Op verzoek van het Utrechts landschap hebben leden van de KNNV afdeling Wageningen e.o. in 2010 de Palmerswaard geïnventariseerd. Er is al lange tijd een discussie gaande over de herinrichting van dit terrein., dan onderdeel uitmaakt van de ''uiterwaarden Nederrijn'. Hierbij speelt de diversiteit van de van de nu aanwezige flora en fauna en de relatie tussen het voorkomen van deze flora en fauna en d ehuidige inrichting een belangrijke rol. De Palmerswaard ligt aan de noordoever van de Nederrijn direct ten zuidwestenvan de bebouwde kom van Rhenen.

Palmerrswaard foto: D. Prins

Bij de inverntarisatie is aandacht besteed aan vaatplanten, mossen, broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. De Palmerswaard is belangrijk voor de voortplanting amfibieën door de aanwezigheid van e vele kleigaten, poelen en plasjes. Tijdens de verschillende veldbezoeken zijn regelmatig ringslangen waargenomen. Er zijn in het terrein ook bever-sporen aangetroffen.

Uit de inventarisatie blijkt dat het gebied rijk is aan planten en dieren, en dat er veel soorten vookomen die kenmerkend zijn voor het rivierengebied. In vergelijking met het vroeger landbouwkundig gebruik is de  biodiversiteit van de Palmerswaard sterk toegenomen. De totale soortenrijkdom is voor sommige groepen (zoals de vogels) wat lager dan in andere natuurontwikkelingsprojecten langs de Nederrijn., zoals de Blauwe Kamer, Amerongse Bovenpolder en de Bovenste polder onder Wageningen., maar dat lijkt voor een belangrijk deel te kunnen worden verklaard uit de beperkte omvang van de Palmerswaard. Aan de hand van de inventarisatieresultaten zijn diverse beheersaanbevelingen gedaan, 


Rapport:
Plas, L.H.W. van der, en P. Goudzwaard (eds.) 2011. Palmerswaard. Inventarisatie flora en fauna in 2010. KNNV afd. Wageningen e.o., Wageningen.

Deel deze pagina