Foto's..... ©.

Zeeuws Vogellaarsdag 2008

Op zaterdag 13 september 2008.
Was er weer de jaarlijkse Zeeuwse Vogelaarsdag. Dit keer was de VWG De Bevelanden aan de beurt om de happening te organiseren voor alle leden van de zes Zeeuwse vogelwerkgroepen.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan voorop, maar natuurlijk is er ook naar vogels gekeken!

Een aantrekkelijk programma samengesteld. 
In samenwerking met Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap is een aantrekkelijk programma samengesteld.
Het gebied van VWG De Bevelanden kenmerkt zich door de karakteristieke inlagen, zowel in het zuiden nabij Ellewoutsdijk als op Noord-Beveland langs de Oosterschelde.
Vanwege de periode (najaar) is daarom gekozen voor deze waterrijke gebieden. De Bevelanden zijn dus rijk aan dit soort laaggelegen, open gebieden met zout-brak oppervlaktewater en natte graslanden. 
Op zaterdag 13 september jl. verzamelden 50 man zich ’s ochtends om negen uur in het Fort Ellewoutsdijk. 
Behalve Walcheren waren alle vogelwerkgroepen (goed) vertegenwoordigd: Schouwen-Duiveland (5), de Steltkluut (9), Tholen (9), ’t Duumpje (12) en De Bevelanden (15).
 
Het ochtenddeel.
bestond uit een bezoek aan de inlagen rondom Ellewoutsdijk. We werden door Natuurmonumenten prima ontvangen met koffie/thee en koek in één van de kazematten.
Andre H. vertelde op deze Monumentendag (!) op levendige wijze over de historie van het Fort Ellewoutsdijk en het ontstaan van beide inlagen.
De oude Inlaag 1887 was aangelegd als extra bescherming tegen dijkdoorbraken. De nieuwe Inlaag 2005, aansluitend gelegen, vormt de compensatie voor de aanleg van de Westerscheldetunnel.
Onder een warm zonnetje hebben we vervolgens een prachtige wandeling gemaakt, eerst binnendijks langs de inlagen en daarna buitendijks langs de Westerschelde. Ondanks druk aanhalen van nieuwe en verstevigen van oude kontakten werd er wel degelijk opgelet.
Hoogtepunt was de Graszanger die zich een paar minuten van dichtbij prachtig liet zien op de toppen van de riethalmen. Vooral de getekende rug en de vlucht waren opvallend. Voor de meesten onder ons was het een nieuwe soort! De dag kon niet meer stuk.

 Foto Trudie van W. ©. Zeeuwse vogelaarsdag 2008.

Het middagprogramma. 
Precies op tijd terug, reden we al carpoolend naar het kantoor van Het Zeeuws Landschap in Wilhelminadorp voor het middagprogramma. In Noord-Beveland, langs de Oosterschelde, liggen diverse interessante inlagen met illustere namen als Wanteskuup, Oesterput, Keihoogte, Karreveld Waterhoefje en Bokkegat. Deze zijn allemaal vanaf de openbare weg zonder verstoring goed te bekijken.
Maar eerst werden we hartelijk ontvangen in het nieuwe kantoor van Het Zeeuws Landschap.
Iedereen had natuurlijk honger gekregen van de lange wandeling dus de lunch verzorgd door het dorpshuis van Wilhelminadorp ging er prima in. Tijdens deze pauze gaf Wannes C. een mooie powerpointpresentatie over de werkzaamheden van Het Zeeuws Landschap en de gebieden die ze in beheer hebben.

Jan-Willem V graag het woord namens SOVON.
Daarna wilde Jan-W. V. graag het woord namens SOVON. Hij riep alle aanwezigen, maar ook de besturen van de vogelwerkgroepen, op om hun site te bezoeken en goed te kijken naar de diverse activiteiten van SOVON waarvoor ieders hulp wenselijk is en zeer op prijs wordt gesteld.
Tegen half 2 waren we allemaal goed uitgerust en wilden we weer de frisse lucht in. We werden op onze wenken bediend want de lucht was betrokken en er viel in het begin zelfs een klein regenbuitje. Daarna klaarde het gelukkig op en hebben we alle bovengenoemde inlagen goed kunnen bezichtigen. Bij de Keihoogte waren een aantal Zwarte Sterns een hele leuke verrassing. Bij de laatste inlaag, het Bokkegat, viel dit keer niets te beleven behalve een laagvliegende IJsvogel.

Foto Trudie van W. ©. Zeeuwse vogelaarsdag 2008.

Het was ook mooi geweest
Het was inmiddels half vijf geweest en het was ook mooi geweest. Met zo’n 60 soorten (zie hieronder) en gezellige contacten heeft iedereen het een zeer geslaagde en goed georganiseerde dag gevonden. Voor velen was het een eerste kennismaking met de Bevelandse inlagen die erg goed is bevallen. Ook dat is natuurlijk een mooi effect van zo’n Zeeuwse Vogelaarsdag: je komt eens op andere plekjes!
In het Zeeuws Vogelaarsoverleg in oktober dit jaar wordt bekeken wie voor 2009 aan de beurt zal zijn: Schouwen-Duiveland wordt al gefluisterd!

Ook nog een primeur! 
Deze Zeeuwse Vogelaarsdag had ten slotte ook nog een primeur!
De VWG van KNNV afdeling De Bevelanden heeft namelijk naar een idee van Niels de S. en dankzij een bijdrage van het afdelingsbestuur een folder ontwikkeld: “Vogels van tuin en erf”. 
Deze folder is zowel bedoeld voor bewoners binnen de bebouwde kom als voor iedereen die op het platteland woont en werkt. Het informeert op heldere wijze over de vogelsoorten waarmee het niet zo goed gaat zoals de Steenuil, de Boerenzwaluw en de Huismus en geeft praktische tips om de soort te behouden in hun eigen leefomgeving.
De folder wordt gratis verspreid onder meer via natuurorganisaties in Zeeland en door leden van de Vogelwerkgroep De Bevelanden.
De folder, in een kleurrijke en handzame uitvoering, is dus voor het eerst gepresenteerd tijdens de Zeeuwse Vogelaarsdag op zaterdag 13 september 2008 in het Fort Ellewoutsdijk en ook aan iedereen ter plekke gratis uitgedeeld. (boekje is dacht ik niet meer verkrijgbaar)

Terug kijken op een prachtige dag.
De VWG De Bevelanden, als gastheer van deze jaarlijkse happening, mag terug kijken op een prachtige dag. Met hartelijke dank aan Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap voor hun gastvrijheid en het KNNV-afdelingsbestuur voor de financiering van de dag! 

De toen VWG voorzitter Ton S. 
 
Soortenlijst (totaal 60 soorten): 
Dodaars 
Fuut 
Aalscholver 
Kleine zilverreiger 
Blauwe reiger 
Lepelaar 
Grauwe gans 
Brandgans 
Bergeend 
Smient 
Krakeend 
Wintertaling                           
Wilde eend 
Pijlstaart 
Slobeend 
Bruine kiekendief 
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Bonte strandloper
Kemphaan
Watersnip
 
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Oeverloper
Steenloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Visdiefje
ZWARTE STERN (KEIHOOGTE)
Houtduif
IJsvogel
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper 
GRASZANGER (INLAAG 2005) 
Gele kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Paapje 
Tapuit 
Ekster 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Putter 
Rietgors                


Deel deze pagina