Foto's.... ©.


Alle werkgroepen

Werkgroepen.
Hier volgt een overzicht van de verschillende activiteiten van onze Vogelwerkgroep, waaraan je kunt deelnemen (het overzicht met daarin de info en verslagen van alle werkgroepen kunt u vinden onder het menu ACTIVITEITEN en de contactenpersonen zijn te vinden onder menu CONTACTEN.

Uilen.
De Uilengroep richt zich op het plaatsen en controleren van de Kerkuilenkasten en de inventarisatie van Steenuilen en Ransuilen territoria op de Bevelanden. In ons werkgebied bevinden zich ongeveer 50 Steenuilen territoria en even zoveel Kerkuilpaartjes. Wat de Ransuilen betreft, daar wordt momenteel een werkgroepje voor opgericht.


Roofvogelwerkgroep
In de winter worden grote nesten opgespoord en ingetekend. Tijdens het broedseizoen worden de nesten van Roofvogels geobserveerd, waarna alle gegevens van het broeden worden verzameld om nestkaarten te kunnen maken. We streven er naar om zoveel mogelijk jonge Roofvogels en Uilen te laten ringen. In de winter worden de slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven geïnventariseerd.


Slaapplaatstelling blauwe en bruine kiekendief.
Jaarlijks de winterslaapplaatsen van Bruine en blauwe Kiekendieven tellen.
Aangezien De Bevelanden één van de hoogste dichtheden aan overwinterende Bruine Kiekendieven huisvest, is het belangrijk om zo mogelijk jaarlijks de winterslaapplaatsen van Bruine Kiekendieven te tellen.


Ganzen en zwanen telling.
Van september t/m maart worden één maal per maand in heel Zeeland  de Ganzen en Zwanen geteld. Elke teller heeft een eigen gebied. De gegevens worden van alle hier boven en onder genoemde soorten vogels centraal bij de SOVON Nederland  verzameld. Hiervan ontvangen de tellers regelmatig een ingebonden rapport en maandelijks worden per nieuwsbrief de eerste resultaten rondgestuurd. Het is mogelijk om met ervaren tellers mee te gaan.


Midwintertelling.
SOVON, (Stichting Vogelonderzoek Nederland) richt zich op het éénmaal per jaar tellen van alle Watervogels in Europa. Deze telling vindt half januari in een weekeinde plaats. Ook hierbij kunnen minder ervaren tellers mee doen.


Broedvogelonderzoek.
Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er een Uilenwerkgroep en een werkgroep Roofvogelwerkgroep.


Blauwe en zilverreigers telling.
In het werkgebied de Bevelanden worden al vele jaren de nesten van de Blauwe, Grote en Kleine Zilverriegers geteld door leden van de vogelwerkgroep.

Huiszwaluwtelling.
Sinds enkele jaren neemt landelijk gezien het aantal broedgevallen van de Huiszwaluw af. Of dat ook in de provincie Zeeland zo is komen we te weten door ieder jaar in juli/augustus de nesten van Huiszwaluwen te inventariseren/tellen. Per persoon wordt één dorp of een wijk van een stad op nesten geïnventariseerd.

Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) 
Zoals alle vogelaars wel weten, wordt er door vrijwiligers heel wat afgeteld. Ganzen en Zwanentellingen, Slaaplaatsen, Roofvogels, Broedvogels, Stadsvogels, Tuinvogels enz. Een relatief onbekende telling is de Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) 
Hierbij wordt eenmaal per jaar een vaste route afgelegd. Altijd in de 2e helft van december. Op die route zijn 20 telplaatsen, waarop in 5 minuten alle vogels geteld worden, vliegend, roepend of vanuit het telpunt waarneembaar op zicht.
 
Alle hier boven genoemde tellingen kunt u vinden onder het menu ACTVITEITEN.
 Bron: SOVON Nederland.

Deel deze pagina