Op 18 juli hebben wij met een flinke groep van 21 deelnemers het Mosterdveen en vervolgens het Vossenbroek bezocht.

Mark Karssemeier, beheerder natuurgebieden en bossen van de gemeente Nunspeet, gaf de aftrap via een uitgebreide inleiding over de metamorfose van het gebied van recreatieterrein tot natuurgebied.
start_Nunspeet

Bord_Mosterdveen

Het idee was om het centrale en zuidelijke deel van het gebied te bezoeken.
Het centrale deel had nog veel weg van de half dichtgegroeide zandverstuiving die het ooit geweest is.
overzicht_Mosterdveen
Op veel plaatsen waren de restanten van de recreatiebestemming nog terug te vinden in de paden en de tuinplanten.
Lege_camping
Een van de bijzonderheden van het Mosterdveen is wel de hoeveelheid Beenbreek.
Zelden kom je zo'n oppervlakte aan Beenbreek tegen.
beenbreekveldbeenbreek
Eem ander interessant fenomeen is het zwemven, een twee meter diep ven dat in het verleden geregeld werd schoongemaakt.
Op dit moment lijkt het langzaam wat te verlanden, al hebben we geen waterplanten (kranswieren) gevonden.
zwemven
Aan de oever vonden we enkele groeiplaatsen van watervorkje.
watervorkje
Wanneer we verder doorlopen komen we bij het hoogste deel van het Mosterdveen.
Hier is goed te zien dat het hele veengebied een doorstroomveen is.
In dit deel verzamelt zich het kwelwater uit hoger gelegen delen zoals de camping en stroomt langzaam in Noordelijke richting.
bovenste_vennen
Het Mosterdveen is een bijzonder interessant gebied dat goed beschreven is door Peter Veen in De Levende Natuur, juli 2014.


Het tweede deel van de dag hebben we doorgebracht in het ontwikkelingsgebied Vossenbroek.
Hier werden we ontvangen door Sabine Wolters, boswachter van het Gelders Landschap.
SabineVossenbroekgroep
Vossenbroek omvat een deel dat in ontwikkeling is en een deel met oude houtopstanden en enkele poelen.
Tot voor kort was het hier nog een maisakker. De toplaag is een 30-40 cm afgegraven in de verwachting dat dit deel verder zou vernatten en vanuit een schrale situatie zich vrij kan ontwikkelen. Het idee is om geen nader beheer toe te passen.
De terreinen van het Vossenbroek ontwikkelen zich voorspoedig na de ingrepen van de afgelopen jaren (plaggen van de bovenlaag). De invloed van het kalkhoudende grondwater blijkt reeds uit een aanwezigheid van o.m. moeraswespenorchis en paddenrus etc. Opvallend was de grote populatie moerassprinkhaan. Een probleem vormt wel de opslag van zwarte els, zachte berk en wilg. De jaarlijkse maaibeurt werkt in de hand dat de houtige soorten uitstoelen op wortelschot. Een begrazingsbeheer met echte browsers valt te overwegen. Over het elzenbroekbos waren de deelnemers minder enthousiast. Dit bos kent een eenvormige opbouw en de echte broekbossoorten ontbreken. De naam elzenbroekbos schept verwarring en wellicht valt het te overwegen om pleksgewijs de elzen af te zetten en andere soorten uit het Alno-Padion in te brengen. De beide poeltjes lijken gegraven te zijn als drinkplek voor het wild. Verlanding heeft reeds een aanvang genomen en lijkt de weg voor de toekomst.
Geplagde_veld_Vossenbroek
Het veld was erg droog, maar de aanwezigheid van echte koekoeksbloem en moerassprinkhaan gaven aan dat het hier aardig nat kan zijn.
Op de achtergrond is de afgegraven bouwvoor nog te zien.
opzoeken
Een enkele hertshooisoort leidde tot nadere determinatie.
In de richting van de A50 werd het terrein natter en ruiger met veel Elzen.
Hier vonden we Gehakkelde Aurelia, Koevinkje, Bruine glazenmaken, Icarusblauwtje, Bruin zandoogje, Bruinrode heidelibel.
Vanwege de tijd zijn we snel door het aangrenzende oudere gebied gelopen.
Onderweg kwamen we een fraaie serie oude knotwilgen tegen. Een teken dat het gebied nat kan zijn.
knotwilgen
De soortenlijst kent een onderverdeling die voor zich spreekt. Er is gebruik gemaakt van een driedelige Tansley schaal om de algemeenheid c.q. zeldzaamheid van een soort aan te geven. Uiteraard gaat het hier om een globale indicatie.

Koos Meesters heeft de sieralgen bekeken en het volgende te melden:
Alleen maar wat algemene, vooral mesotrofe,  soorten, die met enige moeite verzameld zijn omdat het terrein nogal droog bleek te zijn. 
Euastrum_homerosumMicrasterias_jenneriMicrasterias_truncata
Geinteresseerden kunnen op de site http://www.desmids.nl/index.html via de link Desmid species of the month / desmid species foto's van enige van de genoemde soorten bekijken. Ook de site http://www.digicodes.info/ biedt daartoe de gelegenheid.

Deel deze pagina