Notulen Algemene Ledenvergadering KNNV afd. Assen  van 6 februari 2017.

 

Aanwezig:

Kai Waterreus (interim voorzitter), Jan Klever ( penningmeester ), Bert Evers ( secretaris en notulist)

Peter Klomp, Annelie de Leeuw, Hans Dankbaar, Hes Meijer, Marian Blom, Andy de Jonge, Dick Vuijk, Marien van Westen, Martijn Struijf, Ben van As, Jan Dekker (junior), Willy Boon, Heleen Medema, Jan Essink, Jan Boerhof, Paul Troost, Jaap van Roon (IVN-Assen).

 

1.      Opening. Kai opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

 

2.      Mededelingen . Afwezig met kennisgeving: Roel Westerhof, Annet Zwaneveld, Bob Jansen, Sietse van de Hoek, Coby Koops, Ton van de Vis.

 

3.      Ingekomen stukken: de jaarverslagen van de diverse werkgroepen zijn ook te raadplegen via de website.

 

4.      Notulen vorige vergadering 26-1-2015. De notulen worden goedgekeurd en Heleen Medema wordt bedankt voor haar werkzaamheden.

 

5.      Jaarverslag 2016. Tot de terreinen waarop IVN en KNNV gaan samenwerken wordt ook de Operatie Steenbreek gerekend. Die wordt door verschillende afdelingen ook verschillend opgepakt. In Assen speelt de operatie nog niet echt. Vermoedelijk omdat er ook nog geen grote problemen met regenwater zijn.

Geconstateerd wordt een groei van het ledental in Assen, waar landelijk de trend dalend is. Wel is de afdeling Emmen van de KNNV opgeheven. De samenwerking met het IVN is geïntensiveerd, maar van een fusie is nog geen sprake, ook niet vanuit de landelijke KNNV.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.

 

6.      Financieel Jaarverslag. De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag. Geconstateerd wordt, dat het resultaat over 2016 geflatteerd is door een gift van Jan Dekker van €500,--. Er zijn ook flinke nadelen, vooral veroorzaakt door advertentiekosten en de aanschaf van boeken. In de Begroting 2017 wordt rekening gehouden met een negatief slot van € 800,--. Hierbij spelen vooral het stoppen van de sponsoring door Shell (€ 300,--) en de kosten van de “glossy:”(€ 450,--) een rol. Voorgesteld wordt, de contributie gedurende twee jaar met telkens € 1,-- per jaar te verhogen. De ledenvergadering besluit tot een verhoging van de contributie met € 2,-- in 2018., In de tussentijd wordt naar alternatieve financieringsbronnen gekeken., bijvoorbeeld vouchers voor activiteiten vanuit de landelijke KNNV en een beroep op het Rabofonds voor de “glossy”. Diverse andere suggesties worden door het bestuur nader afgewogen. Voor de KNNV afdeling Assen wordt de ANBI-status aangevraagd. Giften kunnen dan belastingvrij worden ontvangen.

 

7.      Verslag Kascommissie: De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De Vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie het bestuur te dechargeren. Met waardering voor Jan Klever, onze penningmeester.

 

8.      Installatie nieuwe Kascommissie. Bob Jansen treedt af als lid van de Kascommissie. Jan Essink  en Hes Meijer vormen met goedkeuring van de Vergadering de nieuwe kascommissie.

 

9.      Bestuurssamenstelling. Jan Klever stopt als penningmeester, maar wordt niet opgevolgd, omdat zich geen kandidaat gemeld heeft als opvolger.

 

10.   Samenwerking met IVN. Geconstateerd wordt, dat KNNV en IVN elkaar goed aanvullen. Het zou wel wenselijk zijn, de afdelingen meer provinciaal te organiseren. Aan de orde is ook een nieuwe gidsencursus. Dit kan nationaal opgepakt worden, met een “uitrol”naar plaatselijk niveau. Dick Vuijk constateert dat KNNV-Assen feitelijk de KNNV-afdeling voor heel Drenthe is na het stoppen in Emmen, maar dat de afdeling toch voornamelijk in Noord-Drenthe opereert.

 

11.   Verkiezing Afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende vergadering van de KNNV. Kai gaat als landelijk voorzitter naar deze vergadering op 1 april 2017. Ter vergadering meldt zich niemand om verkozen te worden. Het bestuur zal Henk Pijpers benaderen.

 

12.   Activiteiten in 2017:

Kai meldt het voornemen tot het organiseren van een 1000-soortendag. Die moet plaatsvinden op 9 en 10 september. Ben van As werkt graag hieraan mee. Henk Pijpers neemt contact op met de werkgroepen om te oefenen inde vorm van een publieksactiviteit.

Er zijn nog geen cursussen georganiseerd. Wel is het voornemen tot organisatie van een nieuwe paddenstoelencursus in de hoop, dat er daardoor ook een paddenstoelenwerkgroep komt. Henk Pijpers wil wel doorgaan met de insectenwerkgroep, wellicht met meer focus op vlinders en libellen. Heleen constateert dat wij geen amfibieënwerkgroep hebben. Het blijft bij overzetten van padden in samenwerking met Staatsbosbeheer.

 

13.   Samenwerking Externe Organisaties: Hans Dankbaar vraagt naar actie in verband met tijdelijke natuur. Voorbeeld: inzaaien braakliggende terreinen. Kai pakt dit met hem op.

 

14.   Rondvraag:

Jaap van Roon vraagt aandacht voor de tuin rond het DCA. Deze wordt in een gezamenlijke actie met Groei en Bloei (in het kader van “NL Doet”) op 11 maart voor een deel ingericht. Er komen een vlinder- en bijentuin en een prairietuin. Wie mee wil doen, kan zich bij Jaap van Roon opgeven.

Kai vraagt aandacht voor de “glossy” of jaarspecial van dit jaar. Vanuit de gemeente worden twee artikelen aangeleverd en er komt een stuk over Kampsheide. Er wordt nog gezocht naar een artikel over waterplanten rond Assen. Cindy de Jonge kan voor de “glossy”een artikel leveren over het mineraal vivialiet dat gevonden is bij de hermeandering van de Drentse Aa.

Peter Klomp vraag of het mogelijk is, iets met de gidsenwerkstukken te doen. Als dit mogelijk is, wordt het ingepast.

 

15.   Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21. 20.

Na de pauze geeft Willem Braam een boeiende lezing over het onderwerp voorjaarsbloeiers.

 

Deel deze pagina