inventarisatie 2003/2004

De KNNV landelijk en zeker de afdeling Wageningen en Omstreken zijn actief met (onder andere) het inventariseren van natuurgebieden. Een grote kennis van een planten- of diergroep is nodig om dit succesvol te doen. Om meer leden van de KNNV afdeling Wageningen en Omstreken te interesseren voor natuurinventarisaties werd in Laag-Wolfheze een een inventarisatie gestart voor beginners. Al gauw werd ontdekt dat Laag-Wolfheze een bijzonder gebied is. Dit heeft ertoe geleid, dat het project dat startte voor beginners, is uitgemond in een gedegen natuurinventarisatie waar ook veel experts aan meededen.

Heelsumse beek (foto: Bart Heijne)

Laag-Wolfheze is een gebied van ongeveer 130 hectare dat ingeklemd ligt tussen de A50, de weg Wolfheze-Oosterbeek en de oude Utrechtseweg. Het is eigendom van, en wordt beheerd door, de verenigning Natuurmonumenten. Door het midden van het ge bied loopt van oost naar west de Heelsumse Beek. Deze beek is grotendeels omgeven door relatief vochtig bos, waarin o.a. een aantal erg oude eiken staan. Aan weerszijden van de beek liggen een aantal gegraven sprengen, tegenwoordig meest droogstaand, en wat vennetjes en poeltjes. Naar het noorden en naar het zuiden ligt het terrein wat hoger en is het begroeid met heide en met droger bos.

Bij de inventarisatie die in 2003 en 2004 is uitgevoerd is met name gekeken naar de volgende soorten: vaatplanten, mossen, korstmossen,  paddestoelen,  vogels,   aquatische macrofauna,  libellen,  dagvlinders,  spinnen,  wantsen,  graaf- en bladwespen. Er  zijn 1370 soorten gevonden, waarvan meer dan tien procent bedreigd of zeldzaam voor Nederland is. Aan de hand van de inventarisaiueresultaten zijn beheersaanbevelingen gedaan.

 Rapport:
Brouwer J & van Dam D (red.) 2005. Inventarisatie van flora en fauna van Laag-Wolfheze in 2003 en 2004. Uitgave KNNV afdeling Wageningen en Omstreken, 139 pp.
Brochure:
Brouwer J, van Dam D & Heijne B (red.) 2005. De natuur van Laag-Wolfheze . Impressies van twee jaar inventariseren van het natuurmonument Laag-Wolfheze. KNNV Wageningen.

inventarisatie 2017

De KNNV Wageningen e.o. inventariseert vanaf 1999 jaarlijks een natuurgebied op uiteenlopende soortgroepen. Het is interessant om na een aantal jaren een gebied opnieuw onder de loep te nemen om de ontwikkelingen in beeld te brengen. Laag Wolfheze is een gevarieerd gebied met bos, heide, graslanden en uiteraard de bovenloop van de Heelsumse Beek: kortom een uitstekend decor voor natuuronderzoek. In 2003 en 2004 hebben we Laag Wolfheze voor het eerst geïnventariseerd, dus in 2017 waren we benieuwd hoe het er tegenwoordig met de flora en fauna van het gebied gesteld was. Bij de inventarisatie is door 46 deelnemers naar 15 verschillende soortgroepen gespeurd en dat heeft geresulteerd in een lijst met 1264 waargenomen soorten waaronder 116 Rodelijstsoorten. 
Terugkijkend op de inventarisatie van Laag Wolfheze in 2003-2004 is de conclusie dat het gebied nog steeds een grote biodiversiteit laat zien.

Rapport:
B.C. van Keulen en A.A.M. van Lammeren (ed.). Inventarisatie van de Flora en Fauna van Laag Wolfheze in 2017. KNNV-afdeling Wageningen en omstreken, Wageningen.

Deel deze pagina