Vogels van de Biesbosch

Datum: 
16 jun 2018 - 07:00

Dagexcursie

In de Brabantse Biesbosch gaan we langs verschillende uitkijkplekken kijken naar allerlei steltlopers en zangvogels. Natuurlijk hopen we ook de visarenden en zeearenden die daar broeden te zien.

Lezing ‘Darwin in de stad’

Datum: 
14 jan 2020 - 20:00

In de toekomst leeft driekwart van de mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen. Dus waar gaat de natuur dan naar toe? Naar de stad, laat Menno Schilthuizen zien. Stadsdieren worden brutaler en vindingrijker, stadsduiven ontwikkelen een detox-verenkleed, onkruid op straat krijgt een heel eigen type zaden. Dankzij evolutionaire aanpassingen die zich voltrekken met snelheden waar Darwin niet van had durven dromen, raken mens en stadsnatuur steeds beter op elkaar ingespeeld.

Nationaal Park Loonse en Drunese Duinen

Datum: 
10 jan 2020 - 09:00 tot 13:00

De wandeling aan de noordkant van de Loonse en Drunese Duinen begint met een weidse blik op het stuifzandgebied. Hoe welkom na de donkerte van december.

Midwinterwandeling Vossereijten en de Beeksche Heide

Datum: 
5 jan 2020 - 10:00 tot 15:00

Net na het bruggetje over de Nieuwe Leij als je Goirle verlaat richting Gorp en Roovert begint de Vossereijten. “Rijt” duidt op een lager gelegen gebied in een beekdal en op de aanwezigheid van waterlopen. In de Vossereijten werd eeuwen geleden heide-turf gestoken voor brandstof. Door dit turfsteken is de Nieuwe Leij ontstaan. De agrarische gebieden langs de Nieuwe Leij in Goirle kampten al geruime tijd met wateroverlast. De beek trad bij extreem hoge afvoeren buiten haar oevers, waardoor de lager gelegen boerenakkers overstroomden.

Zonzeelse Polder

Datum: 
13 dec 2019 - 09:00 tot 14:00

De Zonzeelse Polder is gelegen tussen Zevenbergschen Hoek en Wagenberg. Ruim 10 jaar geleden heeft Staatsbosbeheer hier 100 ha grasland aangekocht met de bedoeling om dit gebied in te richten als weidevogelgebied. In overleg met het Waterschap is het waterpeil verhoogd. Ook zijn met de pachters afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop het vee de wei in gaat, wanneer er gemaaid wordt en dat er slechts licht bemest mag worden. Deze combinatie geeft een goed ontwikkelde bodemfauna, die weer als voedsel moet dienen voor broedende Grutto’s en Tureluurs en trekkende Goudplevieren en Wulpen.

Lezing ‘De boer: nu en in de toekomst’

Datum: 
10 dec 2019 - 20:00

De boeren in ons land werken en produceren tegenwoordig anders dan 50 jaar geleden. En ook in de toekomst zullen zij hun bedrijfsvoering aan (moeten) passen. Hoe? Valt er nog iets te winnen? En hoe duurzaam wordt ons voedsel nu geproduceerd? Mark de Beer, ruwvoerexpert bij Groeikracht (adviesbedrijf voor ruwvoerteelt) vertelt over de ontwikkelingen die de boerenbedrijven hebben doorgemaakt. Daarnaast zal hij een blik naar de toekomst werpen, door het schetsen van trends en uitdagingen die agrariërs te wachten staan.

Wandeling over de grote Rielsche Heide

Datum: 
7 dec 2019 - 09:00 tot 13:00

De grote Rielsche Heide is een landbouwgebied waar al een aantal jaren een collectief beheer wordt gevoerd door Brabants Landschap en de ZLTO. In eerste instantie was de samenwerking gericht op een goed weidevogelbeheer. Na 2016 is er meer aandacht gekomen voor randenbeheer en struweel, gericht op akker- en struweelvogels. Veel vogels foerageren op de bloemrijke akkerranden en struwelen. Denk daarbij aan Kneu, Geelgors, Veldleeuwerik, Groenling, Paapje, Roodborsttapuit en vele vinken. Het is dus aan te raden om je verrekijker mee te nemen.

Wandeling langs de Aa of Weerijs

Datum: 
25 nov 2019 - 09:00 tot 13:00

De wandeling begint in het Mastbos. Behalve de Grove den komt in dit oude bos de Beuk en de Amerikaanse eik voor. Het bos is rijk aan vogelsoorten. Het Mastbos ligt op een dekzandrug tussen de Mark en Aa of Weerijs. Eens lagen in het bos beekjes die uitmondden in de Mark of Aa. Hierdoor is nu over de lengte van het bos een laagte met natte terreindelen. Hier zijn amfibieën en o.a. Holpijp, Klein blaasjeskruid, Witte snavelbies en Echt duizendguldenkruid te vinden. Lopend naar het westen komen we in die natte delen, want we zijn op weg naar de Aa of Weerijs.

Lezing ‘Zwarte gaten: een poort naar de hel’

Datum: 
12 nov 2019 - 20:00

Hoezo deze titel? Dat is maar één van de vragen die spreker Rudolf Robben gaat beantwoorden. Hij laat zien dat er in de nabijheid van een zwart gat vaak ongewone gebeurtenissen plaatsvinden. Wat zijn het voor vreemde voorwerpen in het heelal? Waarom kunnen we een zwart gat niet zien? Wat speelt zich af in de nabijheid van een zwart gat, en kunnen we zwarte gaten maken op aarde? Kortom, een reis naar een zwart gat! 

Vughtse Hei met bezoek aan kamp Vught

Datum: 
8 nov 2019 - 09:00 tot 13:00

Dit met geschiedenis beladen terrein is vanouds eigendom van defensie. We maken eerst een wandeling over de hei, om dan het authentieke gedeelte van woonoord Lunetten te bezoeken. De Vughtse heide ligt op een rug van dekzand, gevormd door overheersende westenwinden tijdens het einde van de laatste ijstijd. Wat de natuur betreft treffen we oude bomen aan, dicht struikgewas afgewisseld met open plekken en water. De Vughtse heide is een ideale plaats voor vogels.

Deel deze pagina

Abonneren op Noord-Brabant