Foto Niels de S. ©. Westerschelde.

WetlandWacht.

Er zijn momenteel geen actuele mededelingen van de WetlandWachten.
Wel zijn er nog gebieden waarvoor een WetlandWacht wordt gezocht. Als je wilt weten wat precies van een WetlandWacht wordt verwacht, neem contact op met voormalig Wetlandwacht Wim de W. Contact

Momenteel is alleen het volgende gebieden bezet.
Veerse meer: Piet de D. e-mail: Contact

Vacatures.
Er zijn nog vacatures, voor de Yerseke Moer, de noordkust van Noord-Beveland en de Bevelandse kant van de Westerschelde.

Open staan nog:
Oosterschelde Zandkreek/Bergen op Zoom.
Westerschelde Vlissingen/Antwerpen.
Kapelse Moer.

Wat zijn Wetlands?
Wetlands (of waterrijke gebieden) zijn unieke ecosystemen waar veel dieren en planten hun habitat in vinden. Voor  met name veel vogelsoorten zijn Wetlands letterlijk van levensbelang om te broeden, te foerageren of te overwinteren. Miljoenen trekvogels zijn zelfs geheel van deze waterrijke gebieden afhankelijk. De 75 Nederlandse Wetlands vormen een onmisbare schakel in de trekroute van vele Steltlopers, Ganzen en Eenden die van Noord-Europa en Rusland naar Zuid- en Wes- Europa en Afrika vliegen en weer terug!

Waarom een WetlandWacht?
Veel vogelsoorten concentreren zich in het broedseizoen of tijdens de trek in een beperkt aantal gebieden. In ons land zijn deze gebieden vaak Wetlands: wateren of waterrijke gebieden zoals de Waddenzee, de Oostvaardersplassen, het Delta- en rivierengebied. Het gaat om 75 gebieden die een onmisbare schakel vormen in de trekroute van veel vogelsoorten. Als de kwaliteit van een gebied verslechtert, kan een groot deel van de populatie daardoor getroffen worden. Het teruglopen van bijvoorbeeld foerageermogelijkheden in de Waddenzee kan voor veel steltlopers betekenen dat ze de afstand tot een volgend Wetland niet meer kunnen overbruggen. Vogels zijn niet de enige gebruikers van de Nederlandse Wetlands. In bijna alle gebieden zijn ook mensen actief. Ondanks beschermende regelgeving staat de natuurfunctie van de gebieden onder druk. Dat kan gebeuren door de aanleg van woonwijken en infrastructuur, door intensieve landbouw, intensieve visserij, bepaalde vormen van recreatie, delfstoffenwinning of het plaatsen van windturbines. Soms vormt ook het beheer van de gebieden een knelpunt. Daarom werkt Vogelbescherming Nederland aan een betere bescherming van deze internationaal belangrijke vogelgebieden, De WetlandWachten helpen de Vogelbescherming hiermee door middel van het WetlandWachten Netwerk. WetlandWachten zijn de ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied.

Foto Niel de S. Yerseke Moer.

Wat doet een WetlandWacht?
De WetlandWacht heeft de volgende taken:
Houdt zijn/haar Wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied.
Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. Bijvoorbeeld bouw van windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de landbouw, waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn.
Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoudt contacten met terreinbeheerders, de lokale overheid, ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en andere die bij het gebied betrokken zijn.
Zorgt voor lokaal draagvlak voor het gebied.
Maakt jaarlijkse een rapportage over het gedane werk.

Wat is het dagelijkse werk van de WetlandWacht?
Als WetlandWacht houd je voor het gebied waar je WetlandWacht bent, alles op planologisch gebied goed in de gaten. Er zijn veel zaken op plaatselijk (gemeentelijk, provinciaal) niveau, die een Wetland kunnen bedreigen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld nieuwbouw, recreatie, wegen, vliegvelden, dijkversterkingen, enzovoort. Je controleert in ieder geval met hoge regelmaat de sites van de provincie, gemeente, waterschap en dergelijke op mogelijke bedreigende ontwikkelingen. Ook kranten vormen een goede informatiebron. Hoe vroeger je er bij bent, des te meer invloed is er uit te oefenen. Vaak worden er ook door leden van onze Vogelwerkgroep signalen afgegeven. WetlandWacht ben je gelukkig nooit alleen.
Als je bedreigingen ziet, probeer je nadere informatie te verkrijgen bij de initiatiefnemer. Dat kan zijn door een raadsvergadering van de gemeente bij te wonen of te overleggen met de initiatiefnemer. Vind je de situatie op basis van de verkregen informatie bedreigend, dan stel je de Vogelbescherming Nederland op de hoogte. Je kunt ook de Vogelwerkgroep of de betrokken natuurbeheerder, zoals Staatsbosbeheer of Het Zeeuwse Landschap, er bij betrekken. De Zeeuwse Milieufederatie is vaak ook een betrokken partij.
Verder bezoek je regelmatig je gebied. Naast het genieten van het vogelen, let je dan op of er verstoringen plaatsvinden. Als dat gebeurt kun je de verstoorder aanspreken of desnoods de autoriteiten informeren.
Het dagelijkse werk lijkt niet boeiend te zijn, maar het geeft wel voldoening dat je een bijdrage kunt leveren aan het zorgen dat de vogels in je Wetland zo optimaal mogelijk kunnen leven!

Ondersteuning vanuit Zeist
Gelukkig is er ondersteuning vanuit de Vogelbescherming Nederland. Zij organiseren onder meer regionale en landelijke bijeenkomsten waar kennisvergroting en de uitwisseling van ervaringen centraal staan. Zo worden er cursussen over relevante natuurwetgeving gegeven en is er een speciaal, besloten internetforum voor WetlandWachten.
Voor vragen en dergelijke is het altijd mogelijk om even een mailtje naar Vogelbescherming te sturen en om raad te vragen. En dat is maar goed ook, want je bent als WetlandWacht slechts een goedwillende amateur.
Contact over het WetlandWachten-netwerk Gert O. Vogelbescherming Nederland: Contact

Een leuk verhaal van een een bevlogen Zeeuwse WetlandWachter

Foto Niels de S. ©. Oosterschelde.

Deel deze pagina