woensdag 27 februari 2019


Op 20 maart kunt u naar de stembus voor twee verkiezingen: de provincie en het waterschap. Als het om de kwaliteit van de natuur gaat is het waterschap van groot belang.
De 21 waterschappen in laag en hoog Nederland verschillen onderling, maar zij hebben gemeen dat zij veel terreinen en water in eigendom hebben. Daarbij gaat het om dijken, bermen, oevers, beken, sloten en kanalen. Alle van belang als ecologische verbindingszone. Of deze zones voldoen, hangt in hoge mate af van het beheer. Is er ecologisch maaibeheer, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en voldoet de waterkwaliteit?

Gelukkig zijn er bij waterschappen groene kandidaten met hart voor natuur en duurzaamheid, die zich inzetten voor de juiste keuzes. Water Natuurlijk is tien jaar geleden opgericht door Natuurmonumenten, de provinciale milieufederaties en Sportvisserij Nederland en vindt brede steun bij natuur- en recreatieorganisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Ook de KNNV roept haar leden op om op Water Natuurlijk te stemmen.
Via deze kieswijzer kan je zien waar de verschillende partijen voor staan en welke partij bij jouw standpunt past.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk.


Water Natuurlijk bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Ruud Maarschall, tevens voorzitter van KNNV Alkmaar-Den Helder, maakt namens Water Natuurlijk deel uit van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Daarbij is hij verantwoordelijk voor de rioolafvalwaterzuiveringen (RWZI) en voor duurzaamheid. Het doel voor de zuiveringsinstallaties is dat het gezuiverde water schoner is dan het ontvangende water en daarmee bijdraagt aan een betere ecologische waterkwaliteit.

Als fractie hebben zij zich sterk gemaakt voor behoud en herstel van biodiversiteit op dijken en bermen en voor verbetering van de waterkwaliteit, zodat ook aquatische ecosystemen profiteren. Samen met andere fracties is het gelukt om steun te krijgen voor o.a. sinusmaaien op de binnenkant van de Hondsbossche Zeewering en voor het inzaaien op zuiveringsterreinen met bloemrijke mengsels voor insecten. Het pleidooi voor behoud en herstel van veenweidegebieden heeft geleid tot het besluit bij de provincie Noord-Holland om bodemdaling te stoppen. Dat helpt ook om de uitstoot van 20-30 ton CO2 per ha per jaar te verminderen.
Kies voor natuur in het waterschapsbestuur en stem Water Natuurlijk!

Deel deze pagina