Het Renkums Beekdal is een van de belangrijkste dalen op de Zuid Veluwe. Het beekdal is gevormd toen meer dan 100.000 jaar geleden, in de voorlaatste ijstijd,smeltwater het beekdal uitschuurde. Het stroomgebied van de Renkumse Beek vormt een overgang van stuwwal naar uiterwaarden en ligt in een geomorfologisch en bodemkundig zeer gevarieerd gebied. Het Beekdal is dan ook van groot belang als ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn. Het vormt een mogelijke corridor voor het grofwild van de Veluwe naar de uiterwaarden. De aanwezigheid van een groot aantal Rodelijstsoorten van planten en dieren geeft aan hoe belangrijk het is het beheer hierop aan te passen. Het voormalig industrieterrein Beukenlaan blokkeert het dal van de Renkumse Beek over de gehele breedte en wordt momenteel verplaatst. Dit gaat samen met een herinrichting van het beekdal. Als we beschikken over gegevens van de plant- en diergemeenschappen kan dat een beter inzicht geven in welke maatregelen bijdragen aan een betere bescherming van de meest kwetsbare soorten. De inventarisaties hebben geleid tot omvangrijke rapporten, waarin planten, mossen, paddestoelen, zoogdieren, vogels, vissen, reptielen, amfibieën, sprinkhanen, libellen, dagvlinders, wantsen en landslakken opgenomen zijn.

In 1999 is het middelste deel van het Renkumse beekdal geïnventariseerd door leden de KNNV, afdeling Wageningen en Omstreken en het IVN, afdeling Zuidwest Veluwezoom. Dit resulteerde in een eerste rapport (Sanders, e.a., 2000). Als vervolg op deze inventarisatie werd in 2001 en 2002 het zuidelijk deel van het beekdal onderzocht, met inbegrip van de Renkumse benedenwaard.Dit leverde een tweede rapport op (Sanders, e.a. 2003). Tenslotte is in 2005 het meest noordelijke deel van het beekdal geïnventariseerd door door KNNV leden (Sanders, e.a. 2006). Aan de hand van de inventarisatieresultaten zijn beheersaanbevelingen gedaan.

In 2014 is een deel van het zuidelijke traject van het Renkum beekdal opnieuw geinventariseerd op planten, autochtone bomen en cultuurhistorisch groen, mossen, korstmossen,
paddenstoelen, vogels, vleermuizen, overige zoogdieren, spinnen, amfibieën, reptielen, vissen, zoetwatermollusken, landslakken, dagvlinders, nachtvlinders, libellen en diverse overige insectengroepen. Het betreft de Staatsbosbeheer-terreinen tussen de Bennekomseweg en de Hartenseweg, het natuurontwikkelingsgebied Beukenlaan en de Grunsfoortweide behorende bij Oranje Nassau’s Oord. Hierbij zijn 1804 soorten gevonden, waarvan 115 Rode Lijstsoorten. Er is één nieuwe soort voor Nederland gevonden, een korstmos. De natuurwaarde van het beekdal is sinds de vorige KNNVinventarisatie in 2001 en 2002, door vernatting en verschralingsbeheer, duidelijk toegenomen. Het natuurontwikkelingsgebied Beukenlaan is momenteel nog weinig waardevol, maar het gebied is nog jong en kan zich nog gunstig gaan ontwikkelen. In dit rapport geven we aan op welke wijze het beheer in het gebied nog verder verbeterd kan worden om de biodiversiteit van dit fraaie gebied nog verder te vergroten. Het rapport is hieronder te downloaden.


Rapporten:

  • Sanders, G.M. G.M. Bax, en C.F. van de Bund,C.C.van Rijswijk en F.J. Schaafsma, 2000. Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999. KNNV/IVN Wageningen.
  • Sanders, G.M. G.M. Bax, W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk en R.J. Schaafsma, 2003. Inventarisatie van het zuidelij del van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002, KNNV,IVN, Wageningen.
  • Sanders, G.M. G.M. Bax, W.J. Bosch en C.C. van Rijswijk, 2006. Inventarisatie van het meest noordelijke deel van het Renkumse beekdal in 2005, KNNV afdeling Wageningen e.o.
  • Inberg, J.A., J.J. van der Gaag, L.H.W. van der Plas (2015). Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkums Beekdal in 2014. KNNV-afdeling Wageningen en omstreken, Wageningen.

Deel deze pagina