punthuizengroep

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de deskundige leiding van Andre Janssen hebben we uitgebreid rondgekeken in de gebieden Punthuizen en Stroothuizen.

Andre is nauw betrokken geweest bij de herinrichting en het opzetten van een beheersplan voor de beide gebieden. Hierdoor hebben we de resultaten en het huidige aanzicht goed kunnen vergelijken met de oorspronkelijke situatie.
Ter gelegenheid van dit project hebben VEWIN en Staatsbosbeheer een boekje laten maken met de titel 'Luisteren naar het Landschap, het herstel van een Twentse natte heide' door Marion de Boo. Het boekje is als bijlage toegevoegd (19MB)

Duidelijk is dat met name Punthuizen gebaat is geweest en eigenlijk nog altijd voordeel heeft van een kleinschalig beheer. In feite een voortzetting van de oude werkwijze van de boeren die het gebied in beheer hadden.
Helaas blijkt een fijnmazig gedifferentieerd beheer in onze huidige tijd moeilijk door de hoge kosten die dat met zich meebrengt.

knoopkruidveld

Hoewel een deel nu een tormentilgrasland is, wel men dit toch zo laten ten behoeve van de aardbeivlinder.

blauwe knoop  Wel mooi was dat er nog heel veel blauwe knoop aanwezig in deze velden.

We hebben lang stilgestaan bij de waterhuishouding op onderdelen zoals bij kleine zandopduikingen en gradiënten in het veld en bij afgesloten systemen.
Het ging er dan met namen om je die het beste kunt beheren om verzuring tegen te gaan en zoveel mogelijk gebruik te maken van het bufferend vermogen van de ondergrond.

moerassmele_veld

Vorig jaar hebben we moerassmele gevonden in Koolmansdijk. Hier in Stroothuizen troffen we zelfs een groot veld aan.

klokjesgentiaan2   moeraswespenorchis  oeverkruid

In de velden zagen we klokjesgentiaan, moeraswespenorchis en oeverkruid en een enkele parnassia.

 

Stroothuizen
Stroothuizen was een totaal ander gebied. Hier gaat het om een terrein dat weer in de oude situatie van natuurgebied wordt teruggebracht.
Doordat dit terrein in de slenk van Nordhorn ligt kan er veel kwel zijn. Het doel is dan ook de kwelstroom weer op gang te brengen, waardoor het hele aanzien van het terrein zal veranderen.
Belangrijk in dit terrein is de centrale laagte. Deze zal weer als brongbied fungeren.
De aanwezigheid van enkele helofyten geven al aan dat de vernatting goed op gang is gekomen.

vetblad  sterzegge
Ook vetblad, moeraswolfsklauw en zegges zoals sterzegge lieten zien dat het lage deel al aardig nat begint te worden.

jonge_jeneverbes
Aan het einde wachtte ons nog een verrassing. Hier vonden we zowaar een jonge jeneverbes.

Deel deze pagina