runderen-breed

Dit keer had onze excursie nog meer dan anders het karakter van een werkbezoek.

De Oostvaardersplassen is tenslotte naar Nederlandse maatstaven een bijzonder
gebied dat zich vanaf het begin goed leende voor grootschalige experimenten.

We denken dan met name aan de introductie van grote grazers als het Heckrund
en de Konik. Maar ook de invloed van een grote kudde Edelherten.
Van deze dieren wordt verwacht dat hun terrein groot genoeg is als leefgebied,
zonder ingrepen van de mens.
Frans Vera heeft in zijn verhaal, geillustreerd met de voorbeelden die we hebben
gezien, kunnen aantonen dat het lukt op deze schaal.

startuitleg SBBbolderwagen

Na een korte uitleg in het kantoor van Staatsbosbeheer trokken we per bolderwagen het gebied in.
Onderweg vertelde Frans ons wat meer over de achtergronden van wat we op dat moment zagen.

edeherten-Oostvaardersplaseen

Al snel werd duidelijk dat we een landschap zagen dat meer deed denken aan
wildreservaten in Afrika, dan aan Flevoland. Een voor ons land grote kudde
edelherten en verder veel runderen en paarden. Dat alles liep door elkaar op
een grote grazige vlakte.
Op veel plaatsen grauwe ganzen die, zo betoogde Frans, essentieel zijn voor het in
stand houden van het moerasgedeelte. De ganzen zijn volgens zijn theorie een
sleutelsoort in het natuurlijke proces van dit landschap.
In het rapport van Thea is meer te lezen over het denkproces achter het idee van
het beheer van een groot en zo natuurlijk mogelijk terrein.

Oostvaardersplassen-chara

Gelukkig kwamen we in het droge deel toch nog wat water tegen, met zowaar een
kranswier ter deteminatie door Thea en Inga. Het wordt de Ch. ......

Oostvaardersplassen-meidoorngroep

In het droge deel in het zuiden van het terrein staan nog altijd veel vlierstruiken.
Ook hier zullen deze verdwijnen. Ze zijn teveel afhankelijk van voldoende voedsel in de
bodem en stammen nog uit de tijd dat dit deel landbouwgrond was.
Ondanks de begrazingsdruk en het nog altijd aanwezige riet begint de meidoorn zich
hier langzaam te vestigen. de eerste zaailingen hebben we al gevonden op wat
beschutte plaatsen.
Verder lijkt ook dit deel op geen enkel gebied in ons land, iets wat Frans ook sterk
benadrukt.
Door de grote grazers en met hulp van de grazende ruiende ganzen kan het
terrein dit aanzien krijgen. Anders zou het al decennia geleden bos geworden zijn.

Oostvaardersplassen-vos

Op zich niets bijzonders, maar de vos voelt zich hier thuis, al vetrouwt hij de
rammelende bolderwagen niet en zoekt een veiliger plek om naar ons te kijken.

Oostvaardersplassen-chara-zilverreiger  Oostvaardersplassen-lepelaar
Mooi gezicht, die rondvliegende lepelaars en grote zilverreigers.
Ook dit maakt het gebied wel bijzonder. Volgens Frans zijn de Oostvaardersplassen
zo ongeveer de kraamkamer voor een groot deel van de nu aanwezige broedkolonies in
ons land. De dynamiek van het gebied zorgt er voor dat vogels soms een jaar elders een
goed heenkomen moeten zoeken. Dat heenkomen vinden ze blijkbaar gemakkelijk.
Er zijn zolangzamerhand meerdere terreinen geschikt als leefgebied.

ringslang

Na afloop is een kleine groep op zoek gegaan naar ringslangen in enkele broedhopen
in het aanpalende Praambos. We hadden een beetje geluk en zagen er een wegschieten
in de begroeiing, een tweede liet zich iets langer bekijken, maar schoof toch langzaam
de broedhoop in.

Deel deze pagina