Primaire biotopen:

 • Duinvalleien
 • Duinheide
 • Duinstruweel 
 • Poldergraslanden en voormalige kweldergraslanden
 • Gebufferd hoogveen
 • Verlande vennen
 • Trilveen
 • Veenmosrietland 
 • Heide
 • Naaldbos
 • Loofbos
 • Heischrale en blauwgraslanden
 • Kalkgraslanden
 • Hellingbos

 

Secundaire biotopen:

 • Industrieterreinen
 • Opgespoten zand
 • Wegbermen
 • Mergelgroeven 
 • Heemtuinen

Deel deze pagina