: het aantal soorten is hoog en er is een groot aantal rode-lijstsoorten in het gebied aangetroffen

Rapport:
Goudzwaard, P. e.a., 2008. Inventarisatie Flora en Fauna Kwintelooijen 2006, KNNV afdeling Wageningen en omstreken, Wageningen.


Inventarisatie 2015

In 2015 is de voormalige zandgroeve Kwintelooyen opnieuw geinventariseerd. 

Voorwoord van burgemeester Hans van der Pas in inventarisatierapport
Kwintelooijen is een prachtig stukje Rhenen en staat goed op de kaart. Als recreatieterrein heeft Kwintelooijen een naam opgebouwd in de afgelopen jaren. Het gebied wordt door de bezoekers als hoogste gewaardeerd (cijfer 8,4) blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Er wordt volop gebruik gemaakt van het gebied door jong en oud en er zijn gevarieerde evenementen, die door het jaar heen worden georganiseerd. Met het opheffen van het recreatieschap hebben de gemeenten Rhenen en Veenendaal de handen ineen geslagen om het beheer en onderhoud over te nemen. Daarbij willen de gemeenten ook de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen verbeteren. De hoge waardering van Kwintelooijen is mede te danken aan de bijzondere natuurwaarden in het gebied. Voor de toekomst is een goede balans tussen natuur & recreatie van het allergrootste belang. En daarom is deze inventarisatie naar de flora en fauna in het gebied ook belangrijk. Ik heb veel waardering voor de vrijwilligers van de KNNV afdeling Wageningen e.o., die de inventarisatie hebben uitgevoerd. Ik ga het rapport met belangstelling lezen en met de aanbevelingen gaan wij aan de slag.

drs. Hans van der Pas,

Burgemeester Rhenen.

Aanleiding van de inventarisatie
Door de grote hoogteverschillen en de variatie aan begroeiingstypen is het terrein rijk aan allerlei planten en dieren. Bovendien is het een prachtig gebied om door te struinen. In 2006 hebben we Kwintelooijen voor het eerst grondig bestudeerd en in 2016 was het zeker weer de moeite waard dat opnieuw te doen. Als voormalige zandgroeve is het gebied aan een voortdurende ontwikkeling onderhevig waarbij biotopen ontstaan en weer verdwijnen. We waren benieuwd welke veranderingen in flora en fauna in de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden. Bovendien gaat het beheer in de nabije toekomst over van het recreatieschap naar de gemeenten Rhenen en Veenendaal. Voor een gebied met zo veel en zo verschillende natuurwaarden is een goed doordacht en uitgevoerd beheerplan van groot belang. Een actueel inzicht in de aanwezige natuurwaarden vormt een goede basis voor de verdere besluitvorming over het beheer.

Bij de inventarisatie is door 64 deelnemers naar vertegenwoordigers van maar liefst 15 verschillende soortgroepen gespeurd en dat heeft geresulteerd in een lijst met 1555 waargenomen soorten waaronder meer dan 70 Rode Lijstsoorten. Vooral van planten, mossen, paddenstoelen, korstmossen zijn veel soorten aangetroffen. In het rapport worden ook aanbevelingen gegeven voor het beheer van het gebied om de biodiversiteit ervan in stand te houden en nog verder te vergroten. 

Al met al weer een geslaagde en bevredigende inventarisatie, waarbij we hopen dat onze bevindingen kunnen bijdragen aan een natuurrijke toekomst van Kwintelooijen.

Rapport:
L.H.W. van der Plas, B.C. van Keulen (2016). Inventarisatie van de voormalige zandgroeve Kwintelooijen in 2015. KNNV-afdeling Wageningen en omstreken, Wageningen.

Deel deze pagina