Lindevalleigroep1In het gebied is een Natuurontwikkelingsproject gaande in het Lindedal. Nabij Olderberkoop ligt het Stuttebosch, eigendom van Staatsbosbeheer. Hier ligt van oudsher een klein maar goed ontwikkeldblauwgraslandterreintje. Het interessante van het natuurgebied is dat het een zijdalletje herbergt: een in de keileem uitgeslepen zijbeekje.
Op basis van een uitgebreid bodemonderzoek en een systeemanalyse is in de jaren negentig een grootschalig natuurontwikkelingplan opgesteld en uitgevoerd. De maatregelen zijn uitgevoerd om het blauwgrasland veilig te
stellen en de gehele gradiënt vanaf beek(zij)dalflank tot aan de Linde zoveel mogelijk te herstellen, dus vanaf droge heide en wintereikenbeukenbos op de flanken, via natte heide, schraalland en kleine zeggenvegetaties tot aan dotterbloemhooiland langs de Linde. Niet alle maatregelen waren even succesvol.
Op de foto is duidelijk het hoogteverschil te zien met het gekapte bos.
Willem geeft uitleg over wat er tot nu toe is bereikt.

Het fosfaatgelimiteerde blauwgraslandje met een ven was de laatste jaren omsloten door bos (Wilgenstruweel en naaldbos). Naast het blauwgraslandje is er een perceel grasland dat al enkele jaren verschraald wordt. Excursieleider Willem Molenaar legt uit dat het water voor het blauwgraslandje in hoofdzaak afkomstig is van een keileembult met een hoogte van 3,50 meter +NAP. Het landje (plus ven) zelf ligt tussen twee lagere keileembulten. Het water met en pH van rond 5,5 stroomt vanuit dit ven via een geultje en een dotterbloemgrasland in de richting van de Linde. Het probleem was dat het bos dat oorspronkelijk aangelegd was als productiebos (naaldhout) veel van het afstromende water wegzoog, waardoor de kwaliteit van het blauwgraslandje en het ven in het gedrang kwamen. Willem Molenaar kreeg de opdracht een herstelplan te ontwikkelen.

Het belangrijkste deel van het plan was het kappen van het bos ( 2002) en het afgraven van de bovenlaag tot op het zand. Aan de Noordwestkant is nog het overige Eikenbos te zien. Het overgangsdeel daarheen wordt hopelijk een vrij droog heideschraalland.
       
Lindevallei, schraallandjeHet schraallandje bleek zich verrassend goed te ontwikkelen.
Op verschillende plaatsen werd de Gevlekte Orchis gevonden, naast Hazezegge, Veldrus, Veldbies, Pitrus, Kantig Hertshooi, Holpijp, Stekelbrem, Hennegras.

Het ziet er naar uit dat dit veldje toch wat verzuurd, omdat het erg afhankelijk is van hemelwater en eigenlijk geen gebufferde kwel heeft.

Op de overgangszone van het schraallandje naar het blauwgrasland waren de vrij droge rabatdelen van van het bos nog goed zichtbaar met in de lage delen Moeraswolfsklauw, Klokjegentiaan, Blauwe Zegge, Sterzegge, Blauwe Knoop, Spaanse Ruiter, Blonde Zegge en Borstelgras.

Lindevallei, blauwgrasland
Hierboven het Blauwgraslandje. dat naar rechts steeds natter wordt tot uiteindelijk een dichtgegroeide plas met veel riet. Aan de Noordwestkant is nog het Eikenbos.
In ditt bos vond Marcel enkele fraaie exemplaren van de Eikebladpage.
Lindevallei, eikenpage
Het overgangsdeel naar het eikenbos wordt nu een vrij droog heideschraalland.
Hier troffen we aan: Moerassprinkhaan, Boompieper, Putter, Rietgors, Fitis, Zanglijster, St Jansvlinder,.
In de vegetatie vonden we onder andere: Moerasviooltje, Ronde Zonnedauw, Kleine Zonnedauw, Bruin Snavelbies, Veelstengelige Waterbies, Geoord Veenmos, Pilvaren, kranswieren en de Kleine Watersalamander

Bij het beekje dat van het ven naar de Linde stroomt werden de volgende waarnemingen gedaan: Viervlek, Rode Heidelibel, Watersnuffel en Azuurwaterjuffer.
Op de terugweg nog een bijzondere waarneming; Marian vond Klein Glidkruid.
Lindevallei, klein glidkruid
Bijgevoegd de lijst met waarnemingen.

Deel deze pagina