Foto.... ©. 

Vogelwerkgroep leden.

Buizerd broedt op kas.
Door: Rien W.

Inventariseren en nestkaarten maken.

Als lid van de Vogelwerkgroep De Bevelanden inventariseer ik samen met Rinus 
alle territoria van roofvogels in het broedseizoen en maken we nestkaarten. Naast Buizerd broedt er Bruine Kiekendief, Sperwer, Havik, Torenvalk en Boomvalk. In 2017 hebben we 15 buizerdnesten getraceerd in het gebied van het dorp Rilland en zijn omgeving. Daarbij niet meegerekend 4 nesten op de provinciegrens met Noord-Brabant en het Zeeuwse gedeelte van het Markiezaat.

 
Gebied.
Het gebied waar ik woon en waar ik mijn veldwerk verricht, ligt op het schiereiland Zuid-Beveland en wordt aangeduid als de Hals van Zuid-Beveland. Het gebied is bij Rilland ongeveer 5 kilometer breed van Schelde tot Schelde en bestaat uit jonge zeekleipolders met vooral akkerbouw en in mindere mate fruitteelt. Het gebied wordt noordelijk begrensd door de Oosterschelde en zuidelijk door de Westerschelde. In het oosten sluit De Hals aan op de provincie Noord-Brabant waar de kleipolders abrupt overgaan in een totaal andere habitat met onder meer De Brabantse Wal, het Markiezaat en de Zoom-Kalmthoutse Heide. Ons gebied is rijk aan klein wild, zowel binnen- als buitendijks, en is daarom geliefd bij Roofvogels. Rilland met zijn polders beslaat ongeveer 4672 ha (excl. wateren).
 
Situatie.
De buizerd (Buteo buteo) is in dit gebied een algemene broedvogel en nestelt vrijwel altijd in bomen en soms in hoogspanningsmasten. De binnendijken zijn vanouds beplant met bomen en de buizerd weet dat te waarderen. Helaas is er een tendens om de bomen te rooien en herplanten verloopt traag of gebeurt helemaal niet. Genoemde rooiwoede overkwam ook een paartje buizerds dat jaarlijks broedde op het knooppunt van de dijken van de Fredericapolder, Zimmermanpolder en Emanuelpolder. Tevens werd daar in de buurt afgelopen winter een oud, massief wilgenscherm van een boomgaard verwijderd. Kortom in korte tijd alle geschikte bomen weg en de buizerd zat met de brokken. 

Foto Rien W. ®. Buizerdnest bij controle. 
 
Beschrijving broedgeval.
Door geschetste ontwikkeling had ik geen hoop daar nog een nest aan te treffen, totdat ik op 29 mei een tip van kreeg dat er een buizerd was gaan nestelen op een kas! In de Zimmermanpolder is een zaadveredelaar actief en op enkele plaatsen staan een lange rij geschakelde kassen. Betreffende kassenrij loopt vanaf de Westerschelde-zeedijk tot aan de polderdijk tussen Zimmermanpolder en Fredericapolder. Diezelfde dag nog ben ik op de locatie gaan kijken en jawel er zat een bBuizerd te broeden in de goot (hoogte: 3,70 m.) tussen de twee laatste kassen tegen de polderdijk aan ver van de openbare weg en midden in zijn oorspronkelijke territorium. Maandag de 4e juni heb ik samen met Rinus Sinke het nest bezocht en met behulp van een huishoudtrap konden we in het nest kijken (foto 2) . Het nest was opgebouwd met takken en onder meer gevoerd met (lege) maiskolven uit het jaar 2017. In het nest lagen 3 eieren (foto 3).
Na ons bezoek is de buizerd verder gaan broeden. Maandag 18 juni heb ik met de verrekijker naar het nest gekeken, maar ik zag geen buizerd op het nest. In het territorium zat wel een Buizerd op een paaltje, maar deze vertoonde geen nestindicerend gedrag. Op 22 juni heeft Rinus Sinke medewerkers gesproken van het zaadveredelingsbedrijf, die aangaven dat het nest door de buizerds verlaten was. 
 
Afloop van de broedpoging.
Kennelijk resulteerde het ontbreken van bomen en hoogspanningsmasten in de keuze van een ongebruikelijk alternatief als nestplaats: de goot van een glazen kas. Een ander geval uit het verleden van een broedende buizerd op een schuurtje in Friese plassengebied is beschreven door Romke Kleefstra (De Takkeling, 18 (3), 2010, ”Dakbroedsel van buizerd in de Alde Feanen”; deze poging mislukte.
Ik heb aan 2 medewerkers van het zaadveredelingsbedrijf, die van het nest afwisten, om een reactie gevraagd. Beiden gaven aan dat er in de kas volop activiteiten waren in juni. De glazen kas is uiteraard doorzichtig en de broedende buizerd zal vermoedelijk te lang (of te vaak) van het nest zijn gegaan. Van hoosbuien is ter plaatse geen sprake geweest. Hoewel een buizerd tot op zekere hoogte een cultuurvolger is, ligt het niet voor de hand dat beschreven situatie het begin van een nieuwe trend bij buizerds is. Ik sluit dit artikel dan ook af met de opmerking van een der geraadpleegde medewerkers: "dit nest was gedoemd te mislukken".
 
Dit artikel verscheen in gewijzigde vorm in de Takkeling. jaargang 26, nr. 3.
Dit artikel verscheen in exacte vorm  KNNV Afdeling Bevelanden in 't Heelblaadje 35e jaargang nummer 5 - 2018.


Foto Rien W. ®. controleerd op een keuken trapje in het buizednest. 
 

Deel deze pagina