Twiske1

De excursie naar Noord-Holland was een soort verrassingstocht langs
enkele waterbergingsprojecten met als toegift het heitje van Katham. De
start was bij de waterberging Twisk.
Hier werkt Landschap Noord-Holland samen met het waterschap en de provincie aan een groot waterbergingsproject tussen de Oostermare en de Westfriese zeedijk. Het uiteindelijke doel is te komen tot een kralensnoer van waterbergingsgebieden. Door deze samenwerking ontstaat een mooi min of meer aaneengesloten waterrijk natuurgebied.
Ons doel van deze dag was bezien hoe de natuurwaarden zich hier inmiddels hebben ontwikkeld.

Twisk3
Door de aard van het gebied was er veel aandacht voor de vogels, waartoe het benodigde zware materieel in stelling werd gebracht. De lijst waarnemingen bevat onder andere: kievit, bonte strandloper, watersnip, kemphaan, visdief, grauwe gans, Canadese gans, witgatje, kluut, wilde eend, krakeend, slobeend, oeverloper, groenpootruiter, meerkoet, waterhoen, kuifeend, smient ...
Bij dit deel hebben we versterking gekregen van twee vogelonderzoekers uit de omgeving die het gebied monitoren
Na de inrichting van deze waterberging in 2005 is de ontwikkeling van de flora nog niet nader onderzocht. Ons bezoek zou enig licht kunnen laten schijnen op deze ontwikkeling.

moeraszoutgrasSpectaculair was die ontwikkeling nog niet, maar een soort als moeraszoutgras gaf aan dat er op enkele plaatsen nog wat brakke kwel aanwezig is.
Ook de aanwezigheid van heelblaadjes duidt op een enigszins brak water. Bezemkruiskruid en rode waterereprijs hebben een binding met enige kwel van zoet water en mogelijk wat kalk.
Samengevat kan gezegd worden dat deze waterberging zich interessant ontwikkelt. De verschillen in de ondergrond kunnen een aardige verscheidenheid aan plantensoorten opleveren. Het meestal ondiepe water met veel slikrandjes en plasdrasgebieden levert een goede dis voor vele vogels.

Dit gebied is een mooi voorbeeld van het resutaat van een goede samenwerking.
Dussen2
Het tweede gebied was de Kolk van Dussen. Hier is de waterberging nog in uitvoering.
Om in de toekomst wateroverlast te voorkomen in de polder De Vier Noorder Koggen is 280 hectare waterberging nodig. Ongeveer 25 hectare kan worden gerealiseerd in de Kolk van Dussen. Dit gebied is eigendom van Landschap Noord-Holland en ligt als moerasverbinding in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Juist vanwege het moerasachtige karakter biedt de Kolk van Dussen prima mogelijkheden voor waterberging.
Het gebied leent zich er inderdaad voor, maar zal nog een flinke ontwikkeling kunnen doormaken in de richting van een fraai moeras. De foto's laten zien dat er nog gewerkt wordt aan een meandervorm van een sloot in het gebied. Op termijn wil men in dit lage deel naar een verhoogde waterstand, terwijl in andere alleen bij nood de waterstand wordt verhoogd.

Het was mooi weer en we hadden nog wat tijd over, een mooie gelegenheid om het Heitje van Katham te bezoeken.
Deze oude verbinding tussen de Beemster en het de Zuiderzee is nu vrijwel geheel verland. Op enkele plaatsen is het er nog wel behoorlijk drassig.
Katham
Het mooie van dit plekje is dat de verscheidenheid aan planten behoorlijk groot is, dank zij de verschillen in waterstand en bodemsamenstelling. Met veenmossen en hoogveen als basis is het en fraai koekoeksbloemhooiland. Hier vinden het meest westelijke voorkomen van Lavendelheide. Daarnaast vonden we veel Blauwe zegge, aardig wat Kamvarens, Kraaiheide, Rietorchis, Smalle stekelvaren, Veenpluis, Moeraswalstro, Grote ratelaar en Zwarte appelbes. De groeiplaatsen van de Kamvaren geven aan dat enkele delen nog atijd voedselarm en zwak zuur zijn.

Deel deze pagina